Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 31.12.2013.

Aleksandar Đorđević

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 07.06.1975.
 • Mesto rođenja: Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Pravni fakultet u Nišu
 • Godina diplomiranja: 1999
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  1 Zakonski tekstovi starog i srednjeg veka : praktikum / priredili Dragan Nikolić, Aleksandar Đorđević. - Niš : Bona fides, 2002. - 252 str. ; 23 cm
  ISBN 86-7434-022-9
  2 Postanak i razvoj sudstva kod Slovena : magistarska teza / Aleksandar Đođević. – Niš : /autor/, 2008. – 146 listova ; 30 cm
  3 Zakonski tekstovi starog i srednjeg veka / priredili Dragan Nikolić i Aleksandar Đorđević. - 2. izd. - Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2010. - 147 str. ; 24 cm
  ISBN 978-86-7148-117-5
  4 Zakonski tekstovi starog i srednjeg veka / priredili Dragan Nikolić i Aleksandar Đorđević. - 4. dopunjeno izd. - Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2013. - 184 str. ; 24 cm
  ISBN 978-86-7148-170-0
  5 Ugovori obligacionog prava Rusije od XI-XV veka: doktorska disertacija / Aleksandar Đorđević, Niš 2013, 218 listova; 30 cm

  6 Istorija slovenskih prava, državna vlast i sud / Aleksanadar Đorđević, Niš: Niški kulturni centar 2018, 140 str; 25 cm

  ISBN 978-86-6101-169-6

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  1 Institut samopomoći u franačkom, ruskom i srpskom pravu / Aleksandar Đorđević
  U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, 2002. - Br. 42 (2002), str. 389-425
  ISSN 0350-85011
  2 Staro srpsko pravo u sudskom postupku Dušanovog zakonika / Aleksandar Đorđević
  U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, 2003. - Br. 43 (2003), str. 319-337
  ISSN 0350-8501
  3 Karađorđev zakonik / Aleksandar Đorđević
  U: Srbija 1804 – 2004. – Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2005. – Str. 461-471.
  ISBN 86-7148-056-9
  4 Porodična zadruga u srpskom srednjovekovnom pravu / Aleksandar Đorđević
  U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2006. – 47 (2006), str. 123-132
  ISSN 0350-8501
  5 Svod, zakletva, saklevetnici i ordalije u slovenskim izvorima prava / Aleksandar Đorđević
  U: Zborik radova Pravnog fakulteta u Nišu. 50. – Niš: Pravni fakultet, 2007. – Br. 50 (2007), str. 159-171.
  ISSN 0350-8501
  6 Dokazno sredstvo “svod” u sudskom postupku kod Slovena / Aleksandar Đorđević
  U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, 2008. – Br. 51 (2008), str. 197-208.
  ISSN 0350-8501
  7 Pozivanje na sud i pristav kod Slovena / Aleksandar Đorđević
  U: Glasnik AKV. – Novi Sad : Advokatska komora Vojvodine, 2009. – God. 81, knj. 69, br. 3 (2009), str. 234-245.
  ISSN 0017-0933
  8 Prvi pisani tragovi o stvaranju državne vlasti kod Slovena / Aleksandar Đorđević
  U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu / /glavni i odgovorni urednik Radmila Kovačević-Kuštrimović / – Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2009. – Br. 53 (2009), str. 183-198.
  ISSN 0350-8501
  9 Protokol Konferencije u Kanlidži / Nebojša Ranđelović, Aleksandar Đorđević
  U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni fakultet, 2010. - 55 (2010), str. 111-129.
  ISSN 0350-8501
  10 Sakletvenici kao posebna vrsta svedoka u slovenskom srednjovekovnom pravu / Nebojša Ranđelović, Aleksandar Đorđević
  U: Pravni život : tematski broj. Pravo i prostor. - Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2010. - Br. 9, tom 1 (2010), str. 717-729.
  ISSN 0350-0500
  11 Sudstvo u slovenskoj prvobitnoj zajednici / Aleksandar Đorđević
  U: Peščanik. - Niš : Istorijski arhiv, 2010. - God. 8, br. 8 (2010), str. 195-205.
  ISSN 1451-6373
  12 Posebni oblici sudstva kod Slovena kao privilegija pojedinih kategorija stanovništva u srednjem veku / Nebojša Ranđelović, Aleksandar Đorđević
  U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni fakultet, 2011. - 58 (2011), str. 103-112.
  ISSN 0350-8501
  13 Svedoci u srednjovekovnom slovenskom pravu / Aleksandar Đorđević
  U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu : tematski broj. Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru. - Niš : Pravni akultet, 2012. - Br. 62 (2012), str. 417-426.
  ISSN 0350-8501

  14 Drevnoruski gradovi kao društveni okvir razvijenog privatnog prava / Aleksandar Đorđević
   U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni fakultet, 2013. - 65 (2013), str. 345-352.
  ISSN 0350-8501

  15 Isprave (gramote) kao izvori drevnoruskog privatnog prava / Dragan Nikolić, Aleksandar Đorđević
     U: Usklađivanje prava Srbije sa pravom EU: tematski zbornik radova / glavni i odgovorni urednik Miroslav Lazić. - Niš : Pravni fakultet, 2014. - Str. 63-70.
     ISBN 978-86-7148-187-8

  16 Kupoprodaja na trgu u drevnoruskom slovenskom pravu / Aleksandar Đorđević
      U: Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru: tematski zbornik radova. Knj. 5. - Niš : Pravni fakultet, 2015. - Str. 147-158.
     ISBN 978-86-7148-212-7

  17 Dragan K. Nikolić, "Zakon sudnji ljudem - najstariji slovenski pravni zbornik", Pravni fakultet, Niš, 2015: (prikaz) / Aleksandar Đorđević
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni akultet, 2016. - Br. 74 (2016), str. 247-251.
     ISSN 0350-8501

  18 Percepcija krivičnog prava Pruske u IX i X glavi Krivičnog zakonika Kneževine Srbije / Dragan Nikolić, Aleksandar Đorđević
     U: Projekat "Usklađivanje prava Srbije sa pravom EU": zbornik radova. Knj. 3 / [glavni i odgovorni urednik Miroslav Lazić ; prevod Gordana Ignjatović]. - Niš : Pravni fakultet, 2016. - Str. 33-42.
     ISBN 978‐86‐7148‐216‐5

  19 Recepcija grčko‐rimskog (vizantijskog) privatnog prava u Dušanovom zakonodavstvu / Aleksandar Đorđević
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni fakultet, 2017. - Br. 76 (2017), str. 549-559.
     ISSN 0350-8501

  20 Kupoprodaja nepokretnosti u drevnoruskom pravu / Aleksandar Đorđević
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni fakultet, 2017. - Br. 77 (2017), str. 37-52.
     ISSN 0350-8501

  21 Darovne povelje drevnoruskog slovenskog prava („данные грамоты“) / Aleksandar Đorđević
     U: Crkvene studije. - Niš : Centar za crkvene studije, god. XIV, br. 14, 2017. - str. 281-291.
     ISSN 1820-2446

  22 Сравнительный анализ судебных доказательств в средневековых правовых системах славянских народов / Драган Николич, Александр Джорджевич, Серегин А. Викоторович
     U: Вестник Юридического факультета Южного федерального университета. - Ростов на Дону: Юридический факультет, 2018. - Том 5 (2018). - стр. 12-19.
     ISSN 2313-6138

  23 Judicial Authority Reforms in Medieval Serbia, Bohemia and Poland / Aleksandar Đorđević
     U: Facta universitatis. Series Law and Politics. - Niš : Univerzitet, 2018. - Vol. 16, No 1 (2018), str. 49-55.
     ISSN 1450-551

  24 Gradski zakon kao sastavni deo Savinog zakonopravila / Aleksandar Đorđević
     U: Crkvene studije. - Niš : Centar za crkvene studije, god. XVI, br. 16/1, 2019. - str. 249-254.
     ISSN 1820-2446

   

 • Radovi u ostalim časopisima:

  1 Staro srpsko krivično pravo u Dušanovom zakoniku / Aleksandar Đorđević
  U: Peščanik. – Niš : Istorijski arhiv grada Niša, 2005. – God. 3, br. 3 (2005), str. 119-130.
  ISSN 1451-6373

  2 Staro srpsko pravo u sudskom postupku Dušanovog zakonika / Aleksandar Đorđević
  U: Makroprojekt Stvaranje uslova za razvoj modernog pravnog i društveno-ekonomskog sistema Srbije kao demokratske države : zbornik radova [Elektronski izvor]. - Niš : Institut za pravna i društvena istraživanja Pravnog fakulteta, 2005. - CD ROM ; 12 cm. - Str. 473-484.
  ISBN 86-7148-054-2
  3 Karađorđev zakonik / Aleksandar Đorđević
  U: Makroprojekt Stvaranje uslova za razvoj modernog pravnog i društveno-ekonomskog sistema Srbije kao demokratske države : zbornik radova [Elektronski izvor]. - Niš : Institut za pravna i društvena istraživanja Pravnog fakulteta, 2006. - CD ROM ; 12 cm. - Str. 683-690.
  ISBN 86-7148-063-1

  4 Istoričeskij opit dialoga pravovih kultur : recepcija vizantijskogo prava v Bolgarii i Serbii IX-XIV vv. / Dragan Nikolič, Aleksandar Džordževič
  U: Slavistika. - Beograd : Slavističko društvo Srbije, 2008. - Knj. 12 (2008), str.
  ISSN 1450-5061

  5 Zakletva kao ustanova slovenskog prava / Aleksandar Đorđević
  U: Pravoslavna teologija i kultura / urednik Dragiša Bojović. - Niš : Centar za crkvene studije, 2009. - Str. 169-175.
  ISBN 978-86-84105-28-0

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  1 Crkveni ustavi drevnoruskih vladara / Aleksandar Đorđević
  U: Međunarodni naučni skup "1700 godina Milanskog edikta" : [zbornik sažetaka]. - Niš : Pravni fakultet Univerziteta, 2013. - Str. 21.

  2 Ugovor o ostavi u drevnoruskom pravu/ Aleksandar Đorđević
  U: Pravna riječ, časopis za pravnu teoriju i praksu, Banja Luka: Udruženje pravnika Republike Srpske, 2016. - Str. 233-246.

  ISSN 1840-0272

  3 Rimsko pravo i pravo srednjovekovne Srbije prema Stojanu Novakoviću / Nebojša Ranđelović, Aleksandar Đorđević
     U: Druga međunarodna Balkanska konferencija za rimsko pravo i rimskopravnu tradiciju "Univerzalnost rimskog prava" : zbornik sažetaka. – Niš : Pravni fakultet, 2017, str. 57-58.
     ISBN 978-86-7148-239-4

  4 Roman Law and Medieval Serbian Law according to Stojan Novaković / Nebojša Ranđelović, Aleksandar Đorđević
     U: Ius Romanum / Universum Iuris Romani : zbornik radova, Druga međunarodna Balkanska konferencija za rimsko pravo i rimskopravnu tradiciju "Univerzalnost rimskog prava" – Sofia : Balkan Association of Roman law and Roman legal tradition, 2016. - Br. 2/2017. - str. 1-10.
     ISSN 2367-7007

  5 Naknada štete u drevnoruskom obligacionom pravu / Aleksandar Đorđević
     U: Međunarodna naučna konferencija „Pravo pred izazovima savremenog doba“ : zbornik sažetaka. –Niš : Pravni fakultet, 2018. – str. 200-201.
     ISBN 978-86-7148-245-5

  6 Položaj novooslobođenih krajeva po odredbama Sanstefanskog ugovora o miru i Berlinskog kongresa / Aleksandar Đorđević
     U: Južni srpski krajevi u XIX i XX veku: društveno-ekonomski i politički aspekt : tematski zbornik od vodećeg nacionalnog značaja (urednici Dejan Antić, Ivan Becić). - Vranje : Narodni muzej ; Leskovac : Narodni muzej, 2018. – Str. 343-352.
     ISBN 978-86-80653-11-2

  7 Hrišćanstvo, crkva i epitimije u najstarijem slovenskom pravnom zborniku Zakon sudnji ljudem iz IX veka / Dragan Nikolić, Aleksandar Djorjdević
     U: Vizantijsko-slovenska čtenija I : zbornik sa naučnog skupa održanog 25. novembra 2017. godine na Univerzitetu u Nišu. - Niš : Univerzitet : Centar za vizantijsko-slovenske studije : Međunarodni centar za pravoslavne studije : Centar za crkvene studije, 2018. – str. 139-150.
     ISBN 978-86-7181-105-7

   

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  1 Lična prava i slobode u Sretenjskom ustavu /Aleksandar Đorđević
     U: Zbornik radova Narodni muzej Niš br. 24, Zbornik radova sa naučnog skupa ''Odjeci srpske državnosti'' urednik Nebojša Ozimić, Niš: Narodni muzej Niš 2016. - Str. 23-28.
     ISSN 0352-8979

  2 Zaveštanje u Dušanovom zakonodavstvu /Aleksandar Đorđević
     U: Dvadeset godina Zakona o nasleđivanju Republike Srbije: zbornik radova / kourednici Nataša Stojanović, Novak Krstić. - Niš : Pravni fakultet, 2016. - Str. 167-176.
     ISBN 9778‐86‐7148‐226‐4

Poslednji put izmenjeno ponedeljak, 28 januar 2019 11:42