Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 24.12.2013.

Marija Ignjatović

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 27.09.1974
 • Mesto rođenja: Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Pravni fakultet u Nišu
 • Godina diplomiranja: 1998
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Starateljstvo nad maloletnicima nekad i sad / Marija Ignjatović. – Beograd : Zadužbina Andrejević, 2007. - 95 str. ; 23 cm

   

  Praktikum za rimsko pravo / Marija Ignjatović. - Niš : Punta, 2013. - 303 str. : ilustr. ; 24 cm
     ISNM 978-86-7990-105-7

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Pozivanje na sud (in ius vocatio) / Marija Ignjatović
     U: Pravni život. Tematski broj, Pravo i demokretska kultura. – Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2003. – Tom 4, br. 12 (2003), str. 275-285.
     ISSN 0350-0500 2    Zbornik radova "Dvadeset godina Zakona o vanparničnom postupku Republike Srbije", Pravni fakultet, Niš, 2003. : prikaz / Marija Ignjatović
     U: Pravo teorija i praksa. - Novi Sad : Savez udruženja pravnika Vojvodine, 2003. - God. 21, br. 11/12 (2003), str. 119-123
     ISSN 0352-2713 3    Istorijski značajan fragment za status žene (Justinijanove institucije, II, 13, 5) / Mila Jovanović, Marija Ignjatović
     U: Sovremenoto pravo, pravnata nauka i Justinijanovata kodifikacija : zbornik na trudovi od međunaroden simpoziun. T 1, Vol. 1. – Skopje : Praven fakultet, 2004 4    Izvršenje presude u rimskom građanskom postupku / Marija Ignjatović
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni fakultet, 2004. – Br. 44 (2004), str. 287-311
     ISSN 0350-8501 5    Postupak predaje deteta / Marija Ignjatović
     U: Pravni život. Tematski broj, Pravo i kulturne razlike. – Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2004. – Tom 4, br. 12 (2004), str. 171-185.
     ISSN 0350-0500 6    Ugovor o ortakluku u makedonskom pravu / Marija Ignjatović
     U: Pravni život. Tematski broj, Pravo i kulturne razlike. – Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2004. – Tom 4, br. 12 (2004)
     ISSN 0350-0500 7    Zbornik radova "Ustavno pitanje u Srbiji", Pravni fakultet, Niš, str. 464 : prikaz / Marija Ignjatović
     U: Pravo teorija i praksa. - Novi Sad : Savez udruženja pravnika Vojvodine, 2004. - God. 21, br. 11 (2004), str. 85-88
     ISSN 0352-3713 8    Izvršenje presude u rimskom građanskom postupku / Marija Ignjatović
     U: Makroprojekt Stvaranje uslova za razvoj modernog pravnog i društveno-ekonomskog sistema Srbije kao demokratske države : zbornik radova [Elektronski izvor]. - Niš : Institut za pravna i društvena istraživanja Pravnog fakulteta, 2005. - CD ROM ; 12 cm. - Str. 458-472.
     ISBN 86-7148-054-2 9    Starateljstvo nad maloletnicima / Marija Ignjatović, Goce Naumovski
     U: Pravni život. Tematski broj, Pravo i univerzalne vrednosti. – Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2005. – Tom 1, br. 9 (2005), str. 1237-1249.
     ISSN 0350-0500 10    Tutela impuberum i cura minorum u rimskom pravu / Marija Ignjatović
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. 46. – Niš : Pravni fakultet, 2005. – Br. 46 (2005), str. 259-277.
     ISSN 0350-8501 11    Udovičko uživanje u Srpskom građanskom zakoniku / Marija Ignjatović
     U: Srbija 1804 – 2004. – Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2005. – Str. 415-424.
     ISBN 86-7148-056-9 12    Widow enjoyment in Serbian civil code / Marija Ignjatović
     U: La reponse des juristes et des experts a la pratique du droit: 59eme session de la Societe internationale "Fernand de Visscher" pour l'histoire des droits de l'antiquite, 20-24 septembre 2005. - Bochum : Juristische Fakultaet, 2005. - 13    Novi koncept usvojenja prema Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o porodici / Marija Ignjatović
  U: Pravo, teorija i praksa. – Novi Sad : Savez udruženja pravnika Vojvodine, 2006. - Br. 3-4 (2006), str. 30-39
     ISSN 0352-3713 14    O uticaju pojedinih pravila rimskog prava na savremeno sportsko pravo / Marija Ignjatović
  U: Zbornik Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu. – 2. izd. – Istočno Sarajevo : Pravni fakultet, 2006. -Str. : 519-538.
  ISBN 99938-57-06-8 15    Rimsko pravo i Code civile / Marija Ignjatović
     U: Dvestotine godina od donošenja Francuskog građanskog zakonika : zbornik radova. – Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2006. – Str. 303-315.
     ISBN 86-7148-055-0 16    Staratelstvoto nad maloletnicite vo rimskoto i sovremenoto pravo / Marija Ignjatović
     U: Zbornik posveten na počesni doktori, doktori i magistri na nauki (2001-2006). – Skopje : Praven fakultet „Justinijan prvi“, 2006. – Str. 518-533.
     ISBN 9989-759-74-X 17    Udovičko uživanje u srpskom Građanskom zakoniku / Marija Ignjatović
     U: Makroprojekt Stvaranje uslova za razvoj modernog pravnog i društveno-ekonomskog sistema Srbije kao demokratske države : zbornik radova [Elektronski izvor]. - Niš : Institut za pravna i društvena istraživanja Pravnog fakulteta, 2006. - CD ROM ; 12 cm. - Str. 673-682.
     ISBN 86-7148-063-1 18    Princip medijacije u zakonu o medijaciji Republike Makedonije / Marija Ignjatović
     U: Pravo, teorija i praksa. – Novi Sad : Savez udruženja pravnika Vojvodine, 2007. - Br. ______(2007), str. 53-58
     ISSN 0352-3713 19    Prof. dr Žika Bujuklić, “Forum romanum – Rimska država, pravo, religija i mitovi” : prikaz / Marija Ignjatović
     U: U: Pravo teorija i praksa. - Novi Sad : Pravo, 2007. - God. 24, br. 1-2 (2007), str. 76-77.
     ISSN 0352-3713 20    Suština i značaj ograničenja autorskih i srodnih prava / Marija Ignjatović
     U: Pravni život. Tematski broj, Pravo i sloboda. – Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2007. – Tom 5, br. 13 (2007), str. 321-333.
     ISSN 0350-0500 21    Imovinski ugovor bračnih drugova u pravu Republike Srbije / Marija Ignjatović
     U: Pravni život. Tematski broj, Pravo i međunarodne integracije. – Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2008. – Tom 2, br. 10 (2008), str. 487-500.
     ISSN 0350-0500 22    Prenuptial agreement / Marija Ignjatović
     U: Facta universitatis. Series Law and Politics. – Niš : University, 2008. – Vol. 5, No 1 (2007), str. 61-69.
     ISSN 1450-5517 23    Prenaptual agreement: pros and cons / Marija Ignjatović
     U: Pravoved: mežvuzovskij naučno-metodičeskij sbornik. Vipusk 7 - Velikij Novgorod : Universitet, 2008. - Str. 111-120.
      24    Prenaptual agreement: pros and cons / Marija Ignjatović
     U: Problemi i perspektivi razvitija sovremennih pravovih sistem: sbornik statej i tezisov IV Meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii studentov, aspirantov i soiskatelej, 24-25 aprelja 2008 goda. - Moskva : Jurist, 2008. - Str. 538.
     ISBN 978-5-94103-303-4 25    O uticaju pojedinih pravila EU na regulisanje bračnih imovinskopravnih odnosa u pravu Republike Srbije / Marija Ignjatović
     U: Pravo Republike Srbije i pravo Evropske unije - stanje i perspektive. Sv. 2 / /urednici Nataša Stojanović, Srđan Golubović/. - Niš : Pravni fakultet, Centar za publika cije, 2009. - Str. 263-282.
     ISBN 978-86-7148-099-4 26    O uticaju pojedinih pravila EU na regulisanje bračnih imovinskopravnih odnosa u pravu Republike Srbije / Marija Ignjatović
     U: Pravo Republike Srbije i pravo Evropske unije - stanje i perspektive : zbornik sažetaka / /urednici Nataša Stojanović, Srđan Golubović/. - Niš : Pravni fakultet, Centar za publika cije, 2009. - Str. 90.
     ISBN 978-86-7148-091-8 27    Reguliranje na imotno-pravnite odnosi na bračnite drugari vo pravoto na Republika Makedonija / Marija Ignjatović
     U: Horizonti. - Bitola : Univerzitet Sv. Kliment Ohridski, 2009. - Br. 5 (2009), str. 245-255.
     ISSN 28    Sponsalia u rimskom pravu / Marija Ignjatović
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2009. – Br. 54 (2009), str. 127-156.
     ISSN 0350-8501 29    Odrednice u enciklopediji / Marija Ignjatović
     U: Srpsko-albanski pravni leksikon = Leksikoni juridik serbisht-shqip //glavni urednik Nevena Petrušić/. - Beograd : Koordinaciono telo Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa, 2010. - 749 str. ; 24 cm
     ISBN 978-86-6187-014-9 30    Pravni režim pronalazaka stvorenih u okviru radnog odnosa / Marija Ignjatović, Ljubiša Stefanoski
     U: Pravni život : tematski broj. Pravo i prostor. - Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2010. - Br. 11, tom 3 (2010), str. 953-966.
     ISSN 0350-0500 31    Predbračni imovinskopravni odnosi u Srbiji XIX i XX veka / Marija Ignjatović
     U: Peščanik. - Niš : Istorijski arhiv, 2010. - God. 8, br. 8 (2010), str. 167-174.
     ISSN 1451-6373 32    Vlijanieto na rimskoto pravo vrz fracuskiot Građanski zakonik / Marija Ignjatović, Ljubiša Stefanoski
     U: Zbornik na Pravniot fakultet "Justinijan Prvi" vo Skopje : vo čest na Tomislav Čokrevski. - Skopje : Praven fakultet, 2010. - Str. 900-909.
     ISBN 978-9989-194-48-1 33    Da li rimski svadbeni običaji žive i danas? / Marija Ignjatović
     U: Godišnjak Fakulteta pravnih nauka. - Banja Luka : Panevropski univerzitet "Apejron", 2011. - God. 1, br. 1 (2011), str. 201-209.
     ISSN 2232-9668 34    Pravni aspekt održivog razvoja parka prirode "Sićevačka klisura" / Slaviša Trajković, Marija Ignjatović
     U: Ekologija i pravo: tematski zbornik / [urednici Predrag Dimitrijević, Nataša Stojanović ; prevod Gordana Ignjatović]. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2011. - Str. 551-558.
     ISBN 978-86-7148-146-5        35    Pravni aspekt održivog razvoja parka prirode "Sićevačka klisura" / Slaviša Trajković, Marija Ignjatović
      U: Zbornik sažetaka / Međunarodna naučna konferencija "Ekologija i pravo", Niš, 18. maj 2011 ; glavni i ogovorni urednik Predrag Dimitrijević ; prevod Gordana Ignjatović/. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2011. - Str. 86
     ISBN 978-86-7148-129-8 36    Avansna veridba u rimskom postklasičnom pravu / Marija Ignjatović
     U: Zborik radova Pravnog fakulteta u Nišu. 59. – Niš: Pravni fakultet, 2012. – Br. 59 (2012), str. 89-104.
     ISSN 0350-8501 37    Potvrda koncepta rimskog depozita u savremenom makedonskom pravu / Goce Naumovski, Vlado Bučkovski, Marija Ignjatović, Maja Simonovska
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni akultet, 2012. - Br. 63 (2012), str. 217-228.
     ISSN 0350-8501 38    Pravni položaj peregrina kao manjine u rimskom pravu / Marija Ignjatović
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu : tematski broj. Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru. - Niš : Pravni akultet, 2012. - Br. 62 (2012), str. 335-346.
     ISSN 0350-8501 39    Rimsko pravo i njegov trajni karakter : uticaj rimskog prava na savremeno pravo / Marija Ignjatović
     U: Pravo-teorija i praksa. - Novi Sad : Univerzitet Pravna akademija : Pravo, 2012. - God. 29, br. 7-9 (2012), str. 55-70.
     ISSN 0352-3713 40    Zaštita ljudskih i manjinskih prava u doba Rimske republike / Marija Ignjatović
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu : tematski broj. Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru. - Niš : Pravni akultet, 2012. - Br. 62 (2012), str. 321-334.
     ISSN 0350-8501 41    Istorijski razvoj predbračnih imovinskih odnosa u Vizantiji, srednjevekovnom pravu i pravu građanskih društava / Marija Ignjatović
     U: Peščanik. - Niš : Istorijski arhiv, 2013. - God. 11, br. 11 (2013), str. 325-333.
     ISSN 1451-6373 42    Klasifikacija pravnih poslova u rimskom i savremenom pravu / Marija Ignjatović, Milica Šutova
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni akultet, 2013. - Br. 64 (2013), str. 179-198.
     ISSN 0350-8501 43    Konstantinov akt o pozakonjenju vanbračne dece (legitimatio) / Marija Ignjatović
     U: Međunarodni naučni skup "1700 godina Milanskog edikta" : [zbornik sažetaka]. - Niš : Pravni fakultet Univerziteta, 2013. - Str. 27. 44    Pravnoekonomski aspekti contractus emphyteuticarius u rimskom postklasičnom pravu u srednjovjekovnoj Istri / Marija Ignjatović, Goce Naumovski
     U: Knjiga sažetaka / Međunarodni znanstveni skup Istarsko gospodarstvo jucer i sutra, Pazin - Pula studeni 2013. - Pazin : Državni arhiv, 2013. - Str. 78-79.
     ISBN 978-953-7640-18-7 45    Predbračno imotnopravni odnosi vo rimskoto klasičnoto pravo / Marija Ignjatovik
     U: Godišnik na Pravniot fakultet "Justinijan prvi" vo Skopje: vo čest na Ljiljana Spirovik-Trpenovska. - Skopje : Praven fakultet, 2013. - T. 49 (2013), str. 355-372.
     ISSN 0583-5062 46    Premarital (marital) agreement / Marija Ignjatovic
     U: Iustinianus Primus Law Review. - Skopje : Iustinianus Primus faculty of Law, 2013. - Vol. 4, No. 07 (2013).
     ISSN 1857-8683
  Dostupno na:
  http://www.lawreview.mk/main.as?lang=eng&izdanie=07 47    Prenuptial Agreement in Roman and Modern Law: Premarital Property Relations / Marija Ignjatovic
     U: SIHDA / 67e session de La Societe internationale Fernand de Visscher pour l'histoire des droits de l'antiquite, 10-15 Septembre 2013. - Salzbourg : Universitaet, Max-Kaser Seminar fuer roemisches Recht, 2013. - Str. 28. 48    Sporazumni razvod braka u rimskom i savremenom pravu / Marija Ignjatović, Tanja Kitanović
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta. - Novi Sad : Pravni fakultet, 2013. - God. 47, br. 2 (2013), str. 315-330.
     ISSN 0550-2179

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Pozivanje na sud (in ius vocatio) / Marija Ignjatović
     U: Pravni život. Tematski broj, Pravo i demokretska kultura. – Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2003. – Tom 4, br. 12 (2003), str. 275-285.
     ISSN 0350-0500

  Istorijski značajan fragment za status žene (Justinijanove institucije, II, 13, 5) / Mila Jovanović, Marija Ignjatović
     U: Sovremenoto pravo, pravnata nauka i Justinijanovata kodifikacija : zbornik na trudovi od međunaroden simpoziun. T 1, Vol. 1. – Skopje : Praven fakultet, 2004

  Postupak predaje deteta / Marija Ignjatović
     U: Pravni život. Tematski broj, Pravo i kulturne razlike. – Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2004. – Tom 4, br. 12 (2004), str. 171-185.
     ISSN 0350-050

  Ugovor o ortakluku u makedonskom pravu / Marija Ignjatović
     U: Pravni život. Tematski broj, Pravo i kulturne razlike. – Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2004. – Tom 4, br. 12 (2004)
     ISSN 0350-05000

   

  Widow enjoyment in Serbian civil code / Marija Ignjatović
     U: La reponse des juristes et des experts a la pratique du droit: 59eme session de la Societe internationale "Fernand de Visscher" pour l'histoire des droits de l'antiquite, 20-24 septembre 2005. - Bochum : Juristische Fakultaet, 2005. 

  Starateljstvo nad maloletnicima / Marija Ignjatović, Goce Naumovski
     U: Pravni život. Tematski broj, Pravo i univerzalne vrednosti. – Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2005. – Tom 1, br. 9 (2005), str. 1237-1249.
     ISSN 0350-0500

  Imovinski ugovor bračnih drugova u pravu Republike Srbije / Marija Ignjatović
     U: Pravni život. Tematski broj, Pravo i međunarodne integracije. – Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2008. – Tom 2, br. 10 (2008), str. 487-500.
     ISSN 0350-0500

   

  Prenaptual agreement: pros and cons / Marija Ignjatović
     U: Pravoved: mežvuzovskij naučno-metodičeskij sbornik. Vipusk 7 - Velikij Novgorod : Universitet, 2008. - Str. 111-120.

  O uticaju pojedinih pravila EU na regulisanje bračnih imovinskopravnih odnosa u pravu Republike Srbije / Marija Ignjatović
     U: Pravo Republike Srbije i pravo Evropske unije - stanje i perspektive. Sv. 2 / /urednici Nataša Stojanović, Srđan Golubović/. - Niš : Pravni fakultet, Centar za publika cije, 2009. - Str. 263-282.
     ISBN 978-86-7148-099-4

  Pravni aspekt održivog razvoja parka prirode "Sićevačka klisura" / Slaviša Trajković, Marija Ignjatović
     U: Ekologija i pravo: tematski zbornik / [urednici Predrag Dimitrijević, Nataša Stojanović ; prevod Gordana Ignjatović]. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2011. - Str. 551-558.
     ISBN 978-86-7148-146-5

    Konstantinov akt o pozakonjenju vanbračne dece (legitimatio) / Marija Ignjatović
     U: Međunarodni naučni skup "1700 godina Milanskog edikta" : [zbornik sažetaka]. - Niš : Pravni fakultet Univerziteta, 2013. - Str. 27.

  Pravnoekonomski aspekti contractus emphyteuticarius u rimskom postklasičnom pravu u srednjovjekovnoj Istri / Marija Ignjatović, Goce Naumovski
     U: Knjiga sažetaka / Međunarodni znanstveni skup Istarsko gospodarstvo jucer i sutra, Pazin - Pula studeni 2013. - Pazin : Državni arhiv, 2013. - Str. 78-79.
     ISBN 978-953-7640-18-7

  Prenuptial Agreement in Roman and Modern Law: Premarital Property Relations / Marija Ignjatovic
     U: SIHDA / 67e session de La Societe internationale Fernand de Visscher pour l'histoire des droits de l'antiquite, 10-15 Septembre 2013. - Salzbourg : Universitaet, Max-Kaser Seminar fuer roemisches Recht, 2013. - Str. 28. 

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Udovičko uživanje u Srpskom građanskom zakoniku / Marija Ignjatović
     U: Srbija 1804 – 2004. – Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2005. – Str. 415-424.
     ISBN 86-7148-056-9

  Rimsko pravo i Code civile / Marija Ignjatović
     U: Dvestotine godina od donošenja Francuskog građanskog zakonika : zbornik radova. – Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2006. – Str. 303-315.
     ISBN 86-7148-055-0

   

Poslednji put izmenjeno subota, 04 januar 2014 14:01