Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 04.02.2014.

Stana Smiljković

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 15.11.1948
 • Mesto rođenja: Ранутовац, Врање
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Филолошки факултет у Скопљу
 • Odsek / Grupa / Smer: професор по историја на књижевнодстите на народите на СФРЈ
 • Godina diplomiranja: 1974. године
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

   

   

  1.      Поетичност и симболи у бајкама, у Књижевност и њена улога у васпитању и образовању деце школског узраста, тематски зборник, уредник Сунчица Денић, Учитељски факултет Врање, 2013, стр.13-19.

   

  2.      Однос између ауторске и народне књижевности у читанкама за млађе разреде основне школе, у Настава и учење, квалитет васпитно-образовног процеса, Учитељски факултет у Ужицу, Ужице, 2013, стр. 369-376.

  3.      Креативност деце у стварању литерарних текстова, међународни округли сто Даровити и квалитет образовања, Висока школа струковних студија за образовање васпитача Михаило Палов у Вршцу и Универзитет Аурел Влајку из Арада, Вршац, 2013, стр.76.

  4.      Smiljković, S. (2012): Značaj širih socijalnih, kulturnih i istorijskih okolnosti za razvoj ličnosti učenika, Izzivi globalizacije in družbeno-ekonomsko okolje EU, zbornik prispevkov, uredila Jasmina Starc, Novo mesto, str. 475-480, ISBN 978-961-6309-38-7, 262904064.

  5.      Смиљковић, С. (2012): Значај и улога предшколских институција за формирање дечје индивидуалности, ЮБИЛЕЙНА МЕЖДУНАРОДНА УНИВЕРСИТЕТСКА КОНФЕРЕНЦИЯ 130 ГОДИНИ ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ, УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ Велико Търново, стр.14-19. ISBN 978-954-524-842-9

  6.      Smiljković, S. (2012): Interaktivna nastava učenika, Inovacii i interaktivni tehnologii v obrazovanieto, RB Stilijan Čilingirov-Šumen, Sofija, str. 130-134. ISBN 978-954-2936-04-6

  7.      Смиљковић, С. (2012): Даровитост ученика у тумачењу етичности текста српских пословица, 17. округли сто Даровити и моралност, Висока школа струковних студија за образовање васпитача Михаило Палов у Вршцу и Универзитет Аурел Влајку из Арада, стр.796-804, ISBN 978-86-7372-148-4, COBISS.SR-ID 270699527.

  8.      Смиљковић, С. (2012): Значај и улога предшколских институција за формирање дечје индивидуалности. Настава и учење – циљеви, стандарди, исходи. Ужице: Учитељски факултет, стр. 337-344. ISBN 978-86-6191-008-1.

  9.      Smiljković, S. Stojanović, B. i Mišić, D. (2011): Book-culture-tradition in the focus of gaining permanenet knowledge, Čelovečki kapital kot vir uspeha v procesu globalizacije, medunarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za poslovne in upravne vede Novo Mesto, mart 2011.zbornik prispevkov, ISBN 978-961-6770-13-2, 256118784, str. 426-432.

  10.  Естетске вредности ауторских бајки у лектири ученика млађих разреда основне школе, Наука и политика, филолошке науке, зборник са скупа, књ.5/1,Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет Пале, стр.423-428.  ISBN 978-99938-47-33-5

  11.  Смиљковић, С. (2011): Матерњи језик и књижевност у функцији оспособљавања ученика за разумевање порука средстава масовне комуникације. Настава и учење - стање и проблеми. Ужице: Учитељски факултет, стр. 467- 472. ISBN 978-86-80695-92-1

  12.  Бајка као аутономни свет детињства, Образовање и усавршавање наставника-дидактичко-методички приступ, међународни научни скуп, Учитељски факултет у Ужицу, Ужице, стр. 247-252, ISBN  978-86-6191-000-5 УДК 371.3::821.163.41

  13.  Књижевни текстови пример - примене језика, Унапређење образовања учитеља и наставника – од селекције до праксе, том II,Педагошки факултет у Јагодини, 2010, стр.81-87. ISBN 978-86-7604-077-3,COBISS.SR-ID 176371468

  14.  Васпитач и учитељ као иноватори у препознавању и развијању креативних особина деце,међународни округли сто Даровити у процесу глобализације, Висока школа струковних студија за образовање васпитача Михаило Палов у Вршцу и Универзитет Аурел Влајку из Арада, јул 2010. ISBN 978-86-7372-131-6, COBISS.SR-ID 263966727, стр. 584-589.

  15.  Уџбеници српског језика, у зборнику Наука и настава на универзитету. Пале.2009. стр.163-169.

  16.  Школски листови и часописи и развијање љубави према писаној речи, у зборнику Образовање и улога учитеља у српском друштву кроз историју XVIII XXвек, међународни научни скуп. Сомбор.2009. стр.237-245.

  17.  Креативни приступ настави матерњег језика у млађим разредима основне школе CREATIVE APROACH TO NATIVE LANGUAGE INSTRUCTION IN LOWER ELEMENTARY GRADES, Contemporary intentions in education, volume 2, IV International Scientific Conference, June 2008, Ohrid, str.489-592. Педагошки факултет. Скопље.

  18.  Лик учитеља у роману Борци Јанка Веслиновића, Учитељ у балканским културама, Учитељски факултет у Врању, Врање, 2011. ISBN 978-86-82695-82-0

  19.  Савремени приступ развоју говора ученика основне школе, Интердисциплинарност и јединство савремене науке. 2009. Пале. стр.219-224. ISBN 978-86-82695-82-0

  20.  Улога студената учитељског факултета у раду дечјих креативних радионица, међународни научни скуп Gifted and talented creators of the progressteory and practice, Битољ, 2009.

  21.  Естетске вредности ауторских бајки у лектири ученика млађих разреда основне школе, научни скуп Наука и политика, Пале 22-23. мај 2010. ISBN 978-99938-47-24-3, COBISS. BH-ID 1469208

  22.  Креативно истраживање функције језика у књижевном делу за децу-пут ка људској духовности, Савремена књижевност за децу у науци и настави, Јагодина, март. 2010. године

  23.  Књижевно теоријски приступ збирци бајки Јастук који је памтио снове Гроздане Олујић, у зборнику радова Књижевност за децу у науци и настави, са међународног научног скупа. Педагошки факултет у Јагодини. Јагодина. 2008. стр.262-266.

  Ученик између традиционалног и савременог у основношколском образовању, Зборник радова Педагошког факултета у Скопљу, Скопље, 2000.

   

   

   

   

 • Knjige i udžbenici:

  1. Смиљковић, С., Стојановић, Б. (2011): Компаративни приступ методици матерњег језика и књижевности. Врање: Учитељски факултет. ISBN 978-86-82695-83-7, COBISS.SR-ID 186639116

  2. Методика наставе српског језика и књижевности (коауторство са Миомиром Милинковићем), Учитељски факултет у Врању, Учитељски факултет у Ужицу,  2008, 2010. године. ISBN 978-86-82695-50-9 (УФB) COBISS.SR-ID 146776332, ISBN 978-86-82695-75-2 (УФB) COBISS.SR-ID 180495372.

  3. Настава I, Учитељски факултет у Врању, Врање, 2002.

  4. Настава II, Учитељски факултет у Врању, Врање, 2005.

   

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  1. Човекова духовна светлост исказана сликама у Лучи Микрокозма Петра Петровића Његоша, у Његош у свом времену и данас, 43. Међународни научни састанак у Вукове дане, 2013, стр. 52.

  2.      Smiljković, S. (2012): Značaj širih socijlanih, kulturnih i istorijskih oklonosti za razvoj ličnosti učenika, Izzivi globalizacije in družbeno-ekonomsko okolje EU, zbornik povzetkov, Novo mesto, str. 74, ISBN 978-961-6770-18-7, 260881664.

  3.      Игра и борба у збирци приповедака Деца Ива Андрића. Српски језик и његове норме - Иво Андрић у српској и европској књижевности. 41. међународни научни састанак слависта у Вукове дане, међународни научни скуп, Београд: Филолошки факултет.стр. 94. ISBN 978/86-6153-053-1

  4.      Савремено васпитање и образовање ученика основне школе кроз уметност речи, Школа као чинилац развоја националног и културног идентитета и проевропских вредности: образовање и васпитање традиција и савременост, међународни научни скуп, зборник резиме, Педагошки факултет Јагодина, 2011. стр.72-73. ISBN 978-86-7604-096-4

  5.      Даровитост ученика у тумачењу етичности текста српских пословица, 17. округли сто Даровити и моралност,  Висока школа струковних студија за образовање васпитача Михаило Палов у Вршцу и Универзитет Аурел Влајку из Арада, јул 2011.

  1. Образи в сказках А. С. Пушкина, у Славјанские јазики и култури в современом мире, Међународни научни симпозијум, Московски государствени универзитет имени М. В. Ломоносова, Филологическиј факултет, МАКС Пресс 2009. стр. 408-409.
  2. Васпитач и учитељ као иноватори у препознавању и развијању креативних особина деце, 16. међународни округли сто Даровити у процесу глобализације, Вршац, 2.7. 2010.
  3. Обрада драмског текста у млађим разредима основне школе, у зборнику Драмска књижевност за децу. Педагошки факултет.Сомбор. 2007. стр. 44-45, (Рецензент Зборника).
  4. Интерактивни однос ученика ангажује потребе бића у развоју, међународни научни скуп Образовање за хумано друштво, Охрид , 28-29.мај 2010.

  10.  Лирика и филозофија живота у молитвама Николаја Велимировића, у Етика у култури, језику и књижевности. Београд. 2009.

  11.  Учитељ и ученици у савременој настави, у Педагошка истраживања и школска пракса, Квалитет и ефикасност наставе у друштву које учи. Београд.2009.

  12.  Дијалог и ученик, у зборнику Образовање  учитеља некад и данас. Суботица. 2007. стр.44-45.

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  1.      Говор ликова у бајкама и причама српских аутора, 17. конгрес Савеза славистичких друштава Србије, Филолошки факултет Београд, 2011.

  2.      Радмила Жугић-Стана Смиљковић: О значају диференцијалне граматике призренскo – тимочког дијалeкта и стандардног српског језика у настави на југоистоку Србије, стр.9-26, у зборнику Дијалекат – дијалекатска књижевност, Лесковачки културни центар. Лесковац. 2009.

  3.      Пример индивидуализације и диференцијације наставе и операционализације циљева и задатака у настави српског језика с могућностима њихове провере (Обрада текста Мајка Макрена Милована Витезовића) у књизи Чиниоци и индикатори ефикасности и методе унапређивања васпитања и образовања, Заједница учитељских факултета Србије, X, 1997, Златибор, стр. 333-345.

  4.      Духовне вредности сеоског становништва, XIII Међународни научни скуп, Власински сусрети, Традиционално и савремено у раду и животу људи у селу, Резиме и саопштење са скупа, стр.109, Завод за проучавање села, Власотинце, Власинско језеро, 2007.

Poslednji put izmenjeno utorak, 04 februar 2014 10:52