Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 31.12.2013.

Natalija Žunić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 18.02.1954
 • Mesto rođenja: Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet u Nišu
 • Odsek / Grupa / Smer: grupa za socijologiju
 • Godina diplomiranja: 1978
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Savremeni ženski pokret i teorije o oslobođenju žene. Magistarska teza – rukopis. Niš: Filozofski fakultet Niš, 1993. Str. 218.

  Politička prava žena u Srbiji u drugoj polovini XX veka. Doktorska teza - rukopis.

  Beograd: Pravni fakultet Beograd, 2016. Str. 432.

  Priča o feminizmu. Niš: Ženski istraživački centar za edukaciju i komunikaciju, 1999. Str. 34.

  Sex Traficking – putevi seksualne eksploatacije žena. Niš: Ženski istraživački centar za edukaciju i komunikaciju, 2002. Str. 35. (koautorica sa dr Slobodankom Konstantinović i dr Nevenom Petrušić)

   Rodna ravnopravnost. Niš : Komisija za rodnu ravnopravnost, 2004. Str. 15.

   Pravom protiv nasilja u porodici : zbornik radova - Niš : Ženski centar za edukaciju i komunikaciju, 2002. Str. 193. (urednice: Slobodanka Konstantinović-Vilić, Nevena Petrušić, Natalija Žunić).

  Ljudska prava za žene. Niš: Odbor za građansku inicijativu, 2004. Str. 137. (koautorica sa Slobodankom Konstantinović-Vilić, Nevenom Petrušić i Goranom  Đorić).

  Pravne studije roda : zbirka radova. Niš: Pravni fakultet, 2007. Str. 270. (priređivačice: Slobodanka Konstantinović-Vilić, Nevena Petrušić, Natalija Žunić).

  Obrazovanje za rodnu ravnopravnost: analiza
  nastavnog materijala za Građansko vaspitanje.
   Beograd : Program Ujedinjenih nacija za
  razvoj, UNDP, 2010. Str. 146. (koautorica sa Goranom  Đorić i Tatjanom  Obradović-Tošić).

   

  Konstantinović Vilić, Slobodanka, Žunić, Natalija, Ka rodno osetljivoj strategiji grada Niša, (Studija sa rezultatima istraživanja), OSCE Mission to Serbia Democratization Department DEMSEC, 2015. (str. 144) Dostupno na:  http://www.zicni.org.rs/publikacije.html; http://www.zicni.org.rs/documents/rezultati.pdf

   

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  »Feminizam kao mogućnost ostvarenja slobode i prava žena«. Koautorica sa Slobodankom Vilić Konstantinović. Niš: Sloboda i prava čoveka i građanina u republici Makedoniji. Zbornik radova. Skopje: Univerzitet Sv. Kiril i Metod, Pravni fakultet Skopje, 1996. Str. 223-249.  

  »Ideologija polnih uloga«. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, knjiga XXXIV-XXXV. Niš: Pravni fakultet Niš, 1994-1995. Str. 130-140.

  »Novi društveni pokreti – feministički pokret (neofeminizam)«. Niš: Zbornik radova Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu, knjiga XXIV, 1984. Str. 97-104.

  »Žena i feminizam – afirmacija 'novog' identiteta žene«. Niš: Zbornik radova Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu, knjiga XXV, 1985. Str. 263-272

  »Žene i terorizam«. Koautorica sa Slobodankom Vilić Konstantinović. Niš: Zbornik radova Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu, knjiga XXV, 1985. Str. 163-174.

  »Formiranje građanskog modela žene u ženskoj štampi«. Zbornik radova Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu, knjiga  XXXII-XXXIII, 1992-1993. Str. 83-88.

   Antička i srednjovekovna misao o ženi – prolegomena za njenu 'budućnost'«. Niš: Zbornik radova Pravnog fakulteta  Univerziteta u Nišu, knjiga XXXVII, 1995. Str. 12.

  "Žene u javnom i političkom životu". Beograd: Temida, br.2/2001. Str.5.

  "Ženska politička prava – rod i politika". Beograd: Temida, br.4/2001. Str.5.

  "I o Romkinjama". Zbornik radova o manjinama. Niš: Društvo dobre akcije, 2002. Str.6.

  "Zašto patrijarhat". Zbornik radova.  Pravom protiv porodičnog nasilja. Niš: Ženski istraživački centar, 2002. Str.5.

  »Jednaka prava muškaraca i žena u društvu i mehanizmi rodne ravnopravnosti  – Srbija versus EU”. U: Pravni sistem Republike Srbije – usaglašavanje sa pravom EU.  Zbornik radova. Pravni fakultet Niš, 2005. Str. 17.

  »Društveno–teorijski okvir i problemsko definisanje istraživanja« (koautorski rad Petrušić, Nevena i Žunić, Natalija). U: Popović, Nenad, pr., 2005: Društvena svest, ljudska prava i aktivizam građana u južnoj i istočnoj Srbiji. Niš: OGI. Str. 103-105.

   »Stavovi prema rodnoj/polnoj podeli rada i odnos prema porodici i deci«. U: Popović, Nenad, pr., 2005: Društvena svest, ljudska prava i aktivizam građana u južnoj i istočnoj Srbiji. Niš: OGI. Str. 105-113.

  „Žene, politika i ženska prava : činjenice i mogućnosti”.
    U: Ljudska prava za žene. Niš: Odbor za građansku inicijativu, 2004. Str. 15.

  »Ženske/rodne studije – integracija u nastavni plan i program osnovnih pravnih studija«. U: Pravne studije roda. Zbirka radova. (koatorski rad: Petrušić, Nevena, Konstantinović Vilić, Slobodanka i Žunić, Natalija). Niš: Pravni fakultet Univerziteta u Nišu, 2007. Str. 1-3.

   „Patrijarhat – zašto i u kom kontekstu”?
     U: Pristup pravosuđu – instrumenti za implementaciju evropskih standarda u pravni sistem Republike Srbije : tematski zbornik radova. Niš: Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2008. str. 6.

  »Feministički kontekst ideologije roda«. Niš: Godišnjak za sociologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu, br.5./2009. Str.12.

  „Diskriminacija žena  i ženska ljudska prava”. U: Klinika za ženska prava. Zbirka radova. Niš: Pravni fakultet Univerziteta u Nišu, 2011. Str. 13.

   “Diskriminacija žena i ženska ljudska prava”. U: Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru: tematski zbornik radova. Knj. 1 / (urednik Predrag Dimitrijević ; prevod Gordana Ignjatović). - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2011. Str. 399-412.   

  “Ekofeminizam - razumevanje odnosa feminizma i ekologije” (koautorski rad sa  Slobodankom Konstantinović-Vilić)
     U: Ekologija i pravo: tematski zbornik / (urednici Predrag Dimitrijević, Nataša Stojanović ; prevod Gordana Ignjatović). Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2011. - Str. 23-38.


   “Trgovina ženama: nasilje nad ženama”   U: Trgovina ljudima: pravna zaštita u međunarodnim i nacionalnim okvirima / uredili Predrag Dimitrijević, Miomira Kostić, Saša Knežević. Niš : Pravni fakultet Univerziteta, 2011. - Str. 245-256.


  “Rodni stereotipi o ženama i muškarcima u politici”
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni akultet,  2012. Br. 63 (2012), str. 281-296.
    
  “Viktimizacija žena - medijsko prikazivanje” (koautorski rad sa Slobodanka Konstantinović Vilić, Natalija Žunić
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu : tematski broj. Mediji i ljudska prava. Niš : Pravni fakultet, 2012. Br. 61 (2012), str. 223-246.

  “Women's Groups and Networks as a Source of Social Capital”.
     U: Social and Cultural Capital in Western Balkan Societies. Belgrade : Centre for Empirical Cultural Studies of South-East Europe : The Institut for Philosophy and Social Theory, 2012. Str. 91-106.
     

     Alkoholizam žena – rodne razlike kao viktimogene predispozicije (koautorski rad, Konstantinović-Vilić, Žunić Natalija), „Temida“,  br.1/2014.  (str. 65-81)


  Discrimination against women
  and the human rights of women / Natalija Žunić
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni akultet, 2014. - Br. 67 (2014), str. 45-58.

  Nevena Petrušić, Slobodanka Konstantinović Vilić, Natalija Žunić, Institucionalni seksizam: prepreka efikasnoj zaštiti od nasilja u porodici,  „Temida“, God. 18, br.1/2015.  (str. 31-54)

  Slobodanka Konstantinović Vilić, Nevena Petrušić, Natalija Žunić, Starh od kriminaliteta na teritoriji grada Niša: Ispitivanje rodnih razlika. „Teme“, Vol. XL, No 2, 2016, str. 661-677. Dostupno na:  http://teme2.junis.ni.ac.rs/index.php/TEME

   

   

 • Radovi u ostalim časopisima:

  “Feminizam, pravo i ženska prava”
     U: Pravna klinika za zaštitu prava žena - norme i praksa : zbornik radova / urednica Slobodanka Konstantinović Vilić . Beograd : Autonomni ženski centar : Niš : Ženski istraživački centar za edukaciju i komunikaciju, 2013. Str. 9-22.

  „Diskriminacija žena: Romkinje“. U: Pružanje besplatne pravne pomoći u uslovima terenskog rada, Zbornik radova, Pravni fakultet u Nišu, Centar za publikacije, 2014. Str. 69-81.

   

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

    Ekofeminizam - razumevanje odnosa feminizma i ekologije (koautorski rad sa  Slobodankom Konstantinović-Vilić,   U: Zbornik sažetaka / Međunarodna naučna konferencija "Ekologija i pravo", Niš, 18. maj 2011 ; glavni i ogovorni urednik Predrag Dimitrijević ; prevod Gordana Ignjatović/. Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2011. Str. 6.

  “Viktimizacija žena - medijsko prikazivanje” (koautorski rad sa Slobodankom Konstantinović Vilić)
     U: Međunarodna naučna konferencija Mediji i ljudska prava: zbornik sažetaka / (glavni i odgovorni urednik Predrag Dimitrijević). Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2012. Str. 38.

   

  “Alkoholizam žena – rodne razlike kao viktimogene predispozicije” (koautorski rada sa Slobodankom Konstantinović Vilić) U: Četvrta godišnja konferencija Viktimološkog društva Srbije sa međunarodnim učešćem, Žrtve i savremeni odgovori na kriminalitet: između zaštite i zloupotreb: zbornik sažetaka. Beograd, 28. i 29. novembar 2013. godine.

   

  Европска унија: род и политика / Наталија Жунић, У: Усклађивање права Србије са правом ЕУ: тематски зборник радова / главни и одговорни уредник Мирослав Лазић. - Ниш : Правни факултет, 2014. - Стр. 18.

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  »Насиље у породици и угрожавање дечјих права«. Научно-стручни скуп Кодекс дечјих права – брига човечанства. Правни факултет Ниш, 1996. (излагање, стр. 5.)

  »Злоупотреба права жене – историја која се понавља«. Научни скуп Злоупотреба права. Правни факултет Ниш, 1996. (излагање, стр. 2.)

  "Родни аспект бављења политиком у Србији". Стручни скуп Жене у јавном И политичком животу Србије. Група за женска права Европског покрета у Србији и Фондација Фриедрицх Еберт Стифтунг, 2001. (излагање,стр.6.)

   »Друштвени контекст и женска права у Србији - традиционализам и модернизам». Научни скуп Србија од 1804 до 2004 године. Правни факултет Ниш, 2004. (излагање, стр. 4.) 

  »Једнака права мушкараца и жена у друштву и механизми родне равноправности  – Србија версус ЕУ”. Научно-стручни скуп Правни систем Републике Србије – усаглашавање са правом ЕУ.  Правни факултет Ниш, 2005. (излагање, стр. 5.) 

  »Правне клинике – метод учења и сензибилисања студената/студенткиња за проблеме жртава насиља у породици« (коаторски рад: Петрушић, Невена, Константиновић Вилић, Слободанка и Жунић, Наталија, презентација рада, стр. 10.) Стручни скуп Насиље у породици, емпатија и професионализам помагача, Октобарски сусрети у социјалној заштити, Нишка Бања, 2007.

  »Родна (не)равноправност на Универзитету у Нишу« (презентација рада). Конференција Родна равноправност и образовање, Филозофски факултет, Нови Сад и ОЕБС, 2009.

  »Родни аспект медијације« Панел дискусија, Од конфликта преко медијације до решења, Привредна комора Ниш - Женско предузетништво, Ниш, 2009. (презентација рада, стр. 8.)  

Poslednji put izmenjeno petak, 07 oktobar 2016 13:56