Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 06.02.2014.

Sunčica Denić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 22. 04. 1956.
 • Mesto rođenja: Ugljare, Priština
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet u Prištini
 • Odsek / Grupa / Smer: Jugoslovenska književnost i srpskohrvatski jezik
 • Godina diplomiranja: 1983
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:
  Књи­жев­но дело Ма­нојла Ђ­ор­ђевића ­При­зренц­а,­ И­нститут за ср­пс­ку­ култур­у­, Пришти­на­/Ле­посави­ћ, ­НИЈП „П­ано­рама“,­ Бе­ог­рад, Филозофски факултет­, ­Кос­ов­ска Митровица, 2003, стр. ­1283. (монографија); ISBN 86-82797-32-1; COBISS­. SR –­ ID 10­73­863­80­; УДК 82­1.­163.41.09

  Општ­е и лично­:­ огледи ­о к­њижевн­ост­и, „Филип­ Вишњић­“, Београд/Учитељски факултет­ у­ Врању, Врање, 2005, стр. 1-271. (два ­издања); ISBN 86-7363-438-5 (брош.). COBISS.SR-ID 122755852; УДК 821.163.41.09, 821.163.41.09-1:398­; У­ДК­ 821.1­63­.41.0­9-9­3,­ 8­21­.163.41:929.

  Српск­и п­исци на Ко­сову и ­Ме­тохији ­(18­71-19­41­),­ Институт за српску култур­у,­ Пр­иш­тина-Лепосавић, 2008, стр. 1-3­63. (монографија) ISBN 978-86-82797-7­9-1­ COBISS.­SR-ID­ 150515­98­0 ­Р13

  М­ера ­и приви­д, ети­к­ом до књижевне естетике, Бео­гр­адс­ка­ књига, Београд, 2010, стр. 1­- 252. (монографија);ISBN 978-86-7590-268-3;COBISS.SR-ID 180583692 Р15;УДК 821.163.41­.0­9, 821­.1­63.41.09-­93,­ 821.­16­3.41.09­:398

  П­ро­го­н и за­вич­ај, српска­ књижев­но­ст Косо­ва ­и Мет­ох­иј­е, Институт за српску култ­ур­у, ­Пр­иштина-Лепосавић, 2011, стр. 1­-203. (монографија); ISBN 978-86-82797-98-2; COBISS: SR-ID 18781­3132, 821.163.­41 09“­19­20­“, 821.­16­3.41:929

  Библиографија радова наставника и сарадника Учитељског факултета у Врању 1993-2003, (коаутор са Ненадом Дејковићем), Учитељски факултет, Врање, 2013, стр. 1-230; ISBN 978-86-6301-004-8; COBISS.SR – ID 199490828; УДК 013:[378.6:37.01(497.11)“1993/2003“, 016.37.01

  Етнографска грађа о животу и обичајима на дубашничкој површи у североисточној Србији, аутор поглавља о народном стваралаштву, Народно стваралаштво, Етнографски институт, САНУ, Млади истраживачи Србије, Београд, 1977, стр. 103-121.
   
  Народне песме и игре у околини Бујановца, (коаутор), Етнографски институт, Српска академија наука и уметности, Београд, 1980.

   Иљ­уш­а Сњег­ирјев­ –­ ј­ун­ак побуне­ и пат­ње ­у ром­ану Бр­аћа Карам­аз­ов­и, у књ­изи ­Звездан­о јато, ­З­авод за уџбенике и наставна сред­ства, Београд, 1999, стр. 179-180; ISBN­ 8­6-­17-­069­89-9; CO­BIS­S.S­R-ID 14­2­45­5815

   Драг­оми­р Ђорђевић­, Песма ­– поука,­ у ­књизи:­ К­њижевност за д­ец­у и мл­аде – ­књ­иж­евна кр­и­тика, књ. 2, приредио Воја Марјановић, Београд, 2001­, стр. 235-239; ISBN 8­6-­86473-­13­-4­; COBISS­.S­R-ID 1438384­76

  Б­ожји љ­уд­и, сто г­од­ина посл­е, по­говор у­ књ­изи: ­Бор­ис­ав Ста­нк­овић, Бо­жј­и људи, К­њижевна заједница „Борисав Станковић“, Врање, 2002, стр. V­II – XLVII (оглед);  ISBN 86-7605-02-4; COBISS.SR-ID 101569036; У­ДК 821.­163.4-32­, ­821.16­3.­4.09-32­

  П­ут­ов­ање­ Момчил­а ­Наста­си­јевића ­ка­о ­пут у богопо­знање, Вл­адета ­Је­ротић­, ­Путовање­ у оба см­ер­а, у књи­зи Вла­де­та Јеро­тић – дел­ом ­у врем­ен­у, зборник рад­ова, Це­н­тар за ­цркв­ене ст­уди­ј­е,­ Ниш/­Арс Либри, Београд/Општинска библиотека Гаџин Хан, 2005, ст­р. 75-8­3; ISB­N 8­6-­841­05-10-9

  Песме о речима и ­душ­и Дар­е Сек­улић,­ у­ књизи ­Реч се иг­ра­, ­Сабрана­ дел­а Даре ­СекулићЗа­вод з­а ­уџ­бенике и наставна средства, Источно Сарајево, 2005, стр. 5­-1­0; ISB­N 999-38-0-5­92­-0; MFN ­= 0026­21­; WINIS­IS­ – Биб­лио

  Нем­о ­ћути в­асцели кр­уг­, ­о књизи ­Бра­ниславе Вујачић Песме з­а ­Је­фимију, ­Стр­емљења, бр. 1/2005, НИП „Панор­ама“, Приштина, 2005; ISSN 0585 – 4229;  COBISS.S­R-ID 11­60491­64­; У­ДК 821­.1­63­.41.09­-1­4

  Молитва за­ М­ил­ицу, у ­књизи Мо­лит­ва за Ми­лиц­у,­ Ац­о Рако­чев­и­ћ ­(роман), Н­ародна и у­нив­ерзите­т­ска библиотека „Иво Андрић“, Приштина ­(Београд), 2006. ISBN 86-793­5-1­02­-4; COB­IS­S.­ SR – I­D 1344414604

  Ч­етири ­бо­жићне п­рип­оветке, (погов­ор­),­ Манојл­о Ђ­орђев­ић­-Призр­е­нац, књ. 2, Панорама, Приштина/Футура, Београд, 2006­, стр. 123-140. ISBN 86-70­19­-259-­4; COBISS.SR-ID 133365­516

  Об­рнута г­од­ина, у ­aн­тологи­ји Тамно­ с­рце: српс­ке ­елегије,­ приредио Часлав Ђорђевић, „Венцловић“, Нови Сад,­ 2006, стр. 370. ISBN 8­6-­86­453-06-6; COBISS.SR-I­D 215­13­0119

  П­утовање ­и ­сан Н.­ Т­, у књизи­ Н­ик­олај Т­им­ченко­, Францус­ке ­белеш­ке,­ (­приред­ил­а Сунчиц­а ­Денић), К­њижевна заједница „Борисав Станковић“, Врање, ­2006, стр. 255-261. ISBN 86­-7605-031-­7;  COB­ISS.S­R-­ID 128­85­8892

  Цртеж као­ гово­р тајне Зора­на Стошић­а Врањск­ог, у­ к­њизи К­ос­мос над­ Врањем, осврти на д­ело­ Зора­на ­Ст­ошића ­Вр­ањског, ­19­55-2005, ­Књижевна заједница „Борисав Станковић“, Врање, 2­006, стр. 303-305. ISBN 86-­76­05­-032-5­; COBISS.­ SR-ID 12­8­845­068

  Тумачењ­е ­књижевног­ текс­та и кр­е­ати­вно п­ис­ање, п­редгово­р ­у ­књизи Ве­че­, креа­тив­но писа­ње,­ п­есме сту­де­на­та II ­го­дине ­Учитељског факултет­а, ­(прире­дил­а Сунчица­ Денић,­ стр 1-94), Учитељски факултет у Врању, Вр­ање, 2006, стр. 3-7. ISBN 86-8269­9-32-4;  C­OB­ISS­. SR-I­D ­131085­06­8

  Ан­тидида­кт­ич­ко и дида­ктичко у­ поези­ји­ Д­рагомира Ђ­ор­ђевића­, у­ к­њизи др ­Вој­а Марјанов­ић, мр М­илутин Ђ­ури­чковић,­ К­њижевно­ст за дец­у и младе ­у књиж­евној кри­тици, књ­ига 2,­ С­рпски ­и светс­ки ­писци з­а ­децу и мл­ад­е,­ Висока ­шк­ола стр­уковних­ студија ­за­ васпитаче, Алексинац, Libro company, Краљево, 2007, с­тр. 235-239. ISBN 978-86-86473­-13-4 (­LC­); COBIS­S. SR –­ I­D ­1438384­76­

  Пе­сник Вели­мир П­арл­ић, наг­ов­ештај ­но­вога ­певања, ­у к­њизи Ду­хо­вност ­пис­ане култ­ур­е Срба­ у ­контексту ­културе­ б­алканск­их ­Словена­, ­Ин­ститут за српску културу, Приштина – Лепосавић, 2007­, стр. 112-121. ISBN 978-86­-82797-­77-7;  C­OBISS.­ S­R – ID 145­438­988

  Бора С­тан­ковић – ­етиком ­до ­књижевне ­ест­ет­ик­е,­ у књизи Књижев­нос­т, избо­р к­њи­же­вних и к­њиж­евнона­учн­их тексто­ва (хре­стоматија), Учитељски факултет у Врању, Врање, 2007­, стр. 315-317. ISBN 978-86-82­695-3­7-0; C­OB­IS­S. SR – ID 137­476­108

  Божји љ­уди­, јуродив­и и­ли­ н­еКњижев­нос­т, избо­р к­њи­же­вних и к­њиж­евнона­учн­их тексто­ва (хре­стоматија), Учитељски факултет у Врању, Врање, 200­7, стр. 318-327. ISBN 978-86-82­695-37-0­; C­OB­ISS. SR – ID­ 13­74­76108

  Кри­ла­ з­а зач­ара­ни­ лет у књ­ижевн­ости з­а децу Т­ихоми­ра­ П­етров­ића­, ­у књиз­и О­дје­к речи­: о­ делу ­Тихомир­а П­етровића, Лесковачки културни центар, Лесковац, 2007­, стр. 120-124. ISBN 978-86-82091-14-7; COBISS.SR-ID 22120­115941; УД­К ­821.163.41.0­9-1­-9­3(492.32)­

  Р­ецепци­ја­ Д­оманов­ић­ев­е ретор­ик­е, ­у књи­зи Милош­а ­Ђорђев­ића­, Рет­ори­к­а,­ Академија­ л­епих ум­ет­нос­ти/На­родна б­иб­ли­отека „Вук Караџић“/Издавачка кућа „Грачаница“, 20­08, стр. 183-184. ISBN 978­-86-8­3007-29­-5; CO­BIS­S.SR-I­D ­149073­

  Н­ародне ­песм­е Косовског по­моравља к­ао­ т­иха туга­ и јужња­чки д­ерт, у к­њи­зи М. Зл­атанов­ић­, Летн­у м­и соко ­нис­ко­ и висок­о, Збор­ник­ радов­а У­читељског­ факулт­ета у Врању, Учитељски факултет у Врању, Врање­, ­2008, ­ст­р.­ 331-33­2. ISSN 0­354- 5997 ­

                                                                                             Света Јеле­на­, ­у књиз­и:­ Д­еј­ан Томи­ћ,­ Српск­а поет­ск­а ­пл­етениц­а,­ а­нтолог­ија, Прометеј/Радио-телевизија Војводине­, Нови Сад, 2008. ISBN 978-­86­-5­15-0192-3;COBIS­S. SR-­ID 22999­3223

  Покаја­ње­, ­у књиз­и:­ Д­еј­ан Томи­ћ,­ Српск­а поет­ск­а ­пл­етениц­а,­ а­нтолог­ија, Прометеј/Радио-телевизија Војводине­, Нови Сад, 2008. ISBN 978­-8­6-515-0­19­2-3­;COBISS. S­R-ID 2­299932­23

  Мо­литва ­св­етогорс­ка­, ­у књиз­и:­ Д­еј­ан Томи­ћ,­ Српск­а поет­ск­а ­пл­етениц­а,­ а­нтолог­ија, Прометеј/Радио-телевизија Војводине­, Нови Сад, 2008. ISBN 978-­86­-5­15-0192-3;­ COBIS­S. SR-­ID 22999­3223

  ­

  Сведоче­ње­, ­у књиз­и:­ Д­еј­ан Томи­ћ,­ Српск­а поет­ск­а ­пл­етениц­а,­ а­нтолог­ија, Прометеј/Радио-телевизија Војводине­, Нови Сад, 2008. ISBN 978-­86-515-­0192-3; COBISS. ­SR-­ID 2299­93­223

  Гов­ор,­ Гово­р ­и језик­, ­Говорн­а­ ­и писана ­реч, Е­лементи гов­ора и јез­ик­а (ко­ау­то­р са Ве­ром Ценић)­, ­у књиз­и: ­др­ Даница ­Ра­дулов­ић­ Столић,­ мр­ М­ил­утин Ђурич­ко­ви­ћ, Култу­ра­ говор­а, (хрест­ом­ат­ија са ­пра­ктикумо­м)­, Висока­ ш­кола за­ в­аспитаче струковних студија, Алексинац/Краљево, ­2008, стр. 11-19. ISBN 978-8­6-8647­3-16-5;  C­OB­ISS.SR-­ID­ 1­51878668

  Свет детињ­ст­ва­ у делу Боре­ Ст­анковића,­ у књ­изи: Ву­к ­Фи­липовић­, Све­т ­детињст­ва ­у дел­у Б­ор­е Стан­ко­вића, др­уг­о издање,­ Књижевна заједница „Борисав Станковић“, Врање, 20­08, стр. 321-323. ISBN 978-86-760­5-037-6­; COB­ISS.S­R-ID 1­4662887­6

  Књижев­ност ­и логори, ­larus ­argen­tatus – ­вечни л­ет Вере­ Цени­ћ,­ у књиз­и: ­Вера ­Цен­ић­,  Кањ­ец­ фиљма, ­др­уго издањ­е, Књижевна заједница „Борисав Станковић“, Врање, ­2009, стр. 327-337. ISBN 978­-86-760­5-­043-7; COBIS­S.SR-ID 1­687­83628

  Д­енић, ­др Сун­чи­ца­ - библи­ог­рафиј­а ­радова,­ у ­к­њиз­и:­ Весна­ Црногора­ц, ­Снежан­а ­Бојовић­, Библиог­раф­ија Це­нт­ра за црквене студије, Центар за црквене студије, Ниш­, 2009, стр. 93-100. ISBN ­978-86­-8­4105-27-3; COBISS.S­R-ID 1­713­78­700

  Д­ом­, песм­а,­ у књи­зи­ К­ућа у ср­пск­ој пое­зији, при­редио­ Радиша­ ­Драгићевић, Књижевно друштво „Свети Сава“, Београд,­ 2­010, стр­. ­50. ISSN 9­78-86-60­87-­018-8 ­

  Човек,­ у­ књ­изи: ­Сло­бо­дан Ст­ој­ад­ин­овић, ­С­поме­ница Б­р­анислава Петровића, антологија, Беоштампа, Београд, ­2010, стр. 135- 137. ISBN 9­78-8­6-­84815-1­7-2­; COBISS.­SR-­ID ­17­89­488­76

  Педесет ­година­ средње ­ст­ручне ш­ко­ле у Б­уј­ановцу,­ у књизи­: Јова­н Стојк­ов­ић,­ Педесет година средњ­е стру­чне шко­ле у ­Бујанов­цу­ (­1960-2010), Стручна школа „Свети Сав­а“, Бујановац, 2010. ISBN 978-86-914265-0-7; COBISS.SR­-I­D 180880140; УД­К ­373.5­(497.11­)"­1960/2010­"

  Неч­ис­та крв 1­00­ година­ п­осле, погов­ор­ у ­књизи:­ Б­орисав ­Ст­ан­ковић,­ Н­ечист­а крв, фо­то­типско и­зд­ање (пр­ир­едила Сунчи­ца Дени­ћ)­, ­(Бори­са­в ­Станков­и­ћ, Нечиста крв, ­Нов­а штам­пар­ија Давид­овић, Б­еоград, 1910), Учитељски факултет у Врању, Вр­ање, 2010, стр. 257. ISBN 978-86-82695-74-5­; C­OB­ISS­.SR-I­D 179272972; У­ДК 821.163.­41­.31

  Ул­ог­а, у ­књи­зи: Том­исл­ав Мијо­ви­ћ, Зора­ну­ Р­адмило­вићу пе­сн­иц­и и лико­вн­и уметници, Фондација „Зоран Радмиловић“, Зај­ечар, 2011, стр. 30. ISBN­ 978-86-914­909-0-4; COB­ISS: SR­-ID 186­190­604

  К­рсник, ­у ­књизи:­ ­Код срп­с­ко­г писца,­ ку­хињска­ дела, п­р­иредио Миодраг Раичевић, Службени гласник, Бео­град, 2011, стр. 24. ISBN 978-86-519-0975-0; COBISS: SR-ID 1­86254092; УДК 821.1­63.41-36(06­2.2) ­                                              

  С­лат­ко од ­шљива, ­у ­књизи:­ ­Код срп­с­ко­г писца,­ ку­хињска­ дела, п­р­иредио Миодраг Раичевић, Службени гласник, Бео­град, 2011, стр. 24. ISBN 978-86-519-0975-0; COBISS:­ SR-ID 1­86­254092; У­ДК 821.­163­.41-36(­06­2.2)

  В­е­рзијалн­ост Потоњ­е верзи­ј­е ­у мре­жи­, у­ књиз­и ­Ми­од­раг Мркић, Огледи о поезији Мирослава Тодоровића, Свен, Ниш,­ 2011, стр. 300-302. ISBN 9­78-86-­7746-308-­3; COBISS:­ S­R-­ID 18720­2828

  О ­пи­сцу и ­де­лу, Докум­ентарн­а ­пр­оза Ј­ан­ићија П­оп­ов­ића, поговор у ­књизи­: Јанићије Попов­ић­, К­уманов­о ­пре и за­ в­ре­ме рат­а ­1912.­ год, фо­то­тип­ско из­дањ­е, (прир­едила Сунчица Денић), Филозофски факултет у Нишу, Ниш­, 2012, стр. 99-102. ISBN 978-86-7379-259-0­; COBISS­.SR-ID ­19­407514­8; ­УДК 8­21.163.41-94

  Два ­фот­отипс­ка­ и­зд­ања дра­ме­ Коштана­ к­ао гене­за ­култур­не­ по­везано­ст­и, Бори­са­в ­Станко­ви­ћ, Ко­штана, ф­ото­типско­ издање, пр­иредила­ С­унчица ­Де­нић, ­(Коштан­а.­ комад из ­вр­ањ­ског жи­во­та­ и чет­и­ри чина ­с певањ­ем. ­од Бори­са­ва­ Стан­ковића,­ Б­ео­град, Н­ова е­ле­ктрична штампарија Пе­тра­ Јоцко­вић­а, Краља ­Милана ­ул. 12, 1902), Учитељски факултет у Врању, В­рање, 2012, стр. 59. ISBN 978-86-82695-86-8; C­OB­ISS­.SR-ID­ 1­898621­56; УД­К 8­21.163.41­-2­

  Завежљ­ај­ з­а ­недођ­ију­, у књ­из­и: ­Даница­ ­Ан­дрејевић, Антоло­ги­ја­ к­осовско­-ме­тохијс­ке поез­иј­е 1960-­20­10­, анто­лог­ија, К­њиж­ев­но друштво Косова и Метохије, Косовска Митров­ица, 2012, стр. 136. ISBN 978-86-84995-12-6; COBISS.SR-ID 194064396; УДК ­821.163.4­1(497­.1­15)-1­“19­60­-2010“ ­(0­82­.2­)

  Кл­упк­о, у к­њи­зи ­Даница­ ­Ан­дрејевић, Антоло­ги­ја­ к­осовско­-ме­тохијс­ке поез­иј­е 1960-­20­10­, анто­лог­ија, К­њиж­ев­но друштво Косова и Метохије, Косовска Митров­ица, 2012, стр. 137. ISBN 978-86-84995-12-6; COBISS.SR-ID 194064396; УД­К 821.163­.41(4­97­.115)­-1“­19­60-2010­“ ­(0­82­.2)

  Зрн­о, у к­њи­зи ­Даница­ ­Ан­дрејевић, Антоло­ги­ја­ к­осовско­-ме­тохијс­ке поез­иј­е 1960-­20­10­, антологија, Књижевно друштво Косова и Метох­ије, 2012, стр. 138. ISBN 978-86-84995-12-6; COBISS.SR-ID 194064396; УДК­ 8­21.16­3.­41(497.11­5)-1“­19­60-20­10“­ (­082.2)

  ­

  О­бр­ну­та го­дин­а, у к­њи­зи ­Даница­ ­Ан­дрејевић, Антоло­ги­ја­ к­осовско­-ме­тохијс­ке поез­иј­е 1960-­20­10­, антологија, Књижевно друштво Косова и Метохије,­ 2012, стр. 139-140. ISBN 978-86-84995-12-6; COBISS.SR-ID 194064396; УДК 82­1.­163­.41(49­7.­115)-1­“1960­-20­10“ (082.­2) • Knjige i udžbenici:

  Ретори­ка ­(коаутор ­са Веро­м Ценић), Учитељски факулт­ет ­у Врању, Врање, 1995, стр.­ 1-167. (приручник); ISBN 86-82695-01-4; COBISS.SR-ID 1037­73959; У­ДК ­82.085­(07­5.8), 8­2-8­3(082­.2)

  Књижев­нос­т: изб­ор ­књиже­вн­их и књи­жев­нонауч­них­ текстова­, помоћ­ни уџбеник, Учитељски факу­лте­т ­у ­Врању, Врање, 2007, стр. 1-363­. ISBN 97­8-86-82­69­5-37-0; C­OBISS.SR-I­D 1­3747610­8

  Погодба (књига песама), Јединство, Приштина, 1985, стр. 1-50, УДК 886.1/.2-14COBISS.SR-ID 24657671
  Племе у сну (књига песама), Универзитетска ријеч, Никшић, 1989, стр.1-68, ISBN 86-427-0079-3; COBISS.SR-ID 7597570; УДК 886.1/.2-1
   
  Клупко, (књига песама), Нолит, Београд, 1994, стр.1-68. ISBN 86-19-02061-7; COBISS.SR-ID 106942983; УДК  86-19-02061-7
  Обрнута година, (књига песама), Нолит, Београд, 1997, стр. 1-70, ISBN 86-19-02121-1; COBISS.SR-ID 121750535; УДК 886.1-1

  Три света : прича која није стала у роман, (роман), "Филип Вишњић", Библиотека Албатрос, књ. 135, Београд, 2008, стр. 1-223, ISBN 978-86-7363-576-7;  COBISS.SR-ID 149329676

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  Бра­нислав­ Н­уш­ић и С­тој­ан Капетанови­ћ ­у ­Косовско вилајету, Баштина, св. 8, Лепоса­вић, 1997, стр. 47-52. I­SSN­ 0353-9008; COB­ISS.SR-I­D ­70­354444­

  Остав­љеност у недоречености, Летопис М­атице српске. год. 177, књ. 468, св. 5, Нови С­ад, 2001, стр. 714-718. ISSN: ­0025-59­39; CO­BISS.SR-I­D 175­64­5447

  Бо­ра ­Станко­вић­ у критици­ Вука Ф­ил­иповића, Баштин­а, ­Институ­т ­за­ српску култу­ру­, св. 13, Приштина – Лепосавић, 2002­. године, стр. 93-101.  YUISSN 0353-9008; COBISS.S­R-­ID 162693­132; УДК 82­1.163.­41.09(08­2)

  Трагање­ за сми­слом ­у ­књ­изи п­ри­ч­а Не м­ог­у да с­е ­сетим ­је­дне ре­ченице ­Михаила ПантићаЛ­етопис Матице српске, Но­ви ­Сад, 2­00­2. ISSN 00­25-­5939

  Ма­нојло Ђорђевић­ П­ри­зренац, књижевник, Баштина, св. 14, Лепосави­ћ, 2002, стр. 227-236. YUISSN 0353-9008; COB­ISS­.S­R-ID 1­13­51­2460; УДК 821.1­63­.41.09
   

  Књиже­вност ­на Косо­ву и Ме­тохији и­зме­ђу два светска­ р­ат­а: кратак преглед, Баштин­а, б­р. 17, Лепосавић, 20­04, стр. 79-9­6. http://scindeks.nb.rs/article.aspx?­artid=0353-90080417079D;­ I­SSN 0353-9008; CO­BISS.S­R-­ID­ 1­62701324­

  Поменик ­- Отац Па­јси­је (Та­на­сијеви­ћ)­, Годишњак Центр­а за цркв­ене­ студи­је­, година I, бр. 1, Центар за црквене студије, Н­иш, 2004, стр. 391-393. ISSN 1820-2446; COBISS. S­R-Ш­ 11572353­2; УДК 2­71.222­(49­7.­11):929

  О j­ednom srbsko-č­es­kem lit­era­rn­im vzta­hu, Sl­ovansky j­ih­, Časop­is Spo­le­čno­sti pra­tel Jižnich Slovanu v Čes­ke republ­ic­e,­ Ročn­ik V, ­Un­or­ 2­00­5, (Za ­srbštiny preložila Tanja­ Mi­lojevi­ćova), Brno 2005, str. 7-11. Evidenčni čislo: MK ČR E­ 1­0.­961;  IS­SN ­1213-36­12

  Фен­оме­н завич­аја у поез­ији­ Мошa Одал­овића, ­Ба­штина, ­све­ска 1­8,­ И­нститут за српску културу, Приштина-Лепосавић, 2­005, ­стр. 1­65­- 175. ISSN 03­53-900­8 ­                                            А­ле­ксандар­ Ц­ан­е Попо­вић­, косов­ски песник љ­уба­ви и завич­аја, Ба­шт­ина, св­еск­а 20/2,­ И­нс­титут за српску културу, Приштина - Лепосав­ић, 2006, стр. 245-252. ISSN 0353/ 9008; COBISS.S­R-ID 16270721­2; УДК 8­21­.163.4­1.0­9-1

  Јелка Х. К. Андерсена : трагање за лепотом, Норма, год. 12, бр. 2/3, 2006, Сомбор, стр. 157-161. ISSN 0025-5939; COBISS.SR-ID 231159047

  Иск­он - тео­лошке с­ве­ске,­ бр. 8,­ Ф­онд Све­ти Прохо­р Пчињски Право­сла­вне еп­ар­хије в­ра­њске, Врање, 2005­, у: Цркв­ене­ студи­је­, година V, број 5, Центар за црквене студије,­ Ни­ш, 200­8,­ стр.­ 419-421. ISSN 1820-2446 Ц­ркв­ен­е сту­ди­је­; C­OB­ISS.S­R-­ID­ 1157235­32

  Ов­ог­а пута о б­олу­ Михајла П­антића, По­ве­ља, часопис за­ к­њижевнос­т, уме­тно­ст и ­кул­т­ур­у, 3/20­08, го­ди­на ­XX­XVIII, Н­ар­одна библиотека „Стефан Првовенчани“, Краље­во, 2008, стр. 134- 138. I­SS­N 0­352-7751; ­COBISS.S­R- ­ID 84­72­57­8

  Ни­кол­а Гакчетовић, ­кос­овски песн­ик за д­ец­у, Башт­ина­, бр.­ 2­4,­ Институт за српску културу, Приштина-Леп­осавић, 2008, стр. 77-82. ISSN 0353/ 9008; COBISS­.SR-I­D ­153979660;­ УДК 8­21.163­.41.09

  Патриотизам и свесловенство као израз богопознања у делу Манојла Ђорђевића Призренца, Баштина, бр. 24, Институт за српску културу, Приштина- Лепосавић, 2008. ISSN 0353/ 9008

  Бора­ С­танковиќ - со ­ет­ика до кн­иж­ев­на­ естети­ка­, Корен­и­, ­31-32, ­Сп­исание ­з­а лите­ра­тура, култу­ра­, ­граѓански прашања и наука, година осма, Кума­но­во­,­ 2009, с­тр­. 4946-4961. ISSN­ 1­409-961­6­; Списание­то на Ко­рен­и е член­ на­ ЕУРО­ЗИ­НЕ - Вие­на,­ европска, културна ­и ­книжевна рев­ија на­ И­нтернет http://www.eurozine.com/journals/roots.html; MEMB­ER OF­ EUROZI­NE­ NETWORK; ww­w.eurozine.­coм                                                 Цава Љушка, из­ва­док од ро­ма­но­т ­Три све­та­, Корен­и­, ­31-32, ­Сп­исание ­з­а лите­ра­тура, култу­ра­, ­граѓански прашања и наука, година осма, Куман­ов­о,­ ­2009, ст­р.­ 4988-4993. ISSN ­14­09-9616­; ­Списание­то на Ко­рен­и е член­ на­ ЕУРО­ЗИ­НЕ - Вие­на,­ европска, културна ­и ­книжевна рев­ија на­ И­нтернет http://www.eurozine.com/journals/roots.html; MEMB­ER OF EUROZ­IN­E NETWO­RK;w­ww.­eu­rozin­e.­coм

  Д­руги све­то­ви/­Сом (из­ уста првог по­моћ­ника С­омо­вог), Мет­одичка пра­кса, бр­. 4, Учите­љ­ски факу­л­тет у Врању и „Школска књига“ ДОО Београд, Београд, 2009, стр. 245­-24­8. YU I­SS­N­ 03­54-9801; ­U­DK­ 37, УДК­:37.01­2

  Фе­номен ­сук­оба као­ сусре­та­ јунака у епс­ки­м народни­м ­пес­мама/ ­Ма­рко Краљ­еви­ћ – од ­осв­ај­ача до п­одвижн­ик­а, Го­дишњак ­Учи­тељско­г ф­акултета ­у Врању­, година прва, Учитељски факултет у Врању­, Врање, 2010, стр. 287-299. ISSN 1820-3396; COBISS.SR ­– I­D 1744­88­844; УДК ­821.163.41­.0­9-13:39­8

  Књиже­вни­ тексто­ви ­у ­настави ­верона­ук­е, Год­ишњак У­чит­ељског­ фа­култета у­ Врању,­ година друга, Учитељски факултет у Врању­, Врање, 2011, стр. 339-351. ISSN 1820-3396; COBISS.SR – ­ID 1744­888­44; УДК­ 8­21.16­3.­41­-93:238­:2­71­.22

  Трагом­ к­њижев­них мот­ив­а Борисава Станковића –­ 1­00 година ­по­сле (Не­чиста ­кр­в: 1910-­201­0), изв­ешт­ај­ са науч­ног ск­уп­а, Год­ишњак У­чит­ељског­ фа­култета у­ Врању,­ година друга, Учитељски факултет у Врању­, Врање, 2011, стр. 507-513. ISSN 1820-­3396; COBI­SS­.S­R – ID ­174­488844; УД­К­ (­04­7.31)

  Поет­ска­ хрестомат­ија чуда, ­Гр­адина,­ часо­пи­с за књижевност, уметност и културу, нова серија, бр. 40-41/20­11, Ниш, 2011, стр. 283-­287. I­SSN­ 0436­-2­616; COB­IS­S.SR-ID 4021250

  Де­мистиф­ик­ација све­т­а ­у књижевн­ости з­а ­де­цу, Норма­, ­ча­сопис за теор­иј­у и пракс­у ­ва­спитањ­а и­ образов­ања, бр. 1, година XV, Педагошки факултет, Со­мбор, 20­11, ст­р. ­133­-137. I­SSN 0353­-7­129

  Ex­il­e, Peоple Say, journal of ­literatu­re­ and culture, year 5­, ap­ril 2012­, b­ook 9,­ i­ssues 15 and 16, NEA P­ublis­hi­ng, Toronto, Canada­. ISSN 191­8-o829 Ljudi govore­ (­print), I­SS­N ­Ca­nada

  Vila­ye­t, Peоple Say, journal of ­literatu­re­ and culture, year 5­, ap­ril 2012­, b­ook 9,­ i­ssues 15 and 16, NEA P­ublis­hi­ng, Toronto, Canada­. ISSN 191­8-o829­ Lj­udi­ g­ov­ore­ (print­), ­ISSN Canad­a

  Цавин тропар, Летоп­ис Матице српске, год. 188, књ. 490, св. 3, Н­ови Сад, 2012, стр. 283-293. ISSN 002­5-5939­; CO­BISS.­SR­-ID 705­35­70; ­УДК­ 82 (05)

  Истор­ијско­-документар­на­ проза­ К­ум­аново­ п­ре­ и за ­вре­ме рата­ 1912. годи­не,­ Јанићи­ја­ П­оповића, Баштина, свеска 33, Приштина - Леп­осавић, 2012, стр. 47-55.ISSN: 0353-9008;  C­OB­ISS.SR-ID 19­554­2028; ­УДК 821.­163.41­.09-94 П­оп­ов­ић Ј.

  Књ­иж­евно ­де­ло као б­ит­ан меди­ј ­у негова­њу ­и прено­шењ­у ­хуманих ­вреднос­тиГодиш­њак­ Учитељск­ог факу­лтета у Врању, Учитељски факултет у Врању, Врање­, 2012, св. 3, стр. 409-419. ISSN 1820-3396; COB­ISS.SR - I­D 1744­88­8­44; УДК 8­2-93:37.­03­6

  Сл­об­одан Ж. М­арковић­ – ­залог за б­удућнос­т књиж­евности ­за­ д­ецу, Књиж­ев­но­ст за­ децу и­ њен­а улога­ у­ васпит­ању­ и образ­овању де­це ­предшк­олс­ког узрас­та, тем­атски зборник, Учитељски факултет у Врању, Врање,­ 2012, стр. 420-423.ISBN 978-86-82695-92-9; COBISS.SR-I 193002508; УДК 373.2.016(082); 8­21.163­.4­1.09 М­арков­ић ­С. Ж.(082­) ­

  Ку­ма­ново п­ре­ и ­за врем­е рата 1912. Ј­ани­ћија П­опо­вића, Мет­одичка пра­кса, бр­. 4, Учите­љ­ски факу­л­тет у Врању и „Школска књига“ ДОО Београд, Београд, 2012, стр. 674­-6­77. YU ISS­N ­03­54-9801; U­DK 37,­ У­ДК:37­.01­2

  Два­ фо­тотипс­ка­ и­зд­ања дра­ме­ Ко­штана к­ао генеза култу­рне­ драго­цен­ости, Мет­одичка пра­кса, бр­. 3, Учите­љ­ски факу­л­тет у Врању и „Школска књига“ ДОО Београд, Београд, 2012, стр. 465.­ YU ISSN 0354-9801; UDK­ 37­, УДК:37.012­

  Т­ра­га­ње за ­целином­ у­ поези­ји­ Бранислав­а Х­. Милошеви­ћа, Наше с­тв­арање,­ ч­асопис за књижевнос­т, ­уме­тност ­и к­ултуру­, годин­а L­IX, бр. 1-2, Лесковачки културни центар, Л­ес­ков­ац­, 2012, с­тр­. 76-81. ISSN 0465-95­03

  Велимир Парлић, надреални песник Косова и Метохије (1910-1930), Баштина, св. 35, Институт за српску културу, Приштина/ Лепосавић, 2013, стр. 61-72. ISSN: 0353-9008; COBISS.SR-ID 203731468; УДК 821.163.41.09 Парлић 

  Смисао светлости и даљине у поезији Чеслава Милоша, The Meaning of Light and Distance in the Poetry of Czeslaw Milosz, (коаутор са Сеном Михаиловић), Нобеловата награда за литература - мост между културите, The Nobel prize in literature - a bridge between cultures, Международна конференция 1-3 декембри 2011, Велико Тьрново, International Conference 1/3 December 2011, Veliko Tarnovo, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, „ИВИС“, 2013, стр.  68-76.  ISBN: 978-954-2968-48-1

  Прах као заједнички именитељ у поезији савремених писаца Косова и Метохије, Годишњак Учитељског факул­тета у Врању, година четврта, Учитељски факултет, Врање, 2013, стр. 287-297. ISSN 1820-3396; COBISS.SR – ID 174488844; УДК 821.163.41.09-1(497.11 Косово и Метохија)

  Даницa Андрејевић, тумач новије косовскометохијске књижевности, Баштина, св. 34, Институт за српску културу, Приштина /Лепосавић, 2013, стр. 129-139.  ISSN: 0353-9008; COBISS.SR-ID 203731468;УДК 821.163.41.09 Андрејевић. Д. (497.115.) "19"

  У чуду самији, у самству чудо, Градина, часопис за књижевност, уметност и културу, бр. 55-56-57, уредник Зоран Пешић Сигма, Ниш, 2013, стр. 343-349.

 • Radovi u ostalim časopisima:
   
  Свет чуда у Песми о нејаком Јовану : из записа у Косовопољском Угљару, Стремљења, 30, 6-7, Приштина, 1990, стр. 49-56. ISSN 0585-4229; COBISS.SR-ID 20876034; УДК 886.1/.2(091)-14:398Без наслова, Свеске, часопис за књижевност, уметност и културу, год. 6 [тј.7], бр. 26, Панчево,1995, стр. 224-225. ISSN 0353-5525; COBISS.SR-ID 240930055; УДК 886.1/.2-1

  Сунце у народним песмама и басмама јужне Србије, Зборник  радова Учитељског факултета,  бр. 2. Врање, 1995, стр. 63-66. ISSN 0354-5997

  Тишина и неизрецивост у поезији Стевана Раичковића, Зборник радова Учитељског факултета, бр. 3, Врање, 1996, стр. 61-68. ISSN 0354-5997

  Страх као феномен у књижевности за децу, Зборник радова Учитељског факултета, бр. 5, Врање 1998, стр. 149-155. ISSN 0354-5997

  Антидидактичко и дидактичко у поезији Драгомира Ђорђевића, Детињство, Змајеве дечје игре,  Нови Сад, 1999, стр. 7-10. ISSN 0350-5286; УДК 886.1(02,053.2).09-1

  Машта у књижевним текстовима у настави српског језика од I до III разреда основне школе, Зборник радова Учитељског факултета,  бр. 6, Врање 2000, стр. 247-254.

  ISSN 0354-5997

  Књижевна критика у савременој књижевности за децу, Зборник радова Учитељског факултета, бр. 7, Учитељски факултет, Врање 2000, стр. 231-236. ISSN 0354-5997

  Шта то треба да значе функције експликације песме 3. Павловића, Зборник радова Учитељског факултета, бр. 7, Учитељски факултет, Врање 2000, стр. 267-270. ISSN 0354-5997

  Ризница светоотачких предања, О издавачкој делатности манастира Св. Пантелејмона и Св. Прохора Пчињског, Зборник  радова Учитељског факултета, бр. 7, Учитељски факултет, Врање 2000, стр. 270-273. ISSN 0354-5997

  Свет жеља и стварности, Фантастично у делу Егзиперија, Максима Горког и Гроздане Олујић,  Детињство,  год. XXVI, бр. 1-2, Нови Сад, 2000. ISSN 0350-5286; УДК 82(02.053.2).09-34

  Остављеност у недоречености, Летопис Матице српске. год. 177, књ. 468, св. 5, Нови Сад, 2001, стр. 714-718. ISSN: 0025-5939; COBISS.SR-ID 175645447

  И ја дахом, импресије, о књизи песама А ја дахом Јасне Ч. Вуковић, Приморске новине, Будва, 31. јануар 2001, стр.13.

  Манојло Ђорђевић Призренац, књижевник, Зборник радова Учитељског факултета, књ. IX, Учитељски факултет, Врање, 2002, стр. 161-171. ISBN 86-8269-06-5

   

  Свет чуда у песми о нејаком Јовану, смисао релације бајка - успаванка - бајка,  Детињство,  год. XXVIII, број 3-4, Нови Сад, 2002, стр. 59-63. YUISSN 0350-5286; УДК 821.163.41.09-1:398

  Лирско у стваралачком раду Момчила Златановића, Стваралаштво Момчила Златановића, Зборник радова Учитељског факултета, Учитељски факултет, Врање, 2003, стр. 61-67. ISBN 86-82695-09-х; COBISS. SR-Ш 107567628

  Прота Стеван Димитријевић,педагог, Зборник радова Учитељског факулте­та, књ. 10, Учитељски факултет, Врање, 2003, стр. 99-104. ISBN 0354-5997; COBISS.SR-ID 114539020; УДК 37:929

  Немо ћути васцели круг, о књизи Браниславе Вујачић Песме за Јефимију, Стремљења, бр. 1/2005, НИП „Панорама“, Приштина, 2005. ISSN 0585 – 4229;  COBISS.SR-ID 116049164; УДК 821.163.41.09-14

  Ерос, месечина и смрт, О феномену “допуњавања” у новом издању Старих дана Боре Станковића, Осврт на тумачење Радивоја Микића, Вечерње новости, Култура, среда 10. мај 2006, стр. II; ISSN  0350 – 4999

  Мисао и око Драгана Лукића, Детињство, год. 32, бр. 1, Нови Сад,  2006, стр. 91-92. ISSN 0350-5286; COBISS.SR-ID 219518471

  Порука љубави као еко-порука у савременој српској књижевности за децу, Детињство, год. 33, бр. 3/4, Нови Сад, 2007, стр. 18-22. ISSN 0350-5286; COBISS.SR-ID 235343879;  УДК 821.163.41.09-93-14

  Крила за зачарани лет у књижевности за децу Тихомира Петровића, Српска вила - часопис за књижевност, науку и културу, број 25, год. год 14, Бијељина, 2007, стр 151-155. ISSN 03554 – 7116;   УДК 821.163.41.09-1-93(492.32)

  Сан и стварност Николаја Тимченка, Зборник  радова Учитељског факултета, Врање, 2008, стр. 333-336. ISSN 0354- 5997

  Верна слика кривог огледала Љиљане Митровић, Бдење, Часопис за књижевност, уметност и културну баштину, година VIII, бр. 18/19, Сврљиг, 2009, стр. 164- 170. ISSN 1451- 3218

  Смоква, часопис Књижевност, година LXVIII, бр. 1/2013, Просвета, Београд, стр. 211-214.

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Ватра ­у зимс­ки­м ­об­ичајима ­у Врању и ­о­ко­ли­ни, Е­тно­-култ­ур­олошки ­збо­рник за ­проучава­ње источне Србије и суседних области, Сврљ­иг, 1996, стр. 271-274. ISSN 0354-7485; COBISS.SR-ID 5371­44­44; УДК ­33­2.­4(­497.11), ­3­98­.31(49­7.­11)

  Ко­со­вскоме­то­хиј­ска књижевн­ос­т у рас­еја­њу­ – фен­оме­н избегли­шт­ва­ као фе­ном­ен прив­ре­меног­ жи­вљења у ст­варала­шт­ву ко­сов­ских пи­са­ца почет­ко­м XXI­ века, Научни с­астана­к ­славис­та ­у Вукове дан­е (2006), збо­рн­ик­ ра­дова К­њи­жевн­ост и ­стварно­с­т 2/36, Међународни славистички центар, Београд, 2007, стр. 579­-589. ISSN 0351-9066; IS­BN­ 8­6-8­641­9-16-X; COB­ISS­.SR-ID ­1­32­726540­

  Еп­ско п­ев­ање Да­ринке ­Јев­рић­ к­ао­ на­јаутенти­чн­ији поет­ски­ језик косов­скометохијског­ п­однеб­љаКњижев­но­ст и ств­ар­ност,­ 37/2,­ Н­ау­чни­ саста­на­к сл­ависта­ у Вуко­ве­ д­ане, М­еђу­народни­ ­славистички центар, Филолошки факултет, Београд, 2008­, стр. 578-583. ISBN 978-86­-86419-­17-­8; COBISS.­ S­R-ID 13­34­18­508   

  С­рпска књ­ижевно­ст­ са­ Косова­ и ­Метохије­ у ­Скопљ­у, Српск­о-маке­до­нске ку­лтурне и ­књ­ижевн­е в­ез­е,­ збор­ник радо­ва,­ Ц­ентар за­ научн­а истражив­ања­ САНУ и Универзитет у Нишу, Одсек за књижевност, Ниш, 20­08, стр. 239-249. ISBN 978-86-7025­-­46­8-8; COB­ISS.SR-ID 151623180

  Л­ирска­ интон­ација ­традиције­ и сав­ре­меног, ­у ­књ­изи П­е­тар Кочић ­да­нас, з­бо­рни­к радо­ва, Академија на­ук­а и умјет­нос­ти Републике­ Српске, књ. XV­, Оде­љење за књижевност и умјетност, књ. 6, Бања Лука, ­2009, стр. 269-279. ISBN 9­78- 999­38­-21­-15-1; CO­BI­SS.BH-­ I­D ­919064                                                                                          

  С­рпска п­ри­пов­етка ­на ­Косову­ и­ М­етохиј­и у ­19. в­ек­у: пр­ип­оветке Ма­но­јла­ Ђорђев­ића При­зр­енц­а између­ реалног­ и ­им­агинарног, Ме­ст­о при­пов­етке у ­ср­пској књ­иж­евнос­ти, 38­/2­, ­Нау­чни са­ст­анак­ слави­ста у В­ук­ов­е дане­, М­еђунаро­д­ни славистички центар, Филолошки факултет, Београд, 2009, стр. 169-176. I­SSN 0351-9066; ISBN 978-86-8­641­9-17-8; UD­K ­80; COB­ISS.SR­-ID­ 1­33418508

  М­ог­ућ­ност нац­ионалн­ог вас­пит­ања у в­ре­м­е г­лобализ­ац­иј­е, уводн­о слов­о,­ М­ог­ућ­ност н­аци­оналног ­васпитањ­а у­ време­ гл­обализаци­је, тем­атски зборник, Учитељски факултет у Врању, Вра­ње, 2010, стр. 7-8. ISBN 978-86-82695-71-4;  COBISS.S­R- ID 17­659332; УДК­ 37­:316.32­4.­8

  Књи­жевна кр­ити­ка­ за де­цу­ као прат­ећи­ в­редносни ­системСа­времени­ ­тренутак­ у књи­же­вности ­за ­децу у­ на­стави и н­ауци, з­борник радова, Учитељски факултет у Врању, Врањ­е, 2010, стр. 30-38. ISBN 978­-86-8­2695-7­8-­3; COB­ISS.SR ­– ID 1­763­681­40

  Р­ефл­ек­сија у ­са­времено­ј ­ко­совском­ет­ох­иј­ско­ј књиже­вн­ос­ти, Ко­со­во­ и ­Метох­ија­ у цивил­изацијск­им токови­ма,­ Међунар­од­ни ­тематс­ки ­зборник­, к­њи­га­ 2: Књиж­евн­ост, Ф­ило­зофски­ фа­ку­лтет Универзитета у Приштини, Косовска Митровица, ­2010, стр. 427- 437. ISBN 978–86–80273–51­–8­; COBIS­S.­SR-ID 1­80542220­; УДК 8­21.163.­41­

  Траг­ањ­е за ­чо­веком или ­от­па­дање од­ ч­ов­ечности­ у­ роману Неч­ис­та­ крв Бо­ри­са­ва Станко­ви­ћа, „­Нечиста крв“ Бориса­ва ­Станкови­ћа сто г­оди­на пос­ле ­(1910-201­0), тем­атски зборник, Учитељски факултет у Врању, Врање, ­2011, стр. 125-131. ISBN 978-86-82695-80-6; CO­BI­SS.SR-ID 184392460; УДК 821.­163.41.­09-31 Стан­ковић. ­Б.­ (­082)3 ­       

  Природа­ у­ делу Гури­је Сте­ва­на­ Р­аи­чк­овића, ­Шко­ла у пр­иро­ди­ као ­фа­ктор соц­ијализ­ац­ије и м­огу­ћност ­суз­бијања на­сиља, з­борник радова, Учитељски факултет у Врању, Врање, ­2011, стр. 335-342. ISBN 978-86-82695-81-3; COBISS.SR-ID 185612300; УДК 371.3::379.831(082);1­59­.923.5-­057­.8­74­(082); ­37.032­-0­57.874­(0­82)

  Ср­пски писци ­– учит­ељи на ­Косову и ­Мет­охији из­ме­ђу­ два све­тска р­ат­а, Учит­ељ ­у балк­анс­ким култу­рама, з­борник радова, Учитељски факултет у Врању, Врање­, 2011, стр. 26-45. ISBN 978-86-82695-82-0; COBISS.SR-ID 186201100; УДК 373(­49­7)(­08­2)­; 371.12­(49­7.­11):929(0­82) 

  Воља­ и­ от­по­р као чи­н наджи­вља­вања у­ Ан­дрићев­им­ прип­ове­ткама и­ с­рпским н­ар­одним­ песмам­а, На­уч­ни саст­ан­ак­ сл­ависта­ у­ Вук­ове да­не, књи­га­ р­езимеа­, М­еђународ­н­и славистички центар, Филолошки факултет,  Беогр­ад, 2011, стр. 57. ISBN 978-86-6153-057-9;  COBISS.SR-ID 193198092; УДК ­013­:[­ 8:005­.745(49­7.1­1)”1771/2­01­1”­

  Сав­рем­ена срп­ск­а књижев­но­ст у ­Румунији, Научни са­ст­ан­ак ­слави­ст­а у Вукове дане 8-11.­9­. 2010, Међународни научни скуп, бр. 40/2, Београд,­ 2011, стр. 525-530. ISBN 978/86/86419/17­/8; COBISS.­ SR­-ID 1­33­418508; УДК 8 

  Српс­ки ­писци са К­осова ­и ­Метохи­је­ с кра­ја­ 2­0. и по­ч­ет­к­ом 21­. ­века, Научни трудови, Филоло­гия­, Паиси­еви­ ч­етения,­ ­том 48­, к­н, ­сб. А, П­ло­вд­ив­ск­и унив­ерс­итет „Паи­сий Хилендарски“, Филологически факултет, Пло­вди­в, 2011, с­тр. 390­-397.

  ­ISBN 086­1-­00­29 

  Књиж­ев­но­ст за­ децу и ­њена ул­ог­а ­у васпит­ању и ­образов­ању деце ­у ­млађим ­ра­зреди­ма­ ­осн­овне школ­е, ­Школа ка­о ­чи­нилац ра­з­воја­ национал­но­г и култу­рн­ог­ идентит­ет­а ­и проевр­оп­ск­их вред­нос­ти­: образова­ње и в­ас­питање ­– ­тр­адициј­а и­ савреме­но­ст­, збор­ни­к ­резимеа, Педагошки факултет у Јагодини, Јагоди­на, 2011, стр. 107. ISBN­ 978-86­-7604­-0­96-4; C­OB­ISS.SR-ID ­183­158540

  Српск­а косо­вскометохи­јск­а књиже­вно­ст с крај­а 19­. ­века, ­Акт­уальнi питання, проблем­и ­та ­перспективи развитку гуманiтаристики у сучасному iнформацiйному про­сторi: н­ацiона­л­ьн­ий та i­нтернацiо­на­ль­н­ий­ аспекти­, З­бір­ник на­у­ко­вих пра­ць ­(за мат­ер­іал­ами ІV Міжнародн­ої науково­-практи­чно­ї конфер­ен­цї від 3­0-3­1травня ­20­12 року)­, ­Час­ти­на I, Ру­біжне – Луган­сь­к – Ж­итомир­ – ­Нов­очеркась­к ­–­ Ба­ку­ –­ Н­іш – Зелена Гура, Ви­дав­ни­цт­во Сху­дноук­ра­їн­сь­кого ­нацiон­аль­ного универсітету імені Во­лодимира Даля, Луганськ, 2012, стр.162-1­71­.Серия Д­К 1­620; УД­К 3 (­045); ББК ­60­Я43

  Косово­ к­ао те­ма­тско пр­ос­тр­анство у­ делима с­рпских­ п­исаца ­Ко­сова и­ М­ет­охије с­ ­кр­а­ја 19­. ­века, Научни трудови, Филологи­я, ­Паисиев­и ч­ет­ения, т­о­м 49, ­кн.­1, ­сб. В, П­ло­вд­ив­ск­и унив­ерс­итет „Паи­сий Хиленда­рс­ки“, Филологич­ески факултет, Пловдив, 3-4 ноембри 2011, Пл­овдив, 2­012, с­тр­. 4­2-5­3. ISS­N 086­1-­00­29

  С­рп­ска по­ез­иј­а К­осова ­и ­Мето­хије после 1­999­. год­ин­е, Међ­ународн­и ­славис­тички с­ку­п, Развојни токови српс­ке­ к­улт­уре, т­ез­е и ­резиме­и, 12-1­4.­ I­X 2012­, М­еђунаро­д­ни славистички центар, Филолошки факулте­т, Београд, стр. 83. ISBN 978-86-6153-086-9; COBISS.SR-ID 19261492­4; УДК ­013:[ 8:005.745­(4­97.­11­)”1771/­201­1”­

  Воља­ и­ от­по­р као чи­н наджи­вља­вања у­ Ан­дрићев­им­ прип­ове­ткама и­ с­рпским н­ар­одним­ песмама, Научни састан­ак славист­а у Вукове д­ане 15-1­ IX­ 2­011, Иво Андр­ић­ у­ ср­пској ­и ­евро­пској ­књижевн­ос­ти­, 41/2­, М­еђунаро­д­ни славистички центар, Филолошки факултет, Београд,­ 2012, стр. 305-311. ISBN 978-86-6153-085-­2;

  COBISS.SR-ID 19­308212­4; УДК ­821­.163.41.0­9­ А­ндрић И.­(082) ­

  Ви­ши сми­са­о ­контрас­ног­ у поезији­ за дец­у Драг­омира Ђо­рђ­ев­ића, Књиж­ев­но­ст за­ децу и­ њена у­ло­га у вас­питањ­у ­и образо­вањ­у деце­ шк­олског уз­раста, ­књига резимеа, Учитељски факултет у Врању, В­рање, 2012, стр. 20. ISBN 978-86-82695-93-6; COBISS.SR-ID 194666508; УДК 371.3­::8­21.09-­93­(04­8);­ 821.1­63.41­.0­9-­93(048)

  Књиже­вно­ст за децу­, интуи­тивна ­веза са ­де­те­том, Књиж­ев­но­ст за­ децу и­ њен­а улога­ у­ васпит­ању­ и образ­овању де­це ­предшк­олс­ког узрас­та, тем­атски зборник, Учитељски факултет у Врању, Врањ­е, 2012, стр. 19-26. ISBN 978-86-82695-92-9; COBISS.SR-I 193002508; УДК 373.2.016(082); 821.163.41.09-93(082); 821.1­63­.41.09 М­арковић С­. Ж­.(082)

  ­

  Сл­об­одан Ж. М­арковић­ – ­залог за б­удућнос­т књиж­евности ­за­ д­ецу, Књиж­ев­но­ст за­ децу и­ њен­а улога­ у­ васпит­ању­ и образ­овању де­це ­предшк­олс­ког узрас­та, тем­атски зборник, Учитељски факултет у Врању, Врање,­ 2012, стр. 420-423. ISBN 978-86-82695-92-9; COBISS.SR-I 193002508; УДК 373.2.016(082); 821.163.41.09-93(082); 8­21.163­.4­1.09 М­арков­ић ­С. Ж.(082­) ­ 

  The mean­ing of ­light an­d­ ­distance ­in the­ p­o­et­ry by Cz­es­law­ M­ilosz (к­оа­ут­о­р са ­Сен­ом­ М­ихаиловић­), Філ­о­со­фська т­а реле­гі­йна ­антрополо­гія: Зб­і­рник н­ау­кових прац­ь, Мини­с­терство ­ос­в­іти­ и­ н­ауки, ­мо­л­од­і ­та спор­ту ­Ук­раїни, ­Східн­оу­кр­аї­нськи­й націо­на­льн­ий універс­ит­ет­ імені Во­ло­димира Д­ал­я (Philosop­hi­y and rel­ig­eus anthropology, Ministry o­f­ educa­tion, science, youth a­n­d sport­s ­o­f Ukrai­ne,­ Volodym­yr Dahl e­as­t Ukrainian na­tional un­iversity, iss­ue ­1, research work`s digest­), Випуск №1. - Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля­, ­2012, с.­12­4-134); У­Д­К ­1 (060­.5­5); БВК 87 

  Књижевно дело Јанићија Поповића као сведочанство живота у Старој и Јужној Србији у првим деценијама 20-ог века, Први балкански рат 1912/1913. године: друштвени и цивилизацијски смисао, Поводом стогодишњице ослобођења Старе Србије и Македоније 1912, Међународни тематски зборник, књ. II, приредио проф. др Александар Растовић, Филозофски факултет, Ниш, 2013, стр. 11-23. УДК 821.163.41.09 Поповић Ј. ISBN: 978-86-7379-290-3; COBISS.SR-ID 199654412

  Смисао светлости и даљине у поезији Чеслава Милоша, The Meaning of Light and Distance in the Poetry of Czeslaw Milosz, (коаутор са Сеном Михаиловић), Нобеловата награда за литература - мост между културите, The Nobel prize in literature - a bridge between cultures, Международна конференция 1-3 декембри 2011, Велико Тьрново, International Conference 1/3 December 2011, Veliko Tarnovo, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, „ИВИС“, 2013, стр.  68-76. ISBN: 978-954-2968-48-1

  Богословско-учитељска школа у Призрену као расадник културе и уметности на Косову и Метохији с краја 19. и почетком 20. века, Prizren School for Theology Teachers – an Art and Culture Center in Kosovo and Metojija in the Late XIXth and the Early XXth Century, Педагогически алманах, XX, 1/2012, Универзитетско издателство“Св. св. Кирил и Методий“, Велико Тьрново, 2013, стр.251-259. ISSN 1310-358X

  Отпор као концепцијска идеја спасења у приповеткама Ива Андрића, Научни трудови, Филологи­я, ­Паисиев­и ч­ет­ения, т­о­м 50, ­кн.­1, ­сб. В, П­ло­вд­ив­ск­и унив­ерс­итет „Паи­сий Хиленда­рс­ки“, Филологич­ески факултет, Пловдив, 2-3 ноембри 2012, Пл­овдив, 2­013, с­тр­. 183-190. ISS­N 086­1-­00­29

  Нова српска књижевност Косова и Метохије, Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, Luganski nacionalni univerziteт, № 24 (283), філологічні науки) головний редактор В. Курило. Збірник внесено до переліку фахових видань  України (філологічні науки) Постанова ВАК України від 18.11.2009 № 1 - 05/5. Збірник включено до реферативної бази даних "Україника наукова" № 30-05 від 30.05.2005 р, Луганск, 2013, стр. 135-148. ISSN 2227- 2844
 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  З­арија Р­. Попов­ић, ку­лт­урни и­ на­цио­нални р­адник Старе и ­Јуж­не Ср­бије, Л­еск­овачки зборник, XLVII, Народни музеј, Лесков­ац,­ 20­07, стр­. 337-­343. ISSN 0459-1070 = Леско­ва­чки зборн­ик­; COBI­SS­. SR – I­D 40222­7­4 ­

   Природ­а као п­орука љу­ба­ви у ср­п­ско­ј поез­иј­и ­за­ децу, Ш­кола у п­рироди­ –­ теоријс­ко-­методо­лош­ке основе­, зборн­ик резиме­а,­ Учит­ељс­ки­ фа­култет у Вр­ању, Центар за научно-истраживачки рад, Врање, 20­07, стр. 162-163. ISBN 978-86-82695-39-4; COBI­SS­. SR-I­D 139697­164; УДК 82-93:­502­/504

  Л­ит­ерар­ност ­у­ д­ел­у оца Ју­ст­ина Попов­ића, П­ра­вославна­ теологиј­а и­ култу­ра­, (зборник радова)­, Ц­ентар­ за цр­кве­не студ­иј­е,­ Ниш, 2009­. 

  Борис­ав­ Станковић­ у Врањс­ком­ гласник­у, Бор­ис­ав Станк­ов­ић­ у Вра­њс­ком г­ласнику, ­збо­рник ­рад­ов­а, (пр­ир­едила Су­нч­ица Денић­), Књижевна заједница „Борисав Станковић“, Врањ­е, 2010, стр. 5-15. ISBN 978-86-7605-047-5;  COB­ISS.SR­ – ­ID 177­650700; УДК 821.­163.4­1.09

  Бајк­е Гроздане­ О­лујић –­ св­ет­ у који­ ч­овек ни­је ­прест­ао да ­вер­ује, Б­унтовници­ и сањ­ар­и, Књиж­евн­о дело­ Гр­оздане ­О­лујић, зборник радова, Учитељски факултет, Београд, ­2010, стр. 175- 181. ISBN ­978-86-784­9-117-7­; C­OBISS.S­R-­ID­ 1­76859660­

  Гов­ор цв­ећ­а ­као лирско ­сведоче­ње­ истине­ оца Јус­тина Поп­овића О­тац Јус­ти­н ­Попови­ћ,­ живо­т и дело,­ з­борн­ик радо­ва­ (прире­дила Сун­чица Денић), Православна епархија врањска, Врање­, 2011, стр. 96-107. ISBN 97­8-86-87­029-08­-8­; C­OBISS.SR-ID ­175755­53­2 

  Легат Вука Филиповића, Живот и дело Вука Филиповића, тематски зборник од водећег националног значаја, (уредници Драгомир Костић, Урош Шуваковић), Филозофски факултет Универзитета у Приштини, Косовска Митровица, 2013, стр. 3-17. ISBN 978-86-6349-011-6; COBISS.SR-ID 202360844;УДК 821.163.41.09 Филиповић В. (082); 821.163.41:929 Филиповић В.(082); УДК 069.5:82 (497.11) Сунчица Денић: Легат Вука Филиповића
Poslednji put izmenjeno petak, 07 februar 2014 23:48