Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 27.12.2013.

Dejan Vučetić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 26.09.1974.
 • Mesto rođenja: Сарајево
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Правни факултет у Нишу
 • Godina diplomiranja: 2000
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Децентрализација као полазиште даљег развоја Србије: приручник, коаутор, Ниш, 2006, 146 стр, (ISBN 86-909603-0-9) М42,

  1. Нишки лексикон, Ниш: Службени Гласник - Град Ниш, 2011, 656 стр., (ISBN 978-86-519-1010-7) М46,
  2. Појмовник децентрализације, М. Пајванчић, Д. Вучетић et. al., Београд, Канцеларија Националног савета за децентрализацију, 2011, 159 стр., (ISBN 978-86-914985-1-1) М46,
  3. Систем локалне самоуправе: норма и процес, П. Димитријевић и Д. Вучетић, Ниш: Центар за публикације Правног факултета у Нишу, 2011, 296 стр., (ISBN 978-86-7148-130-4) М42,
  4. Систем локалне самоуправе, П. Димитријевић и Д. Вучетић, Београд: Службени гласник, 2011, стр. 294, (ISBN 978-86-519-0947-7) М42,
  5. Управно право: практикум, П. Димитријевић и Д. Вучетић, Ниш: Центар за публикације Правног факултета, 2011, 108 стр. (ISBN 978'86-7148-122-9).
  6.   Izbori 2012: (ne)pravilnosti u izbornom procesu / Đorđe Vuković, Dejan Vučetić. - Niš : Nacionalna koalicija za decentralizaciju, 2013. - 149 str. ; 20 cm
      ISBN 978-86-916371-0-1
  7. Sistem lokalne samouprave: norma i proces / Predrag Dimitrijević, Dejan Vučetić, Jelena Vučković. - Niš : Sven, 2016. - 324 str. ; 24 cm
      ISBN 978-86-7746-588-9
  8. Pravni režim i institucije engleske lokalne samouprave / Dejan Vučetić. - Niš : Medivest, 2017. - 201 str. ; 24 cm
      ISBN 978-86-88415-98-9
  9. Sistem lokalne samouprave : norma i proces / Predrag Dimitrijević, Dejan Vučetić, Jelena Vučković. - 5. izmenjeno i dopunjeno izd. - Niš : Medivest, 2018 (Niš : Medivest). - 250 str. : tabele ; 25 cm
      ISBN 978-86-80842-23-3
  10. Administrative prodeedings in the Habsburg succession countries / edited by Zbigniew Kmieciak. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego ; Warszawa ; Wolter Kluwer Polska, copy 2021. – str. 181-198.
      ISBN 978-83-8220-065-2 ((WUŁ))
      ISBN 978-83-8220-066-9 (online (WUŁ))
      ISBN 978-83-8187-516-5 ((WKP))
  11. Priručnik za sprovođenje lokalnih izbora / urednik Milan Jovanović. – 2. Izd. - Beograd : Stalna konferencija gradova i opština - Savez gradova i opština Srbije, 2020. - Str 239-255.
      ISBN 978-86-80480-06-0
  12. Професионализација јавне управе у Србији,
   Вукашиновић-Радојичић, Зорица З., Вучетић, Дејан, Београд, Криминалистичко-полицијски универзитет, 2021
   ISBN - 978-86-7020-468-3; COBISS.SR-ID - 46461193

  13. Menadžment javne uprave,
   Dimitrijević, Predrag, ; Vučetić, Dejan,
   Beograd: Dosije studio; SeCons - grupa za razvojnu inicijativu; Niš : Univerzitet, 2021
   ISBN - 978-86-6047-362-4; COBISS.SR-ID - 37128201

 • Knjige i udžbenici:

  1. Pravo lokalne samouprave / Predrag Dimitrijević, Zoran Lončar, Dejan Vučetić. - Beograd: Službeni glasnik, 2020. - 291 str. ; 24cm.
     ISBN 978-86-519-2508-8

  2. Sistem lokalne samouprave : norma i proces / Predrag Dimitrijević, Dejan Vučetić, Jelena Vučković. - 6. dopunjeno i izmenjeno izd. - Niš: Medivest, 2020. - 294 str. ; 24cm.
     ISBN 978-86-80842-75-2

  3. Priručnik za sprovođenje principa dobrog upravljanja na lokalnom nivou / Jelena Jerinić, Dejan Vučetić, Mirjana Stanković. – Beograd : Stalna konferencija gradova i opština - Savez gradova i opština Srbije, 2020. – 387 str. ; 24 cm. ISBN 978-86-80480-25-1

   

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

   

   

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Вучетић Дејан, „Редефинисање процеса децентрализације“, Правни живот, Београд: Удружење правника Србије, том 2, бр. 10 (2007), стр. 905-914 (ISSN 0350-0500) М51,

  Вучетић Дејан, „Нови елементи у територијалној децентрализацији Србије“, Правни живот, Београд: Удружење правника Србије, том 2, бр. 10 (2008), стр. 909-918,   (ISSN 0350-0500) М51,

  Вучетић Дејан, „Типични случајеви манљивости форме управних аката у српској управно-процесној пракси“, Зборник радова Правног факултета у Нишу, Ниш: Правни факултет, бр. 51 (2008), стр. 175-196,   (ISSN 0350-8501), М52,

  Вучетић Дејан, „Међуопштинска сарадња као вид територијалне реформе“, Правни живот, Београд: Удружење правника Србије, том 3, бр. 11 (2009), стр. 411-424,   (ISSN 0350-0500) М51,

  Вучетић Дејан, „Појам и карактеристике децентрализације“,  Зборник радова Правног факултета у Нишу, Ниш: Центар за публикације Правног факултета, бр. 54 (2009), стр. 157-180,  (ISSN 0350-8501) М52,

  Вучетић Дејан, „Еколошки спорови и њихово решавање у класним парницама“, (коаутор са Дејаном Јанићијевићем) Правни живот, Београд: Удружење правника Србије, том 1, бр. 9 (2010), стр. 417-430,   (ISSN 0350-0500) М51,

  Вучетић Дејан, „Надзор над јединицама локалне самоуправе у Енглеској, Зборник радова Правног факултета у Нишу“, Ниш: Правни факултет - Центар за публикације, бр. 55 (2010), стр. 129-156, (ISSN 0350-8501) 

  Вучетић Дејан, „Европски стандарди заштите људских права приликом управног поступања из угла Републике Србије“, у: З. Радивојевић (ур.), Уставне и међународноправне гаранције људских права. Ниш: Центар за публикације Правног факултета, 2008, стр. 175-190.  (ISBN 978-86-7148-085-7) 

  Вучетић Дејан, „Равномеран регионални развој у правним системима Републике Србије и Европске уније“,  у: Н. Стојановић, С. Голубовић (ур.), Право Републике Србије и право Европске уније - стање и перспективе: зборник радова, Ниш: Центар за публикације Правног факултета у Нишу, св. 1, 2009. - стр. 475-496,  (ISBN 978-86-7148-098-7)

  Вучетић Дејан, „Правни положај престоница и великих градова“, у М. Петровић и Н. Стојановић (ур.): Актуелне тенденције у развоју и примени европског континенталног права: тематски зборник радова (Св. 1),Ниш: Центар за публикације Правног факултета, 2010, стр. 375-398, (ISBN 978-86-7148-118-2) 

  Вучетић Дејан, „Јонизујућа зрачења, штетни ефекти и радиолошка заштита“, у: П. Димитријевић и Н. Стојановић: Екологија и право: тематски зборник, Ниш: Центар за публикације Правног факултета, 2011, стр. 613-628, (ISBN 978-86-7148-146-5)

  Вучетић Дејан, „Правне претпоставке коришћења муниципалних обвезница у Републици Србији“, у: Б. Давитковски (ур.), Мегународната научна конференција "Развојни тенденции во управното законодавство": зборник на Правниот факултет, Скопје: Правен факултет, 2011, стр. 113-130, (ISBN 978-608-4655-03-9)

  Вучетић Дејан, „Принцип супсидијарности као руководно начело при одређивању послова јединица децентрализације“, у: П. Димитријевић (ур.): Заштита људских и мањинских права у европском правном простору: тематски зборник радова (Књ. 1), Ниш: Центар за публикације Правног факултета, 2011, стр. 427-436, (ISBN 978-86-7148-148-9) 

  Вучетић Дејан, Теоријско одређење појма децентрализације у делу Славољуба Поповића, у: М. Петровић (ур.), Зборник радова Правног факултета у Нишу: тематски број посвећен Славољубу Поповићу, Ниш: Правни факултет - Центар за публикације, 2011, бр. 57, 2011, стр. 173-184, (ISSN 0350-8501) 

  Вучетић Дејан, Правно-економске поставке коришћења општинских обвезница за финансирање локалног економског развоја и унапређење конкурентности јавног сектора у Републици Србији, (коаутор са Милошем Јовановићем) у: Љ. Станковић (ур.): Унапређење конкурентске предности јавног и приватног сектора умрежавањем компетенција у процесу европских интеграција (тематски зборник радова водећег националног значаја), Економски факултет Универзитета у Нишу, стр. 171-191, (ISBN 978-86-6139-033-3)

    Improvement of administrative procedures and reduction of bureaucracy as a legal instrument for enhancing local economic development in Republic of Serbia / Dejan Vučetić
     U: Facta universitatis. Series Law and Politics / editor of series Nataša Stojanović. - Niš : Univerzitet, 2012. - Vol. 10, No 1 (2012), str. 25-41.
     ISSN 1450-5517

  Pravo na štrajk zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave / Dejan Vučetić, Ivan Barun
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu : tematski broj. Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru. - Niš : Pravni akultet, 2012. - Br. 62 (2012), str. 359-376.
     ISSN 0350-8501

  Princip srazmernosti u evropskom i srpskom pravu / Zoran Lončar, Dejan Vučetić
      U: Teme. - Niš : Univerzitet, 2013. - Br. 4 (2013), str. 1617-1642.
     ISSN 0353-7919

  Specifičnosti postupka izdavanja građevinske dozvole / Dejan Vučetić, Predrag Dimitrijević
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni akultet, 2013. - Br. 65 (2013), str. 325-344.
     ISSN 0350-8501

  Administrative-judical protection of electoal right: with analysis of the judicature of the administrative court of Serbia / Dejan Vučetić, Dejan Janićijević, Nebojša Ranđelović
     U: Teme. - Niš : Univerzitet, 2014. - Br. 3 (2014), str. 1273-1295.
     ISSN 0353-7919

    Evropska upravno-procesna pravila i opšti upravni postupak Republike Srbije / Dejan Vučetić
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni akultet, 2014. - Br. 68 (2014), str. 175-186.
     ISSN 0350-8501

  Teritorijalna organizacija Republike Srbije / Dejan Vučetić
     U: Usklađivanje prava Srbije sa pravom EU: tematski zbornik radova / glavni i odgovorni urednik Miroslav Lazić. - Niš : Pravni fakultet, 2014. - Str. 389-402.
     ISBN 978-86-7148-187-8

    Ostvarivanje prava na službenu upotrebu jezika / Predrag Dimitrijević, Dejan Vučetić
     U: Zborik radova Pravnog fakulteta u Nišu – Niš: Pravni fakultet, 2015. – Br. 70 (2015), str. 229-251.
     ISSN 0350-8501

   

    What needs to be changed in Serbian legal regime of electoral rights protection? / Dejan Vučetić
     U: Facta universitatis. - Niš : University, 2015. - Vol. 13, no. 2 (2015), str. 149-160.
     ISSN 1450-5517

  Postupak zaštite izbornog prava na lokalnim izborima u Republici Srbiji / Dejan Vučetić
      U: Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru: tematski zbornik radova. Knj. 5. - Niš : Pravni fakultet, 2015. - Str. 131-146.
     ISBN 978-86-7148-212-7

   Is mediation viable in administrative matters? / Dejan Vučetić
     U: Facta universitatis. Series Law and Politics. - Niš : Univerzitet, 2016. - Vol. 14, No 4 (2016), str. 495-504.
  ISSN 1450-5517

  Distinctive features of special administrative proceedings in health care matters / Dejan Vučetić
     U: Legal, social and political control in national, international and EU law: collection of papers / Editors-in-Chief Miroslav Lazić and Saša Knežević. - Niš : Faculty of Law, 2016. - Str.179-202.
     ISBN 978-86-7148-229-5

  Studija o efikasnosti rešavanja upravnih sporova u Republici Srbiji / Aleksandar Mojašević, Dejan Vučetić
     U: Pravni život. - Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2016. - Br. 10, t. 2 (2016), str. 283-293.
     ISSN 0350-0500

  The liability of social networks for extreme forms of speech / Dejan Vučetić, Gala Bončić, Petar Pešić
     U: Facta universitatis. - Niš : University, 2016. - Vol. 14, no. 1 (2016), str. 1-14.
     ISSN 1450-5517

  Upravljanje regulatornim procesom / Predrag Dimitrijević, Dejan Vučetić
     U: Projekat "Usklađivanje prava Srbije sa pravom EU": zbornik radova. Knj. 3 / [glavni i odgovorni urednik Miroslav Lazić ; prevod Gordana Ignjatović]. - Niš : Pravni fakultet, 2016. - Str. 61-80.
     ISBN 978‐86‐7148‐216‐5

   O globalnim trendovima u kodifikovanju upravnog postupanja / Dejan R. Vučetić
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, 2018. – Br. 78 (2018), str. 197-216.
     ISSN 0350-8501

  Neposredno učešće građana u ostvarivanju lokalne samouprave / Predrag Dimitrijević, Dejan Vučetić, Jelena Vučković
     U: Pravni život : tematski broj. Pravo i zapovest razuma. – Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2018 – Br. 10, tom 2 (2018), str. 261-282.
     ISSN 0350-0500

   Istine i kontroverze kinematografskog prava u Srbiji - O jednom neopravdano (pravno) zanemarenom obliku umetničke slobode izražavanja/ Dejan Vučetić, Dejan Dabić
     U: Sveske za javno pravo. - Blatter fur Offentliches Recht. (Onlajn izd.). - El. članak. - Sarajevo : Fondacija Centar za javno pravo, 2018. - 14 str.

  http://fcjp.ba/templates/ja_avian_ii_d/images/green/Dejan_Vucetic_i_Dejan_Dabic.pdf

  Economic and Environmental Effects from Liberalizing Utility Service Prices in the Republic of Serbia / Snežana Radukić, Dušan Perović, Dejan Vučetić
     U: Industrija. Beograd : Poslovna politika. - Vol. 46, br. 4 (2018), str. 29-46.
     ISSN 0350-0373

  Razvoj službeničkog zakonodavstva i obrazovanja u Srbiji - istorijske i savremene tendencije
     U: Teme. - Niš: Univerzitet, 2019. - Br. 1 (2019), str. 109-132.
     ISSN 0353-7919

  Analiza upravno-sudske zaštite izbornog prava pružene povodom lokalnih izbora 2016. godine / Dejan Vučetić
     U: Bilten sudske prakse Višeg suda u Nišu. - Novi Sad : Paragraf Lex, 2019. - 35 (2019), str. 161-184.
     ISSN 2335-0504

   Analiza upravno-sudske zaštite izbornog prava pružene povodom lokalnih izbora 2016. Godine / Dejan Vučetić
     U: Projekat "Usklađivanje prava Srbije sa pravom EU": zbornik radova. Knj. 7 / [glavni i odgovorni urednik Goran Obradović]. - Niš : Pravni fakultet, 2020. - Str. 93-118.
     ISBN 978-86-7148-266-0

   Is the link between Serbian local governments’ public policy goals and local civil servants’ performance goals strong enough?/ Dejan Vučetić, Predrag Dimitrijević
     U: Facta universitatis. Series Law and Politics / editor of series Miomira Kostić. - Niš : Univerzitet, 2020. - Vol. 18, no. 3 (2020). - str. 147-160.
     ISSN 1450–5517

   Делотворност процесних решења у првостепеном управном поступку, Дејан Вучетић, Зборник радова Правног факултета Универзитета у Нишу. Ниш, Правни факултет, 2021. Број 91, година LX, стр, 75-96. ISSN 0350-8501

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Globalne tendencije u kodifikovanju upravnog postupanja / Dejan Vučetić
      U: Zbornik sažetaka / Međunarodna naučna konferencija Globalizacija i pravo, Niš, 21-22. april 2017. - Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2017. - Str. 44-45.
     ISBN 978-86-7148-233-2

  Organizacija uprave rimskog carstva u kontekstu savremenih principa formiranja organa uprave / Dejan Vučetić
     U: Druga međunarodna Balkanska konferencija za rimsko pravo i rimskopravnu tradiciju "Univerzalnost rimskog prava" : zbornik sažetaka. – Niš : Pravni fakultet, 2017, str. 63-64.
     ISBN 978-86-7148-239-4

  Implementacija standarda Evropske povelje o lokalnoj samoupravi u Republici Srbiji / Predrag Dimitrijević, Dejan Vučetić, Jelena Vučković
     U: Europeizacija hrvatske lokalne samouprave / Godišnji znanstveno-stručni skup Instituta za javnu upravu, 1. ožujak 2018, Zagreb. - Zagreb : Institut za javnu upravu, 2018. - (Biblioteka za stručno usavršavanje ; knj. 14). - Str. 617-641.
     ISBN 978-953-7935-07-8

    U.S. influence on the Public agencies system in Serbia / Predrag Dimitrijević, Dejan Vučetić, Jelena Vučković
     U: Proceedings / International scientific conference "Serbian-American relations", Belgrade, September 11, 2019 ; [editors-in-chief Nebojša Kuzmanović, Darko Trifunović]. - Novi Sad : Archives of Vojvodina ; Belgrade : Institute for National and International Security, 2019. - str. 103-130.
     ISBN 978-86-80017-61-7

  General administrative procedure Act and information Technology improvements in Serbian public administration / Dejan Vučetić
     U: Međunarodna naučna konferencija „Pravo i multidisciplinarnost“ : zbornik radova. – Niš : Pravni fakultet, 2020. – str. 3-17.
     ISBN 978-86-7148-263-9

  Delotvornost vanrednih pravnih sredstava u upravnom postupku / Predrag Dimitrijević, Dejan Vučetić
     U: Unifikacija prava i pravna sigurnost : zbornik radova 33. susreta Kopaoničke škole prirodnog prava - Slobodan Perović : međunarodna naučna konferencija, Beograd, 23. decembar 2020. Tom 2. - Beograd : Kopaonička škola prirodnog prava - Slobodan Perović, 2020. – str. 227-251.
     ISBN 978-86-903009-9-0
     ISBN 978-86-903009-7-6 (za izdavačku celinu)

  Electronic Dispute Resolution: a Paradigm shift or a status quo?/ Aleksandar Mojašević, Dejan Vučetić
     U: Conference Proceedings / International Scientific Conference "Transformative Technologies: Legal and Ethical Challenges of the 21st Century", 07-08 February 2020, Banja Luka = Zbornik radova / Međunarodni naučni skup "Transformativne tehnologije : pravni i etički izazovi XXI vijeka", 07-08. februar 2020, Banja Luka ; [Editor-in-chief, glavni i odgovorni urednik Željko Mirjanić ; Editor, urednik Igor Milinković]. - Banja Luka : Pravni fakultet Univerziteta, 2020. – str. 173-190.
     ISBN 978-99976-54-02-1

  Odgovornost zaposlenih u lokalnoj samoupravi u kontekstu principa dobrog upravljanja / Dejan Vučetić
     U: Zbornik sažetaka / Međunarodna naučna konferencija Odgovornost u pravnom i društvenom kontekstu, Niš, 18. septembar 2020. = Collection of summaries / International Scientific Conference Responsibility in the legal and social context ; [organizator konferencije Centar za pravna i društvena istraživanja ; glavni i odgovorni u rednici Goran Obradović, Anđelija Tasić ; prevodi Gordana Ignjatović]. - Niš : Pravni fakultet Univerziteta, 2020. – str. 245-246.
     ISBN 978-86-7148-264-6 

  Accountability OF Local Administration Personnel in Serbia in the context of Good Governance Principles / Dejan Vučetić

     U: Odgovornost u pravnom i društvenom kontekstu : zbornik radova sa Međunarodne naučne konferencije 18. septembar 2020. godine, Niš, Srbija / [organizator konferencije Centar za pravna i društvena istraživanja] = The Legal and social context of responsibility : collection of papers from the International scientific conference held on september 18, 2020, Niš, Serbia / [conference organizer The Center for legal and social research ; urednici, editors-in chief Goran Obradović, Anđelija Tasić]. - Niš : Pravni fakultet Univerziteta = Faculty of law, University, 2021. – str. 209-227.
     ISBN 978-86-7148-275-2

   Registrovanje administrativnih postupaka – teorijske nedoumice I praktične posledice / Dejan Vučetić, Predrag Dimitrijević
     U: Pravna riječ. – Banja Luka : Udruženje pravnika Republike Srpske, 2021. – Godina XVIII, Br. 64 (2021), str. 75-92.
     ISSN 1840-0272

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:
  1. Копаоничка школа природног права, ХХ сусрет: „Право и слобода“. Саопштен рад: „Редефинисање процеса децентрализације“, (Друга катедра: Право на слободу). Копаоник, 13-17, 12. 2007. године, (М 63)
  2. Међународна научна конференција у организацији Правног факултета у Нишу (уредник З. Радовојевић): „Уставне и међународноправне гаранције људских права“. Саопштен рад: „Европски стандарди заштите људских права приликом управног поступања из угла Републике Србије“. Ниш, 28. маја 2008. године, (М 63)
  3. Копаоничка школа природног права, XXI сусрет: „Право и међународне интеграције“. Саопштен рад: „Нови елементи у територијалној децентрализацији Србије“, (Друга катедра: Право на слободу). Копаоник, 13-17, 12. 2008. године, (М 63)
  4. Копаоничка школа природног права, XXII сусрет: „Право и време“. Саопштен рад: „Међуопштинска сарадња као вид територијалне реформе“ (Друга катедра: Право на слободу). Копаоник, 13-17, 12. 2009. године, (М 63)
  5. Научна конференција у организацији Правног факултета у Нишу (уредници Н. Стојановић и С. Голубовић): „Право Републике Србије и право Европске уније - стање и перспективе“. Саопштен рад: „Равномеран регионални развој у правним системима Републике Србије и Европске уније“,  Ниш, 19 мај, 2009. године, (М 63)
  6. Копаоничка школа природног права, XXIII сусрет: „Право и простор“. Саопштен рад „Еколошки спорови и њихово решавање у класним парницама“, (заједно са др Дејаном Јанићијевићем) (Прва катедра: Право на живот). Копаоник, 13-17, 12. 2010. године (М 63)
  7. Међународни научни скуп у организацији Правног факултета у Нишу (уредници М. Петровић и Н. Стојановић): „Актуелне тенденције у развоју и примени европског континенталног права“. Саопштен рад: „Правни положај престоница и великих градова“. Ниш, 17, мај 2010. године, (М 63)
  8. Међународни научни скуп у организацији Правног факултета у Нишу (уредници П. Димитријевић и Н. Стојановић): „Екологија и право“. Саопштен рад: Јонизирајућа зрачења, штетни ефекти и радиолошка заштита. Ниш, 18. мај 2011. године; (М 63)
  9. Мегународната научна конференција „Развојни тенденции во управното законодавство“ Организирана од страна на Правниот факултет во Скопје (уредник Б. Давитковски). Саопштен рад: Правне претпоставке коришћења муниципалних обвезница у Републици Србији. Охрид, 24-26. јуни 2011, (М 63)

  10.       Међународни научни скуп у организацији Правног факултета у Нишу (уредник П. Димитријевић): „Медији и људска права“. Саопштен рад: „Децентрализација јавног информисања“. Ниш, 18. мај, 2012. године. (М 63)

  Instanciona zaštita izbornog prava - po prigovoru stranke ili po službenoj dužnosti? / Dejan Vučetić
     U: Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru: tematski zbornik radova. Knj. 3 / [urednik Predrag Dimitrijević ; prevod Gordana Ignjatović]. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2013. - Str. 341-356.
     ISBN 978-86-7148-178-6

  Codification of European administrative procedure law and its reflections on Serbian public administration reform / Dejan Vučetić
     U: EU Administrative Law and its Impact on the Prosess of Public Administration Reform and Integration into the European Administrative Space of South East European Countries. - Skopje : SEELS, 2014. - Str. 99-110.
     ISBN 978-608-4697-11-4

  Pravni i ekonomski položaj gradskih opština u Republici Srbiji / Dejan Vučetić, Aleksandar S. Mojašević
     U: Pravo u funkciji razvoja društva : zbornik radova = The Role of Law in Social Development : collection of papers. Tom 1. - Priština [tj.] Kosovska Mitrovica : Pravni fakultet Univerziteta, 2019. – Str. 561-579.
     ISBN 978-86-6083-059-5

  Vrste odluka u upravnom sporu / Dejan Vučetić
     U: 150 godina Upravnog spora u Srbiji : zbornik radova / [urednik Vuk Cucić] = 150th Anniversary of the Administrative Dispute in the Republic of Serbia : the Collection of Papers / [editor Vuk Cucić]. - Beograd : Upravni sud Republike Srbije : Pravni fakultet Univerziteta ; = Belgrade : Administrative Court of the Republic of Serbia : Faculty of Law of the University, 2019. - Str. 177-220.
     ISBN 978-86-901466-0-4 (US)
     ISBN 978-86-7630-826-2 (PFUB)

  Дејан Вучетић, Дејан Миленковић, у: М. Јовановић (ур.): Заштита изборног права у управном спору, Избори у Србији 1990-2020, Службени гласник. Факултет Политичких наука, ISBN: 978-86-7419-332-7, Београд, 2020, стр. 1029 -1043.

Poslednji put izmenjeno ponedeljak, 15 novembar 2021 20:37