Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 24.12.2013.

Nebojša Ranđelović

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 10.06.1967
 • Mesto rođenja: Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Pravni fakultet u Nišu
 • Godina diplomiranja: 1991
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  1.    Narodna skupština Kraljevine Srbije na Krfu 1916-1918. godine, magistarski rad, Niš, Pravni fakultet 1998, 146 str;

  2.    Srbija i Turska od Pariskog do Berlinskog kongresa - srpsko-turski odnosi i izgrađivanje državnosti Srbije, doktorska disertacija, Niš, Pravni fakultet, 2002, 262 str;

  3.    Berlinski kongres i srpsko pitanje 1878-1998, koautor prof.dr  Slobodanka Stojičić, Niš, SKC, 1998, 191 str, ISBN 86-7757-054-7;

  4.    4.     Srpski parlament na Krfu 1916-1918, Niš, Zograf, 2003, 172 str;   ISBN 86-7578-041-9;

  5.    Srpsko državno tužilaštvo 1804-2004, koautori prof. dr Vojislav Đurđić, dr Goran Ilić, Niš, Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2004, 131 str.; ISBN 86-7148-047-X

  6.    Istorija prava. 2, Osnovi srpske istorije prava, Niš, Sven, 2008, 182str, ISBN 978-86-7746-141-1;

  7.    Protokoli Pariskog kongresa, Srbske novine 1856. godine, Niš, Zograf, 2008, 145 str, ISBN 978-86-7578-187-5,

  8.      Odabrani izvori iz državnopravne istorije južnoslovenskih naroda, koautor Miljana Todorović, Beograd, Zavod za udžbenike, 2009, 405 str, ISSN 978-86-17-16120-8; M42

  1.  Osnovi ustavne istorije jugoslovenskih naroda, koautor prof. dr Željko Bartulović, Niš, Sven, 2009, 227 str, ISBN 978-86-7746-170-6;
  2. Istorija prava II - Osnovi srpske istorije prava, 2. izd, Niš, Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2012, 186str, ISBN 978-86-7148-152-6
  3. Osnovi ustavne istorije jugoslovenskih naroda, koautor prof. dr Željko Bartulović, [2. izd.], Niš, Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2012. – 227 str, ISBN 978-86-7148-151-9;
  4. Srbija i Turska od Berlinskog do Pariskog kongresa, Beograd, Zavod za udžbenike, 2012. - 262 str, ISBN M42
  5. Uređivanje monografskih publikacija i tematskih zbornika nacionalnog značaja
  6. 1700 godina Milanskog edikta, Niš 2013. godine, zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa (Pravni fakultet u Nišu, Grad Niš, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja), član uređivačkog odbora. M36

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  1.                Izborni sistem po ustavu Kraljevine Srbije od 1888. godine, Humanitas, Niš, Unoverzitet, 1996, ¼ (1996), str. 30-47.
  ISSN 0351-1790;

  2.                Stojan Novaković o uticaju rimskog prava na pravo srednjovekovne Srbije, Humanitas, Niš, Univerzitet, 1996. - Br. 1/4 (1996), str. 94-113. ISSN 0351-1790;

  3.                 Kralj Milan i srpsko-bugarski rat, Humanitas, Niš, Univerzitet, 1998. Br. 1/4 (1998) ISSN 0351-1790;

  4.                Pristupanje Jugoslavije trojnom paktu - Politička zabluda ili istorijska nužnost, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, Niš, Pravni fakultet, 2002. – Br. 42 (2002), str. 319-334.
  ISSN 0350-8501; objavljen i u: Makroprojekt Stvaranje uslova za razvoj modernog pravnog i društveno-ekonomskog sistema Srbije kao demokratske države, zbornik radova [Elektronski izvor], Niš, Institut za pravna i društvena istraživanja Pravnog fakulteta, 2005, CD ROM Str. 33-340, ISBN 86-7148-054-2;

  5.                Jugoslovenski pokret "Zbor" u Nišu, Peščanik, Niš, Istorijski arhiv grada Niša, 2004. - God. 2, br. 2 (2004), str. 239-249
  ISSN 1451-6373;

  6.                "Eparhova knjiga"Zoran Simonović, Aleksandar Đurić, prikaz,
  Ekonomika, Niš, Ekonomski fakultet, 2004, Br. 6 (2004), str. 176-177, ISSN 0350-137X

  7.                Jedan projekat teritorijalne autonomije na Balkanu u vreme stvaranja etničkih država, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. 46, Niš, Pravni fakultet, 2005. – Br. 46 (2005), str. 197-206.
  ISSN 0350-8501

  8.                Garašanin i načertanije - vizija ili utopija, zbornik radova, Niš, Ogranak Vukove zadužbine, 2005. str. 109-113, ISBN 86-902961-4-X;

  9.                Osobenosti Drugog svetskog rata na tlu Jugoslavije, Peščanik, Niš, Istorijski arhiv grada Niša, 2005. – God. 3, br. 3 (2005), str. 91-96, ISSN 1451-6373;

  10.            Pravni život Srbije u zajednučkoj državi, Srbija 1804 – 2004, Niš  Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2005, tr. 165-174.
  ISBN 86-7148-056-9, objavljen i u: Makroprojekt Stvaranje uslova za razvoj modernog pravnog i društveno-ekonomskog sistema Srbije kao demokratske države, zbornik radova [Elektronski izvor], Niš, Institut za pravna i društvena istraživanja Pravnog fakulteta, 2006, CD ROM str. 488-497, ISBN 86-7148-063-1;

  11.            Code civile u Srbiji posle četrdeset godina – Francuski i Srpski građanski zakonik, društvene prilike u vreme donošenja, koautor Slobodanka Stojičić, Dvestotine godina od donošenja Francuskog građanskog zakonika, zbornik radova, Niš, Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2006, str. 141-153, ISBN 86-7148-055-0;  M44

  12.            Istorijat osnivanja berzi u jugoslovenskim zemljama – prilog istoriji jugoslovenskog berzanskog prava, koautor Ljubica Nikolić, Ekonomika, Niš, Ekonomski fakultet, 2006. - Br. 3-4 (2006), str. 131-140, ISSN 0350-137X; M52

  13.            Sretenjski ustav – preteča prava građanina u Srbiji, Odjeci Sretenja – Srbija u potrezi za novim ustavom, zbornik radova, Kragujevac, Pravni fakultet, Grad Kragujevac, 2006, str. 53-59,  ISBN 86-83649-06-7; M44

  14.            Poslanički mandat u srpskim ustavima – prilog komentaru jedne odluke Ustavnog suda, Funkcionisanje pravnog sistema Republike Srbije, zbornik radova, Niš, Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2006. str. 361-369, ISBN 86-7148-067-4; M44

  15.            Sudstvo u srpskim ustavima, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, Niš, Pravni fakultet, 2007. – Br. 49 (2007), str. 261-270,
  ISSN 0350-8501; M52

  16.            Istočno pitanje i njegove refleksije na državno-pravne procese na Balkanu, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, Split, Pravni fakultet, ISSN 1847-0459; M51

  17.            Istražne radnje u Zakoniku o postupku u krivičnim delima Kneževine Srbije iz 1865. godine,  Istražne radnje i pomoćna sredstva u sudskim postupcima, zbornik radova, Osijek 2008, Pravni fakultet,  ISBN 978-953-6072-49-71;

  18.            Protocols of the Cnogress of Paris and the Paris Peace Treaty 1856, Forchungen zur Rechtgeschichte in Sudosteuropa, zbornik sažetaka,  Wien, 2008, (Pravni fakultet Univerziteta u Beču i Max Planc Institut).

  19.            Ratovanje 1809. godine i uređenje ustaničke Srbije, Peščanik.  Niš, Istorijski arhiv, 2009, Br. 7 (2009), str. 30-36. ISSN 1451-6373; M53

  20.            Donošenje Sretenjskog ustava - ljudi i događaji, Peščanik, Niš, Istorijski arhiv, 2010. god. 8, br. 8 (2010), str. 23-30. ISSN 1451-6373;

  21.            Protokol Konferencije u Kanlidži, koautor Aleksandar Đorđević, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, Niš, Pravni fakultet, 2010. 55 (2010), str. 111-129, ISSN 0350-8501; M52

  22.            Sakletvenici kao posebna vrsta svedoka u slovenskom srednjovekovnom pravu, koautor Aleksandar Đorđević, Pravni život : tematski broj. Pravo i prostor, Beograd, Udruženje pravnika Srbije, 2010, Br. 9, tom 1 (2010), str. 717-729, ISSN 0350-0500;  M51

  23.            Posebni oblici sudstva kod Slovena kao privilegija pojedinih kategorija stanovništva u srednjem veku, koautor Aleksandar Đorđević, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, Niš, Pravni fakultet, 2011, 58 (2011), str. 103-112, ISSN 0350-8501; M52

  24.            Uslovi priznavanja nezavisnosti Srbije 1878. godine, koautor Aleksandar Đorđević, Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru: tematski zbornik radova. Knj. 1, Niš, Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2011. - Str. 311-322.   
  ISBN 978-86-7148-148-9; M44

  25.            Jaša Tomić i politička kritika istorijskog mišljenja, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni fakultet, 2012, Br. 63 (2012), str. 111-120, ISSN 0350-8501; M52

  26.            Crtice srpske istorije prava u kontekstu komunikoloških principa, koautor dr Predrag Jelenković, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, Niš, Pravni fakultet, 2012. - Br. 62 (2012), str. 235-244, ISSN 0350-8501; M52

  27.            Narodna skupština i zakonodavna vlast u Kneževini Srbiji 1858-1868, Peščanik, Niš, Istorijski arhiv, 2012. - God. 10, br. 10 (2012), str. 214-223, ISSN 1451-6373; M53

  28.            Petrovska skupština i sloboda štampe, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu,  Niš, Pravni fakultet, 2012. - Br. 61 (2012), str. 247-257, ISSN 0350-8501; M52

  29.            World War and Serbian Parliamentarism, World War I, zbornik rezimea, Moskva 2012. (rad prihvaćen za objavljivanje u zborniku radova sa skupa).

  30.            Skupštinska završnica jednog međunarodnog ugovora - konkordatska kriza 1937. godine, "1700 godina Milanskog edikta" : [zbornik sažetaka]. - Niš : Pravni fakultet, 2013, (rad prihvaćen za objavljivanje u zborniku radova sa skupa);

  31.            Dve ustavobraniteljske skupštine, Peščanik, Niš, Istorijski arhiv , 2013,  br 11 (2013), str. 280-287, ISSN 1451-6373; M53

   

   

  g) Odrednice u enciklopedijama i leksikonima

   

  32.            Odrednice u enciklopediji, Srpsko-albanski pravni leksikon - Leksikoni juridik serbisht-shqip, Beograd, Koordinaciono telo Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa, 2010. – 749 str, ISBN 978-86-6187-014-9; M46

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  1. Berlinski kongres i srpsko pitanje 1878-1998, Prohor Pčinjski, 1998. godine, međunarodni naučni skup, Srpska akademija nauka i umetnosti; dat prikaz i izložena sadržina pojedinih delova monografije Berlinski kongres i srpsko pitanje 1878-1998, ISBN 86-7757-054-7;
  2. Srbija 1804-2004, Niš, 2004. godine, međunarodni naučni skup, Pravni fakultet u Nišu, Ministarstvo nauke Republike Srbije; izložen rad Pravni život Srbije u zajedničkoj državi, objavljen u zborniku radova sa naučnog skupa (ISBN 86-7148-056-9);
  3. Dve stotine godina Francuskog građanskog zakonika, Niš 2004. godine, naučni skup, Pravni fakultet u Nišu; izložen rad Code civile u Srbiji posle četrdeset godina – Francuski i srpski građanski zakonik, društvene prilike u vreme donošenja, objavljen u zborniku radova sa naučnog skupa (ISBN86-7148-055-0);
  4. Odjeci Sretenja, Kragujevac 2005. godine, naučni skup, Pravni fakultet u Kragujevcu, Grad Kragujevac; izložen rad Sretenjski ustav – preteča prava građanina u Srbiji, objavljen u zborniku radova sa naučnog skupa (ISBN 86-83649-06-7);
  5. Funkcionisanje pravnog sistema Republike Srbije, Niš 2006. godine, naučni skup, Pravni fakultet u Nišu; izloženrad Poslanički mandat u srpskim ustavima – prilog komentaru jedne odluke Ustavnog suda, objavljen u zborniku radova sa naučnog skupa (ISBN 86-7148-067-4);
  6. Pravnopovjesni izazovi na početku novog stoljeća, Split 2006. godine, međunarodni naučni skup, Max Planc Institut, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu; izložen rad Istočno pitanje i njegove refleksije na državno-pravne procese na Balkanu, objavljen u Zborniku radova Pravnog fakulteta u Splitu ISSN 1847-0459;
  7. Izgradnja pravnog sistema Republike Srbije, Niš 2007. godine, naučni skup, Pravni fakultet u Nišu; izložen rad Sudstvo u srpskim ustavima, rezime objavljen u zborniku sažetaka sa naučnog skupa, rad u celini u Zborniku radova Pravnog fakulteta u Nišu (ISSN 0350-8501)
  8. Istražne radnje i pomoćna sredstva u sudskim postupcima, Osijek 2008. godine, međunarodni naučni skup (Pravni fakultet Univerziteta u Osijeku, Advokastska komora Republike Hrvatske); izložen rad Istražne radnje u Zakoniku o postupku u krivičnim delima Kneževine Srbije iz 1865. godine, objavljen u zborniku radova sa naučnog skupa (ISBN 978-953-6072-49-71)
  9. Forchungen zur Rechtgeschichte in Sudosteuropa, Wien, 2008. međunarodni naučni skup (Pravni fakultet Univerziteta u Beču i Max Planc Institut); izložen rad Protocols of the Cnogress of Paris and the Paris Peace Treaty 1856, rezime objavljen u zborniku sažetaka sa naučnog skupa.
  10. Kopaonička škola prirodnog prava, 2010. godine, međunarodni naučni skup (Udrženje pravnika Srbije); izložen rad Sakletvenici kao posebna vrsta svedoka u slovenskom srednjovekovnom pravu, objavljen u zborniku Pravni život (ISSN 0350-0500)
  11. Mediji i ljudska prava, Niš 2012. godine, međunarodni naučni skup (Pravni fakultet u Nišu); izložen rad Petrovska skupština i sloboda štampe, objavljen u zborniku radova sa naučnog skupa (ISBN 978-86-7148-156-4)
  12. World War I, Moskva 2012, međunarodni naučni skup (International Independent university of Environmental and Politikal Sciences), izložen rad World War and Serbian Parliamentarism, rezime objavljn u zborniku rezimea i prihvaćen za objavljivanje u zborniku radova sa skupa.
  13. 1700 godina Milanskog edikta, Niš 2013. godine, međunarodni naučni skup (Pravni fakultet u Nišu, Grad Niš, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja); izložen rad Skupštinska završnica jednog međunarodnog ugovora – konkordatska kriza 1937. godine, rezime objavljen u zborniku sažetaka sa naučnog skupa i prihvaćen za objavljivanje radova sa skupa.