Naučne publikacije akademskog osoblja
Datum kreiranja: 14.01.2014.

Dušica Miladinović-Stefanović

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 12.09.1975
 • Mesto rođenja: Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Pravni fakultet u Nišu
 • Godina diplomiranja: 1999
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Право на правну помоћ и квалитет правне помоћи пружене грађанима у кривичном поступку и поступку издржавања казне (коауторке С. Константиновић Вилић, М. Костић), Ниш, Центар за публикације Правног факултета, 2007. године, 188 стр., ISBN 978-86-7148-077-2

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  Основ и сврха института помиловања, Правни живот, бр. 9/2006, стр. 989-1001.

  Осврт на концепт помиловања у кривичном законодавству Србије, Зборник радова Правног факултета у Нишу, бр, 47/2006, стр. 133-148, ISSN 0350-8501

  Институт помиловања у светлу ресторативне правде, Темида, бр. 1/2007, стр. 37-46, DOI: 10.2298/tem0701037M, ISSN 1450-6637

  http://www.vds.org.rs/File/Tem0701.pdf

  An overview of the concept of pardon in the serbian criminal legislation, Facta universitatis. Series Law and Politics, vol. 5, no 1/2007, стр. 47-61, UDC:343.293(497.11)(091), ISSN 1450-5517 http://facta.junis.ni.ac.rs/lap/lap2007/lap2007toc.html

  Поступак помиловања у кривичном законодавству Србије, Правни живот, том. 2, бр. 10/2007, стр. 173-188, ISSN 0350-0500

  Историјски развој установе помиловања, Зборник радова Правног факултета у Нишу, бр. 52/2008, стр. 165-188, UDK:343.292(497.11)(091) ISSN 0350-8501 http://www.prafak.ni.ac.rs/files/centar_pub/Zbornik_LII_za_pregled.pdf

  О функцијама помиловања, Зборник Правног факултета, год. 30, бр. 38/2008, стр. 270-293, ISSN 0350-5626

  Извештавање о делинквенцији малолетника у дневном листу „Политика“ од 1929. до 1933. године (коаутори М. Костић. Д. Димовски), Пешчаник, бр. 7/2009, стр. 169-199, ISSN 1451-6373

  Sentencing legal etities as pepretrators of criminal offences: analysis of the normative framework of the Republic of Serbia, Facta universitatis. Series Law and Politics, vol. 11, no. 1/2013, стр. 23-28, UDC:343.22:347.191].343.241, ISSN 1450-5517 http://facta.junis.ni.ac.rs/lap/lap201301/lap201301toc.html

  Акти милости владара као основ гашења казне, Пешчаник, год. 8, бр. 8/2010, стр. 175-194, ISSN 1451-6373

  Медијација у кривичном поступку према малолетницима (коаутор С. Кнежевић), Теме, бр. 2/2011, стр. 459-473, UDC:343.137.5, ISSN 0353-7919 http://teme.junis.ni.ac.rs/teme2-2011/teme%202-2011-07.pdf

  Одмеравање казне правним лицима као учиниоцима кривичних дела, Зборник радова Правног факултета у Нишу, тематски број Заштита људских и мањинских права у европском правном простору, бр. 62/2012, стр. 401-416, UDK: 343.241:343.35/.37 UDK:347.19:343.241, ISSN 0350-8501 http://www.prafak.ni.ac.rs/files/centar_pub/Zbornik_LXII_2012_m.pdf

  Одмеравање казне за кривично дело учињено из мржње, Зборник радова Правног факултета у Нишу, бр. 64/2013, стр. 257-274,UDK:343.971:316.647.8]:343.242 ISSN 0350-8501 http://www.prafak.ni.ac.rs/files/zbornik/64-2013/Zbornik-64-2013.pdf

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Одузимање имовине проистекле из кривичног дела, зборник Право Републике Србије и право Европске уније – стање и перспективе, св. 1, Правни факултет, Центар за публикације, 2009, стр. 727-748, ISBN 978-86-7148-098-7

  Медијација у кривчним стварима, зборник Реформа кривичног правосуђа, Правни факултет, Центар за публикације, 2010, стр. 329-348, ISBN 978-86-7148-109-0

  Алтернативни начини реаговања на малолетничку делинквенцију (са посебним освртом на поравнање учиниоца са оштећеним), зборник Заштита људских и мањинских права у европском правном простору, књ. 1, Правни факултет, Центар за публикације, 2011, стр. 437-454, ISBN 978-86-7148-148-9

  Трговина људима у кривичном законодавству Србије, зборник Трговина људима: правна заштита у међународним и националним оквирима, Правни факултет, Центар за публикације, 2011, стр. 170-182, ISBN 978-86-7148-137-3

  Посебне мере за спречавање дела против полне слободе према малолетницима, зборник Заштита људских права и мањинских слобода у европском правном простору , Књига III страна 377-392 УДК 343.62-053.2