Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 23.12.2013.

Ljubica Nikolić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 28.07.1965
 • Mesto rođenja: Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Pravni fakultet u Nišu
 • Godina diplomiranja: 1988
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Берзанско пословање у Југославији, магистарска теза, Београд, 1994.

  Вредновање берзанских хартија, докторска дисертација, Београд, 1998.

  Politička ekonomija – opšta teorija robne proizvodnje i društveno-ekonomskog razvoja, SKC, Niš, 2000, (koautorski udžbenik – Vladimir Serjević, Ljubica Nikolić).

  Osnovi ekonomije (samostalni udžbenik), Spektar, Niš, 2004.

   Berzansko pravo i poslovanje (samostalni udžbenik), Five&Co, Niš, 2008.

  Osnovi ekonomije (samostalni udžbenik), Centar za publikacije Pravnog fakulteta u Nišu, Niš, 2011.

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  Funkcionisanje tržišta kapitala, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu br. XXXI, str. 161-169;

  Nastanak Beogradske berze, Ekonomika br. 5-6, Niš, 1995, str. 157-167;

  Obveznice i njihova tržišta, Finansije br. 5-6, Beograd, 1998, str. 408-420;

  Mesto i perspektiva Beogradske berze u jugoslovenskom finansijskom sistemu, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu br. XXXVI-XXXVII, Niš, 1996/97, str. 140-153;

  Upravljanje portfeljom hartija od vrednosti, Ekonomika preduzeća br. 7-8, Beograd, 1998, str. 459-474;

  Organizacija savremenih berzi, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu br. XXXVIII-XXXIX, Niš, 1998/99, str. 131-145;

  Investicioni fondovi – mogućnosti i ograničenja, Bilten G17 Instituta br. 31, Beograd, 2002, str. 5-8 i Ekonomska politika br. 2629, Beograd, 2002, str. 29-31;

  Istorijat osnivanja berzi u jugoslovenskim zemljama, Ekonomika br. 3-4, Niš, 2006, str. 131-138 (koautorski rad Lj. Nikolić, N. Ranđelović);

  Evropska centralna banka – nastanak i uloga, za tematski zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, Niš, 2008, str. 31-41.

   

  :

  Elektronska trgovina kod nas, za tematski zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, Niš, 2009, str. 273-285.

  Proces evropske integracije i zaštita potrošača, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, br. LIV, Niš, 2009, str. 13-27.

  Ekonomska decentralizacija – osnovna pitanja, tematski zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, Niš, 2010, str. 287-300.

  Nezavisnost Evropske centralne banke i Narodne banke Srbije, Zbornik radova sa XXIV Kopaoničke škole prirodnog prava, Pravni život br. 11, Tom III, Beograd, 2011, str. 529-543.

  (koautorski rad sa mr Aleksandrom Mojaševićem) Srbija u procesu evropske integracije, Tematski zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, Niš, 2011, str. 171-184.

  (koautorski rad sa mr Aleksandrom Mojaševićem) Kako prepoznati monetarnu politiku centralne banke,  Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu br. LVIII, Niš, 2011, str. 57-69.

  (koautorski rad sa mr Aleksandrom Mojaševićem) Stanje slobode medija u Srbiji – implikacije na ekonomsko blagostanje, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu LXI Tematski broj, Niš, 2012, str. 285-301.

  (koautorski rad sa mr Aleksandrom Mojaševićem) Agencijski problem u ugovornom odnosu advokata i klijenta, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nicu LXIV, Niš, 2013, str. 79-97.

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Poravnanje u postupku pred sudom udruženog rada, Naučni podmladak br. 1-2, Niš, 1989, str. 55-62;

  Rešenje o nasleđivanju, Naučni podmladak br. 1-2, Niš, 1990, str. 15-25;

  Miroljub Labus, Savremena politička ekonomija II deo (prikaz), Ekonomika br. 3-4, Niš, 1992, str. 98-100;

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  * Prinosi i rizici na hartije od vrednosti, Zbornik radova sa VI Miločerskog savetovanja, Beograd, 1998, str. 279-291;

  * Uticaj zakonske regulative na prinose i rizike hartija od vrednosti, Zbornik radova sa XII Kopaoničke škole prirodnog prava, Pravni život br. 11, Tom III, Beograd, 1998, str. 125-134;

  * Finansiranje javnih preduzeća lokalne samouprave emisijom obveznica, Zbornik radova ″Imovina i javni interes u javnim preduzećima lokalne samouprave″, Udruženje urbanista Srbije, Beograd, 2000, str. 91-107. Za savetovanje u Vrnjačkoj banji aprila 2001;

  * Investiranje u akcije – analiza i strategija, Zbornik radova sa XIII Kopaoničke škole prirodnog prava, Pravni život br. 10, Tom II, Beograd, 2000, str. 609-626;

  * Uloga centralne banke na finansijskom tržištu, Zbornik radova sa X Kongresa pravnika u privredi u Vrnjačkoj Banji maja 2001, Pravo i privreda br. 5-8, Beograd, 2001, sr. 314-326;

  * Investicioni fondovi – atraktivna investiciona alternativa, Zbornik radova sa XIV Kopaoničke škole prirodnog prava, Pravni život br. 11, Tom III, Beograd, 2001, str. 205-219;

  * Zaštita investitora i očekivani zakon o investicionim fondovima, Zbornik radova sa XI Kongresa pravnika u privredi u Vrnjačkoj Banji maja 2002, Pravo i privreda br. 5-8, Beograd, 2002, str. 316-324;

  * Značaj obveznica javnog sektora, Zbornik radova sa XV Kopaoničke škole prirodnog prava, Pravni život br. 11, Tom III, Beograd, 2002, str. 853-865;

             

  Reforma sistema finansiranja penzijskih fondova, Bilten G17 Instituta br. 36-37, Beograd, 2003, str. 15-18;

  * Centralni registar hartija od vrednosti na domaćem finansijskom tržištu, Zbornik radova sa međunarodne naučne konferencije ″Funkcionisanje pravnog sistema Republike Srbije″, održane na Pravnom fakultetu u Nišu, maja 2006, Centar za publikacije Pravnog fakulteta u Nišu, 2006, str. 533-544.

  * Zaštita manjinskih akcionara, Zbornik radova sa XIX Kopaoničke škole prirodnog prava, Pravni život br. 11, Tom III, Beograd, 2006, str.211-220; 

  * Finansijski derivati – instrumenti koji nedostaju domaćim investitorima, Zbornik radova sa XX Kopaoničke škole prirodnog prava, Pravni život br. 13, Tom V, Beograd, 2007, str. 111-125;

  * Oporezivanje kamata, dividendi i kapitalnih dobiti u vezi sa domaćim hartijama od vrednosti, Zbornik radova sa XXI Kopaoničke škole prirodnog prava, Pravni život br. 11, Tom III, Beograd, 2008, str. 771-785;