Naučne publikacije akademskog osoblja
Datum kreiranja: 10.10.2015.

Vladimir Momčilović

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 23.10.1983.
 • Mesto rođenja: Vranje
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
 • Godina diplomiranja: 2009.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  V. Momčilović, Z. Momčilović, Stavovi studenata prema fizičkom vaspitanju, Učiteljski fakultet u Vranju, Vranje, 2014.

 • Knjige i udžbenici:

  Z. Momčilović, V. Momčilović, Fizičko vaspitanje i sport, Aurora, Vranje, 2010.

  Z. Momčilović, V. Momčilović, Metodika nastave fizičkog vaspitanja, Praktikum, Univerzitet u Nišu, Učiteljski fakultet u Vranju, Centar za naučnoistraživački rad, Vranje, 2007.

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  V. Momčilović, M. Miletić, Relacije koordinacije sa situaciono-motoričkim varijablama fudbalera razredne nastave, Godišnjak Pedagoškog fakulteta u Vranju, Knjiga VIII, 1/2017, Pedagoški fakultet u Vranju, Vranje, 2017, 305-310.

  Z.Momčilović, V. Momčilović, Attitudes of the students of the teacher-training faculty in vranje towards physical education. Facta Universitatis Series: Physical Education and Sport,14 (3), 2016, 455-462.

  V. Momčilović, J. Pejčić, M. Mitov, Karakteristike kibernetske komunikacije u nastavnom procesu, Godišnjak Učiteljskog fakulteta u Vranju, Učiteljski fakultet u Vranju, Vranje, 2015, 157-161. 

  V. Momčilović, Z. Momčilović, Razvoj biomotoričkih dimenzija kod učenika IV razreda OŠ Predrag Deverdžić u Vranjskoj Banji, Godišnjak IV Učiteljskog fakulteta u Vranju, Učiteljski fakultet u Vranju, Vranje, 2013, 331-347.

  V. Momčilović, Z. Momčilović, Uticaj kružnog metoda rada na razvoj dinamičke snage, Godišnjak Učiteljskog fakulteta u Vranju, Učiteljski fakultet u Vranju, Vranje, 2014, 447-488.

  V. Momčilović, Z. Momčilović, Razvoj biomotoričkih dimenzija kod učenika IV razreda OŠ Predrag Deverdžić u Vranjskoj Banji, Godišnjak IV Učiteljskog fakulteta u Vranju, Učiteljski fakultet u Vranju, Vranje, 2013, 331-347.

  Z. Momčilović, V. Momčilović, Nauka i fizička kultura, Zbornik radova naučnog skupa „Nauka i savremeni univerzitet 2“, Filozofski fakultet u Nišu, Niš, 2013.

  Z. Momčilović, V. Momčilović, Igre, Godišnjak Učiteljskog fakulteta u Vranju, Učiteljski fakultet u Vranju, Vranje, 2012, 291-303.   

  Z. Momčilović, V. Momčilović, Posebne kategorije učenika u procesu obučavanja u nastavi fizičkog vaspitanja, Obrazovna tehnologija, Centar za menadžment u obrazovanju, Beograd, 2010.

  E. Međedović, V. Momčilović, A. Međedović, Development of sports-training methods of swimming, Fizička kultura, Godina 37, Broj 2, Federation of the Sports Pedagogues of the Republic of Macedonia, Skopje, Makedonija, 2009, 187-188.

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Z. Momčilović, S. Okičić, V. Momčilović, Biomehanika kretanja, Godišnjak Učiteljskog fakulteta u Vranju, Učiteljski fakultet u Vranju, Vranje, 2010, 381-391.

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  V. Momčilović, Z. Momčilović, Efekti dodatnog programa vežbi koordinacije u redovnoj nastavi fizičkog vaspitanja na neke motoričke sposobnosti, Zbornik radova VII međunarodne konferencije „Sportske nauke i zdravlje“, Panevropski univerzitet „APERION“, Banja Luka, 2017, 186-191.

  Z. Momčilović, V. Momčilović, Kanoničke relacije funkcionalnih sposobnosti sa sprinterskom brzinom kod učenika osnovnih škola, Zbornik radova VII međunarodne konferencije „Sportske nauke i zdravlje“, Panevropski univerzitet „APERION“, Banja Luka, 2017, 171-176.

  T. Okičić, D. Madić, M. Dopsaj, M. Aleksandrović, B. Jorgić, B. Ignjatović, D. Bogojević, S. Okičić, D. Rašović, V. Momčilović, Frontal extended classes of non-swimmer training, V međunarodni naučni kongres „Sport, stres, adaptacija“, Nacionalna sportska akademija „Vasil Levski“, Sofija, Bugarska, 2010, 222-225.

   

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Z. Momčilović, V. Momčilović, B. Dragić, O potrebi filozofije telesnog vežbanja, Zbornik radova naučne konferencije „Fizička kultura i moderno društvo“, Fakultet pedagoških nauka u Jagodini, Jagodina, 2013.

  Z. Momčilović, V. Momčilović, M. Stamatović, Osnovne karakteristike savremenog sporta, Tematski zbornik „Savremene tendencije u nastavnim i vannastavnim aktivnostima na učiteljskim (pedagoškim) fakultetima”, Učiteljski fakultet u Vranju, Vranje, 2014, 327-337.

  Z. Momčilović, V. Momčilović, Konstitutivni principi fizičke kulture kao naučne delatnosti, Tematski zbornik „Učitelj u balkanskim kulturama“, Učiteljski fakultet u Vranju, Vranje, 2011, 214-221.

  Z. Momčilović, V. Momčilović, Metodski postupak obuke direktnog udarca rukom oi zuki, Zbornik „Naše stvaranje“ br. 10/2010, Visoka škola za vaspitače strukovnih studija, Aleksinac, 2010.

  V. Momčilović, Z. Momčilović, Lepo i ružno u sportu, Zbornik „Naše stvaranje“ br. 10/2010, Visoka škola za vaspitače strukovnih studija, Aleksinac, 2010.

  T. Okičić, D. Madić, S. Živković, V. Momčilović, Vrednost igre u vodi, Tematski zbornik „Škola u prirodi kao faktor socijalizacije i mogućnost suzbijanja nasilja u školi“, Učiteljski fakultet u Vranju, Centar za naučnoistraživački rad, Vranje, 2009, 215-227.

  Z. Momčilović, V. Momčilović, Biomehanička analiza odgovarajućih parametara skoka u dalj, Zbornik radova Učiteljskog fakulteta u Vranju, Učiteljski fakultet u Vranju, Vranje, 2008, 279-298.

  Z. Momčilović, V. Momčilović, Sport kao nacionalna i globalna pojava, Tematski zbornik „Mogućnost nacionalnog vaspitanja u vreme globalizacije“, Učiteljski fakultet u Vranju, Vranje, 2007, 209-216.

Poslednji put izmenjeno sreda, 17 oktobar 2018 18:44