Naučne publikacije akademskog osoblja
Datum kreiranja: 31.12.2013.

Aleksandar Đorđević

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 07.06.1975
 • Mesto rođenja: Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Pravni fakultet u Nišu
 • Godina diplomiranja: 1999
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  1 Zakonski tekstovi starog i srednjeg veka : praktikum / priredili Dragan Nikolić, Aleksandar Đorđević. - Niš : Bona fides, 2002. - 252 str. ; 23 cm
  ISBN 86-7434-022-9
  2 Postanak i razvoj sudstva kod Slovena : magistarska teza / Aleksandar Đođević. – Niš : /autor/, 2008. – 146 listova ; 30 cm
  3 Zakonski tekstovi starog i srednjeg veka / priredili Dragan Nikolić i Aleksandar Đorđević. - 2. izd. - Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2010. - 147 str. ; 24 cm
  ISBN 978-86-7148-117-5
  4 Zakonski tekstovi starog i srednjeg veka / priredili Dragan Nikolić i Aleksandar Đorđević. - 4. dopunjeno izd. - Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2013. - 184 str. ; 24 cm
  ISBN 978-86-7148-170-0
  5 Ugovori obligacionog prava Rusije od XI-XV veka: doktorska disertacija / Aleksandar Đorđević, Niš 2013, 218 listova; 30 cm

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  1 Institut samopomoći u franačkom, ruskom i srpskom pravu / Aleksandar Đorđević
  U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, 2002. - Br. 42 (2002), str. 389-425
  ISSN 0350-85011
  2 Staro srpsko pravo u sudskom postupku Dušanovog zakonika / Aleksandar Đorđević
  U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, 2003. - Br. 43 (2003), str. 319-337
  ISSN 0350-8501
  3 Karađorđev zakonik / Aleksandar Đorđević
  U: Srbija 1804 – 2004. – Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2005. – Str. 461-471.
  ISBN 86-7148-056-9
  4 Porodična zadruga u srpskom srednjovekovnom pravu / Aleksandar Đorđević
  U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2006. – 47 (2006), str. 123-132
  ISSN 0350-8501
  5 Svod, zakletva, saklevetnici i ordalije u slovenskim izvorima prava / Aleksandar Đorđević
  U: Zborik radova Pravnog fakulteta u Nišu. 50. – Niš: Pravni fakultet, 2007. – Br. 50 (2007), str. 159-171.
  ISSN 0350-8501
  6 Dokazno sredstvo “svod” u sudskom postupku kod Slovena / Aleksandar Đorđević
  U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, 2008. – Br. 51 (2008), str. 197-208.
  ISSN 0350-8501
  7 Pozivanje na sud i pristav kod Slovena / Aleksandar Đorđević
  U: Glasnik AKV. – Novi Sad : Advokatska komora Vojvodine, 2009. – God. 81, knj. 69, br. 3 (2009), str. 234-245.
  ISSN 0017-0933
  8 Prvi pisani tragovi o stvaranju državne vlasti kod Slovena / Aleksandar Đorđević
  U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu / /glavni i odgovorni urednik Radmila Kovačević-Kuštrimović / – Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2009. – Br. 53 (2009), str. 183-198.
  ISSN 0350-8501
  9 Protokol Konferencije u Kanlidži / Nebojša Ranđelović, Aleksandar Đorđević
  U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni fakultet, 2010. - 55 (2010), str. 111-129.
  ISSN 0350-8501
  10 Sakletvenici kao posebna vrsta svedoka u slovenskom srednjovekovnom pravu / Nebojša Ranđelović, Aleksandar Đorđević
  U: Pravni život : tematski broj. Pravo i prostor. - Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2010. - Br. 9, tom 1 (2010), str. 717-729.
  ISSN 0350-0500
  11 Sudstvo u slovenskoj prvobitnoj zajednici / Aleksandar Đorđević
  U: Peščanik. - Niš : Istorijski arhiv, 2010. - God. 8, br. 8 (2010), str. 195-205.
  ISSN 1451-6373
  12 Posebni oblici sudstva kod Slovena kao privilegija pojedinih kategorija stanovništva u srednjem veku / Nebojša Ranđelović, Aleksandar Đorđević
  U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni fakultet, 2011. - 58 (2011), str. 103-112.
  ISSN 0350-8501
  13 Svedoci u srednjovekovnom slovenskom pravu / Aleksandar Đorđević
  U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu : tematski broj. Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru. - Niš : Pravni akultet, 2012. - Br. 62 (2012), str. 417-426.
  ISSN 0350-8501

  14 Drevnoruski gradovi kao društveni okvir razvijenog privatnog prava / Aleksandar Đorđević
   U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni fakultet, 2013. - 65 (2013), str. 345-352.
  ISSN 0350-8501

 • Radovi u ostalim časopisima:

  1 Staro srpsko krivično pravo u Dušanovom zakoniku / Aleksandar Đorđević
  U: Peščanik. – Niš : Istorijski arhiv grada Niša, 2005. – God. 3, br. 3 (2005), str. 119-130.
  ISSN 1451-6373

  2 Staro srpsko pravo u sudskom postupku Dušanovog zakonika / Aleksandar Đorđević
  U: Makroprojekt Stvaranje uslova za razvoj modernog pravnog i društveno-ekonomskog sistema Srbije kao demokratske države : zbornik radova [Elektronski izvor]. - Niš : Institut za pravna i društvena istraživanja Pravnog fakulteta, 2005. - CD ROM ; 12 cm. - Str. 473-484.
  ISBN 86-7148-054-2
  3 Karađorđev zakonik / Aleksandar Đorđević
  U: Makroprojekt Stvaranje uslova za razvoj modernog pravnog i društveno-ekonomskog sistema Srbije kao demokratske države : zbornik radova [Elektronski izvor]. - Niš : Institut za pravna i društvena istraživanja Pravnog fakulteta, 2006. - CD ROM ; 12 cm. - Str. 683-690.
  ISBN 86-7148-063-1

  4 Istoričeskij opit dialoga pravovih kultur : recepcija vizantijskogo prava v Bolgarii i Serbii IX-XIV vv. / Dragan Nikolič, Aleksandar Džordževič
  U: Slavistika. - Beograd : Slavističko društvo Srbije, 2008. - Knj. 12 (2008), str.
  ISSN 1450-5061

  5 Zakletva kao ustanova slovenskog prava / Aleksandar Đorđević
  U: Pravoslavna teologija i kultura / urednik Dragiša Bojović. - Niš : Centar za crkvene studije, 2009. - Str. 169-175.
  ISBN 978-86-84105-28-0

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  1 Crkveni ustavi drevnoruskih vladara / Aleksandar Đorđević
  U: Međunarodni naučni skup "1700 godina Milanskog edikta" : [zbornik sažetaka]. - Niš : Pravni fakultet Univerziteta, 2013. - Str. 21.

Poslednji put izmenjeno sreda, 22 januar 2014 11:34