Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 27.12.2013.

Dejan Vučetić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 26.09.1974.
 • Mesto rođenja: Сарајево
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Правни факултет у Нишу
 • Godina diplomiranja: 2000
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Децентрализација као полазиште даљег развоја Србије: приручник, коаутор, Ниш, 2006, 146 стр, (ISBN 86-909603-0-9) М42,

  1. Нишки лексикон, Ниш: Службени Гласник - Град Ниш, 2011, 656 стр., (ISBN 978-86-519-1010-7) М46,
  2. Појмовник децентрализације, М. Пајванчић, Д. Вучетић et. al., Београд, Канцеларија Националног савета за децентрализацију, 2011, 159 стр., (ISBN 978-86-914985-1-1) М46,
  3. Систем локалне самоуправе: норма и процес, П. Димитријевић и Д. Вучетић, Ниш: Центар за публикације Правног факултета у Нишу, 2011, 296 стр., (ISBN 978-86-7148-130-4) М42,
  4. Систем локалне самоуправе, П. Димитријевић и Д. Вучетић, Београд: Службени гласник, 2011, стр. 294, (ISBN 978-86-519-0947-7) М42,
  5. Управно право: практикум, П. Димитријевић и Д. Вучетић, Ниш: Центар за публикације Правног факултета, 2011, 108 стр. (ISBN 978'86-7148-122-9).
  6.   Izbori 2012: (ne)pravilnosti u izbornom procesu / Đorđe Vuković, Dejan Vučetić. - Niš : Nacionalna koalicija za decentralizaciju, 2013. - 149 str. ; 20 cm
      ISBN 978-86-916371-0-1
 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  Вучетић Дејан, „Редефинисање процеса децентрализације“, Правни живот, Београд: Удружење правника Србије, том 2, бр. 10 (2007), стр. 905-914 (ISSN 0350-0500) М51,

  Вучетић Дејан, „Нови елементи у територијалној децентрализацији Србије“, Правни живот, Београд: Удружење правника Србије, том 2, бр. 10 (2008), стр. 909-918,   (ISSN 0350-0500) М51,

  Вучетић Дејан, „Типични случајеви манљивости форме управних аката у српској управно-процесној пракси“, Зборник радова Правног факултета у Нишу, Ниш: Правни факултет, бр. 51 (2008), стр. 175-196,   (ISSN 0350-8501), М52,

  Вучетић Дејан, „Међуопштинска сарадња као вид територијалне реформе“, Правни живот, Београд: Удружење правника Србије, том 3, бр. 11 (2009), стр. 411-424,   (ISSN 0350-0500) М51,

  Вучетић Дејан, „Појам и карактеристике децентрализације“,  Зборник радова Правног факултета у Нишу, Ниш: Центар за публикације Правног факултета, бр. 54 (2009), стр. 157-180,  (ISSN 0350-8501) М52,

  Вучетић Дејан, „Еколошки спорови и њихово решавање у класним парницама“, (коаутор са Дејаном Јанићијевићем) Правни живот, Београд: Удружење правника Србије, том 1, бр. 9 (2010), стр. 417-430,   (ISSN 0350-0500) М51,

  Вучетић Дејан, „Надзор над јединицама локалне самоуправе у Енглеској, Зборник радова Правног факултета у Нишу“, Ниш: Правни факултет - Центар за публикације, бр. 55 (2010), стр. 129-156, (ISSN 0350-8501) М52

   

   

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Вучетић Дејан, „Европски стандарди заштите људских права приликом управног поступања из угла Републике Србије“, у: З. Радивојевић (ур.), Уставне и међународноправне гаранције људских права. Ниш: Центар за публикације Правног факултета, 2008, стр. 175-190.  (ISBN 978-86-7148-085-7) М44,

  Вучетић Дејан, „Равномеран регионални развој у правним системима Републике Србије и Европске уније“,  у: Н. Стојановић, С. Голубовић (ур.), Право Републике Србије и право Европске уније - стање и перспективе: зборник радова, Ниш: Центар за публикације Правног факултета у Нишу, св. 1, 2009. - стр. 475-496,  (ISBN 978-86-7148-098-7) М44

  Вучетић Дејан, „Правни положај престоница и великих градова“, у М. Петровић и Н. Стојановић (ур.): Актуелне тенденције у развоју и примени европског континенталног права: тематски зборник радова (Св. 1),Ниш: Центар за публикације Правног факултета, 2010, стр. 375-398, (ISBN 978-86-7148-118-2) М44,

  Вучетић Дејан, „Јонизујућа зрачења, штетни ефекти и радиолошка заштита“, у: П. Димитријевић и Н. Стојановић: Екологија и право: тематски зборник, Ниш: Центар за публикације Правног факултета, 2011, стр. 613-628, (ISBN 978-86-7148-146-5) М44

  Вучетић Дејан, „Правне претпоставке коришћења муниципалних обвезница у Републици Србији“, у: Б. Давитковски (ур.), Мегународната научна конференција "Развојни тенденции во управното законодавство": зборник на Правниот факултет, Скопје: Правен факултет, 2011, стр. 113-130, (ISBN 978-608-4655-03-9) М33,

  Вучетић Дејан, „Принцип супсидијарности као руководно начело при одређивању послова јединица децентрализације“, у: П. Димитријевић (ур.): Заштита људских и мањинских права у европском правном простору: тематски зборник радова (Књ. 1), Ниш: Центар за публикације Правног факултета, 2011, стр. 427-436, (ISBN 978-86-7148-148-9) М44,

  Вучетић Дејан, Теоријско одређење појма децентрализације у делу Славољуба Поповића, у: М. Петровић (ур.), Зборник радова Правног факултета у Нишу: тематски број посвећен Славољубу Поповићу, Ниш: Правни факултет - Центар за публикације, 2011, бр. 57, 2011, стр. 173-184, (ISSN 0350-8501) М44,

  Вучетић Дејан, Правно-економске поставке коришћења општинских обвезница за финансирање локалног економског развоја и унапређење конкурентности јавног сектора у Републици Србији, (коаутор са Милошем Јовановићем) у: Љ. Станковић (ур.): Унапређење конкурентске предности јавног и приватног сектора умрежавањем компетенција у процесу европских интеграција (тематски зборник радова водећег националног значаја), Економски факултет Универзитета у Нишу, стр. 171-191, (ISBN 978-86-6139-033-3) М44

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:
  1. Копаоничка школа природног права, ХХ сусрет: „Право и слобода“. Саопштен рад: „Редефинисање процеса децентрализације“, (Друга катедра: Право на слободу). Копаоник, 13-17, 12. 2007. године, (М 63)
  2. Међународна научна конференција у организацији Правног факултета у Нишу (уредник З. Радовојевић): „Уставне и међународноправне гаранције људских права“. Саопштен рад: „Европски стандарди заштите људских права приликом управног поступања из угла Републике Србије“. Ниш, 28. маја 2008. године, (М 63)
  3. Копаоничка школа природног права, XXI сусрет: „Право и међународне интеграције“. Саопштен рад: „Нови елементи у територијалној децентрализацији Србије“, (Друга катедра: Право на слободу). Копаоник, 13-17, 12. 2008. године, (М 63)
  4. Копаоничка школа природног права, XXII сусрет: „Право и време“. Саопштен рад: „Међуопштинска сарадња као вид територијалне реформе“ (Друга катедра: Право на слободу). Копаоник, 13-17, 12. 2009. године, (М 63)
  5. Научна конференција у организацији Правног факултета у Нишу (уредници Н. Стојановић и С. Голубовић): „Право Републике Србије и право Европске уније - стање и перспективе“. Саопштен рад: „Равномеран регионални развој у правним системима Републике Србије и Европске уније“,  Ниш, 19 мај, 2009. године, (М 63)
  6. Копаоничка школа природног права, XXIII сусрет: „Право и простор“. Саопштен рад „Еколошки спорови и њихово решавање у класним парницама“, (заједно са др Дејаном Јанићијевићем) (Прва катедра: Право на живот). Копаоник, 13-17, 12. 2010. године (М 63)
  7. Међународни научни скуп у организацији Правног факултета у Нишу (уредници М. Петровић и Н. Стојановић): „Актуелне тенденције у развоју и примени европског континенталног права“. Саопштен рад: „Правни положај престоница и великих градова“. Ниш, 17, мај 2010. године, (М 63)
  8. Међународни научни скуп у организацији Правног факултета у Нишу (уредници П. Димитријевић и Н. Стојановић): „Екологија и право“. Саопштен рад: Јонизирајућа зрачења, штетни ефекти и радиолошка заштита. Ниш, 18. мај 2011. године; (М 63)
  9. Мегународната научна конференција „Развојни тенденции во управното законодавство“ Организирана од страна на Правниот факултет во Скопје (уредник Б. Давитковски). Саопштен рад: Правне претпоставке коришћења муниципалних обвезница у Републици Србији. Охрид, 24-26. јуни 2011, (М 63)

  10.       Међународни научни скуп у организацији Правног факултета у Нишу (уредник П. Димитријевић): „Медији и људска права“. Саопштен рад: „Децентрализација јавног информисања“. Ниш, 18. мај, 2012. године. (М 63)