Naučne publikacije akademskog osoblja

Ukoliko želite, kartone naučnog osoblja ovog fakulteta možete da pogledate i na sajtu Prirodno - matematičkog fakulteta

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 31.01.2014.

Vesna Manić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 12. 10. 1963. god.
 • Mesto rođenja: Krusevac
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Prirodno-matematicki fakultet
 • Odsek / Grupa / Smer: Fizika
 • Godina diplomiranja: 1988
 • Spisak publikacija

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  1. V. Manić, Lj. Miljković, B. Đurić-Stanojević, “The 1H T1 Study of Clay Additions Influence on Portland Cement Hydration”, Applied Magnetic Resonance, Vol. 13/1-2, pp. 231-239 (1997) (М23)


        http://link.springer.com/article/10.1007/BF03161983#page-1  1. V. Manić, Lj. Miljković, B. Đurić-Stanojević, “1H T1 Relaxation in Hydrating Cement Pastes”, Solid State Phenomena, Vols. 61-62, pp. 343-346 (1998) (специјално издање)


        http://www.scientific.net/SSP.61-62.343  1. B. Đurić-Stanojević, Lj. Miljković, V. Manić, P. Dimitrijević, “Investigation of Microstructure of Zeolite Type Material by 1H NMR Spectroscopy and Thermogravimetric Analysis”, Materials Science Forum, Vols. 282-283, pp. 203-208 (1998) (специјално издање)


        http://www.scientific.net/MSF.282-283.203  1. G. Manić, S. Petrović, Manić Vesna, Dragana Popović, Dragana Todorović, “Radon Concentrations in a Spa in Serbia”, Environment International, Vol. 32, Issue 4, pp. 533-537 (2006) (М21)


        http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016041200500245X  1. Vesna Manić, Goran Manić, Dragoslav Nikezic and Dragana Krstic, “Calculation of dose rate conversion factors for 238U, 232Th and 40K in concrete structures of various dimensions, with application to Niš, Serbia”, Radiation Protection Dosimetry, Vol. 152 (4), pp. 361-368 (2012) (М22)


         http://rpd.oxfordjournals.org/content/152/4/361.full.pdf+html

 • Radovi u ostalim časopisima:

  1. V. Manić, Lj. Miljković, P. Dimitrijević, “Influence of Mineral Additions on Cement Hydration Investigated by NMR and SEM Methods”, Facta Universitatis, Series “Physics, Chemistry and Technology”, Vol. 1, No 3, pp. 240-248 (1996)

  2. G. Manić, V. Manić, D. Vesić, “Detection Limits for Radioactivity Counting”, Facta Universitatis, Series “Physics, Chemistry and Technology”, Vol. 3, No


  3. М. К. Радовић, В. М. Манић, „Одређивање просторно-временске промене концентрација метастабила, атома и електрона у балону гасне диоде“, Зборник радова Филозофског факултета у Нишу, Серија физика и хемија, 2, стр. 57-64 (1989)
  4. В. Манић, Б. Ђурић-Станојевић, Љ. Миљковић, „Основе добијања и почетне обраде НМР сигнала“, Зборник радова Филозофског факултета у Нишу, Серија физика, 2, стр. 35-52 (1991)  5. 2, pp. 109-114 (2005)


 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Радови саопштени на научним скуповима међународног значаја штампани у целини  1. V. Manić, Lj. Miljković, М. Stefanović, R. Kovačević, “A Study of Na-Montmorillonite Additions Influence on Portland Cement Hydration by 1H T1 Relaxation”, II International Conference on NMR Spectroscopy of Cement Based Materials, 2nd, pp. 363-367 (1996), Ed. By P. Colombet, Springer, Berlin (1998)

  2. V. Manić, Lj. Miljković, B. Đurić-Stanojević, “Mechanisms of  1H Spin-Lattice Relaxation in Hydrating Cement Paste”, Proceedings Supplement of the Balkan Physics Letters”, Vol. 5, pp. 952-955 (1997)

  3. B. Đurić-Stanojević, Lj. Miljković, V. Manić, “The Application of NMR Spectroscopy in Monitoring the Temperature Programmed Desorption of Ammonia from Zeolite ZSM-5”, Proceedings Supplement of the Balkan Physics Letters”, Vol. 5, pp. 948-951 (1997)

  4. V. Manić, S. R. Lukić, R. Nikolić, B. Đurić-Stanojević, “Thermal Stability of Amorphous Cux(As2Se3)100-x System”, Proceedings of BPU-5: Fifth General Conference of the Balkan Physical Union, Врњачка Бања, Србија и Црна Гора, pp. 739-742 (2003)


  Радови саопштени на научним скуповима међународног значаја штампани у изводу  1. V. Manić, Lj. Miljković, R. Kovačević, М. Stefanović, “Effects of Clays on Portland Cement Hydration Properties”, 12th Speciallized Colloque AMPERE, Corfu, Greece, p. 103 (1995)

  2. V. Manić, Lj. Miljković, “Hydration of Portland Cement with Mica Additions”, AMPERE Summer Institute on Dynamical Concepts in NMR, Portorož, Slovenia, p. 22 (1996)

  3. V. Manić, Lj. Miljković, B. Đurić-Stanojević, “The Development of Pore Groups in Hydrating Cement Pastes with Alumino-Silicate Additions”, Speciallized Colloque AMPERE/RAMIS`97, XVII Conference on Radio- and Microwave Spectroscopy, Poznan, Poland (1997)

  4. B. Đurić-Stanojević, Lj. Miljković, V. Manić, “Investigation of LaY and ULaY Zeolites by NMR Spectroscopy”, Speciallized Colloque AMPERE/RAMIS`97, XVII Conference on Radio- and Microwave Spectroscopy, Poznan, Poland (1997)

  5. V. Manić, Lj. Miljković, B. Đurić-Stanojević, P. Dimitrijević, “NMR Longitudinal Relaxation Time of Water Bonded to the Surface of Na-Montmorillonite”, 1st International Conference of the South-East European Countries on Chemical Sciences and Industry, Halkidiki, Greece, PO328 (1998)

  6. B. Đurić-Stanojević, Lj. Miljković, V. Manić, P. Dimitrijević, ”Investigation of Zeolite Active Centers by Desorption of Ammonia Using 1H NMR Spectroscopy and Thermogravimetric Analysis”, 1st International Conference of the South-East European Countries on Chemical Sciences and Industry, Halkidiki, Greece, PO468 (1998)

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Радови саопштени на научним скуповима националног значаја штампани у целини  1. В. Манић, Љ. Миљковић, М. Стефановић, Р. Ковачевић, „Испитивање утицаја монтморионитне глине на карактеристике хидратације Портланд цемента“, Зборник радова IX конгреса физичара Југославије, Петровац на мору, стр. 701 (1995)

  2. В. Манић, Љ. Миљковић, П. Димитријевић, М. Миљковић, „NMR и SEM испитивања утицаја каолинита на особине хидратације Портланд цемента“, XL конференција за ЕТРАН, Будва, стр. 490-492 (1996)

  3. Г. Манић, С. Петровић, Д. Менковић, В. Манић, „Истраживање садржаја природних радионуклида на подручју Нишке Бање“, XX југословенски симпозијум Заштите од зрачења, Тара, стр. 103-106 (1999)

  4. С. Р. Лукић, В. М. Манић, Б. Ђурић-Станојевић, И. О. Гут, „Дисперзија индекса преламања некристалних полупроводника типа As(Sb)-S-I“, X конгрес физичара Југославије, Врњачка Бања, стр. P5-P8 (2000)

  5. Горан Манић, Бранко Радојковић, Весна Манић, Драгана Поповић, „Прелиминарно мерење концентрације радона у становима и радним просторијама на подручју града Ниша“, Национална конференција ЕКО физика 2005, Крушевац, стр. 169-171 (2005)

  6. Горан Манић, Бранко Радојковић, Весна Манић, „Одређивање граница детекције за бројање бета честица“, XLIX конференција ЕТРАН-а, Будва, МЕ5.2 (2005)


  Радови саопштени на научним скуповима националног значаја штампани у изводу  1. В. Манић, Љ. Миљковић, „НМР испитивање развоја система пора у хидратишућим цементним пастама“, III југословенска конференција „Теорија и технологија синтеровања“, Чачак, стр. 38-39 (1997)

  2. V. Manić, Lj. Miljković, B. Đurić-Stanojević, P. Dimitrijević, “NMR Study of Hydration of Cement Type Materials”, II југословенска конференција о новим материјалима YUCOMAT`97, Херцег Нови, стр. 102 (1997)

  3. Б. Ђурић-Станојевић, Љ. Миљковић, В. Манић, „Испитивање карактеристика активних центара зеолита пулсном 1H NMR спектроскопијом“, Симпозијум о физици кондензоване материје СФКМ`97, Кладово, стр. 156 (1997)

  4. Ж. Н. Поповић, Д. М. Петровић, М. И. Аврамов, В. Манић, „Технологија добијања узорака неуређеног система Cux[As2(S0.5Se0.5)3]100-x“, Научни скуп „Тријада синтеза-структура-својства – основа технологије нових материјала“, Београд, стр. 23-24 (1999)

  5. S. R. Lukić, V. Manić, А. F. Petrović, М. Kakaš, „Tendency towards crystallization of Cu-As-Se disordered materials”, Симпозијум о физици кондензоване материје СФКМ-2001, Горњи Милановац, стр. 62 (2001)

  6. B. Đurić-Stanojević, D. М. Petrović, V. Manić, М. I. Avramov, “Technology of obtaining chalcogenide glasses of (As,Sb)-S-I system”, Fourth Yugoslav Materials Research Society Conference “YUCOMAT 2001”, Херцег Нови, стр. 40 (2001)