Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 31.12.2013.

Goran Obradović

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 15.09.1968
 • Mesto rođenja: Aleksinac
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Pravni fakultet u Nišu
 • Godina diplomiranja: 1993
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  1. Одговорност за штету коју запослени причини трећем лицу, магистарска теза, 1999, 148 стр. 30 см
  2. Начело слободе рада, докторска дисертација, 2006. 234 стр. 30 см
  3. Примена међународних стандарда рада, монографија, 2011, 168 стр, 24 см.

  4. Manual for Fight Against Discrimination at Work (S. Jasarevic, G. Obradovic, L. Djikic, S. Peric), Commissioner for Protection of Equality, Belgrade, 2013, 150 str, 24 cm.

  5. Дисциплинска одговорност запослених (са С. Ковачевић Перић), Правни факултет у Нишу, 2016, 301 стр; 24 см.

  6. Право на суђење у разумном року у радним споровима; Приступ правосуђу-инструменти за имплементацију европских стандарда у правни систем Републике Србије, Правни факултет у Нишу, 2007, стр. 9.
  7. Право на професионалну рехабилитацију; Осигурање и заштита на раду; Факултет заштите на раду, Ниш, 1996.
  8. О дерегулацији радних односа; Приступ правосуђу-инструменти за имплементацију европских стандарда у правни систем Републике Србије, Правни факултет у Нишу, 2008, стр. 10.
  9. О потпуној накнади штете код незаконитог отказа; Приступ правосуђу-инструменти за имплементацију европских стандарда у правни систем Републике Србије, Правни факултет у Нишу, 2009, стр. 7.
  10. Пензијско и инвалидско осигурање у Србији-реформе и правци промена (са А. Петровићем); Tendence v razvitju delovenega prava (ur. Franci Ramšak), Pravna Fakulteta, Maribor, 2009, стр. 10.
  11. Право на једнак третман жена у радном односу; Правна клиника за заштиту права жена: приручник за рад студенткиња/студената (приређивачи: С. Константиновић Вилић, М. Костић), Правни факултет у Нишу, 2011, стр. 9.
  12. Реформа пензијског система по моделу Светске банке у европским земљама (са В. Секулић); Актуелне тенденције у развоју и примени европског континенталног права (уредник М. Петровић), Правни факулет у Нишу, 2010, стр. 15.
  13. Принудни рад и трговина људима; Трговина људима:правна заштита у међународним и националним оквирима (уредници: П. Димитријевић, М. Костић, С. Кнежевић), Правни факултет у Нишу, 2011, стр. 10.
  14. Запослени којима штрајк може бити забрањен; Заштита људских и мањинских права у европском правном простору (уредник: П. Димитријевић), Правни факулет у Нишу, 2011, стр. 9.
  15. Злостављање на раду; Правна клиника за заштиту права жена-норме и пракса (уредник: С. Константиновић Вилић), Аутономни женски центар, Београд-Ниш, 2013, стр. 8.
  16. Принудни рад у међународном и упоредном радном праву; Радно право у условима транзиције; Зборник радова, Правни фракултет у Крагујевцу, 2003.

  17. МОР-ова Декларациоја о основним принципима и правима на раду из 1998. године, Заштита људских и мањинских права у европском правном простору; Зборник радова; Правни факултет у Нишу, 2012. 

  18. Међународно и домаћи стандарди о забрани дискриминације у области радних односа; Засштита људских и мањинских права у европском правном простору; Зборник радова, Правни факултет у Нишу, 2013.

  19. Права из области социјалне заштите; Мобилна правна клиника: од институције ка жртви/Зборник радова; Правни факултет у Нишу, 2014. 

   

   

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  1. Клаузуле синдикалне сигурности; Годишник на Правниот факултет „Јустинијан први“: во чест на Тодорка Оровчанец, Скопје, 2006, стр. 9;
  2. Прековремени рад у актуелном радном праву Југославијие; Зборник радова Правног факултета у Нишу, 1996.
  3. Радна обавеза у функцији одбране земље-принудни или обавезни рад кога правни поредак толерише; Зборник радова Правног факултета у Нишу, 2000.
  4. Право на једнак третман у запошљавању особа са менталним поремећајима; Темида, бр. 3, Београд, 2007.
  5. Funding social insurance; Facta Universitatis-Series Law and Politics, Vol. 3, No. 1, Ниш, 2008, стр. 9.
  6. Старење становништва и криза система текућег финансирања пензија (са М. Димитријевић), Правни живот, бр. 7-8, Београд, 2008, стр. 10.
  7. Контролни механизми МОР-а; Зборник радова Правног факултета у Нишу, 2009, стр. 17.
  8. Стандарди рада у кодексима понашања мултинационалнх компанија; Правна ријеч, бр. 22, Бања Лука, 2010, стр. 11.
  9. Conceptualizing and Measuring Decent Work (са В. Секулић); Економске теме, бр. 6, Економски факултет у Нишу, 2006, стр. 9.
  10. Надлежност за заштиту права из социјалног осигурања; Правни живот, бр. 10/2003.
  11. Забрана конкуренције у Закону о раду Србије; Зборник радова Правног факултета у Нишу, 2002.
  12. Право запосленог на заштиту података од значаја за радни однос; Правни живот, бр. 2/2003;
  13. Одговорност државе због неуплаћених доприноса за социјално осигурање; Правни живот, бр. 11/2004.
  14. Слобода кретања радника у Европској унији; Зборник радова Правног факултета у Нишу, бр. 44/2004.

  15. Социјалне клаузуле у међународним трговачким споразумима; Правни живот, бр. 11/2005.

  16. Стандарди рада у кодексима понашања мултинационалних компанија; Правна ријеч, Бања Лука, бр. 22 (2010)

  17. МОР-ова Декларациjа о основним принципима и правима на раду из 1998. године, Зборник радова Правног факултета у Нишу, бр. 62/2012. 

  17. Новчана накнада нематеријалне штете због незаконитог отказа (са С. Ковачевић Перић), Зборник радова Правног факултета у Нишу, бр. 67/2014. 

  18. Смисао и домашај начела савесности и поштења у заштити права из радног односа пред арбитражом (са С. Ковачевић Перић), Правни живот, бр. 11/2014. 

  19. Субординација и дисциплинска власт послодавца (са С. Ковачевић Перић), Право и привреда, бр. 7-9/2014.

  20. Pope Leo XII`s Rerum Novarum, Зборник радова Правног факултета у Нишу, бр. 72/2016. 

 • Radovi u ostalim časopisima:

  1. О пристојном послу; Радно и социјално право, бр. 1-6/2006, стр. 9.
  2. Флексибилизација радних односа-узроци и границе; Радно и социјално право, бр 1-2/2008, стр. 12.
  3. Права по основу рада лица на издржавању казне затвора, Радно и социјално право, бр. 1-2/1998.
  4. Заштита права послодаваца у домену одговорности за штету; Радно и социјално право, бр. 7-9/1998.
  5. Заштита омладине на раду; Радно и социјално право, свеска за 1999. годину.
  6. Неоправдани отказ и накнада нематеријалне штете; Радно и социјално право, бр. 1-3/2001.
  7. Коришћење пензије; Радно и социјално право бр. 1-3/2002.
  8. Проблем обавезне реинтеграције радника; Радно и социјално право, бр. 1-6/2004.
  9. Индекс законске заштите запослења; Радно и социјално право, бр. 1-6/2004.

   

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  1. Konferenca keteder ya delovno pravo republik bivše Jugoslavije; Pravna fakulteta v. Mariboru 2009.
  2. Актуелне тенденције у развоју и примени европског континенталног права (The Current Tendencies in the Development and Application of the European Continental Law), Правни факултет у Нишу, 17. мај 2010.

  3.Демографски аспекти система пензијског и инвалидског осигурања; Правне норме у времену и простору, Зборник радова, Правни факултет у Приштини (К. Митровица), 2012.

  4.Tendencije u razvoju zakonodavstva o radu Republike Srbije; Izgradnja modernog pravnog sistema; Zbornik radova; International Burch University, Sarajevo 2014.

  5. Основне одлике радноправног положаја покрајинских и локалних службеника; Људска права-између идеала и изазова садашњости; Зборник радова; Правни факултет у Приштини (К. Митровица), 2016.

  6. The state and Perspectivives of the pension and disability insurance system in the Republic of Serbia; Journal of Social Policiy, Универзитет "Св. Кирил и Методије"-Скопје, Филозофски факултет, 2015.

  7.Moguća ograničenja slobodnom kretanju radnika po pristupanju Srbije Evropskoj uniji; Ohrid School of Law, Скопје, 2015.

  8. Заштитна функција законодавства о раду; Зборник радова Правног факултета у Нишу, бр. 70/2015. 

  9. Мобинг в Сербии, Обшчие пространства России и Европеиского сојуза: Международнаја конференција, Великии Новгород, 25-26. 5. 2012. 

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  1.. Светска економска кризa и њен утицај на привреду Србије и запослене; Савез самосталних синдиката Србије, Београд, 25.2. 2009.

  2. Социјална прафа и економска криза; Удружење за радно право и социјално осигурање Србије, Златибор, 1-3. 10. 2009.

   

   

  Napišite tag i pritisnte "ENTER" ili "zarez" da biste ga dodali.
   

  Podaci

            Ubaci/Edituj fajl        
   
  Path: p
  Words: 35
            Ubaci/Edituj fajl        
   
  Path: p
  Words: 0
            Ubaci/Edituj fajl        
   
  Path: p
  Words: 22
            Ubaci/Edituj fajl        
   
  Path: p
  Words: 0
            Ubaci/Edituj fajl        
   
  Path: p
  Words: 80
            Ubaci/Edituj fajl        
   
  Path: p
  Words: 1

  ј на привреду Србије и запослене; Савез самосталних синдиката Србије, Београд, 25. 2. 2009.
  2. Социјална права и економска криза; Удружење за радно право и социјално осигурање Србије, Златибор, 1-3. 10. 2009.

Poslednji put izmenjeno petak, 22 jul 2016 08:09