Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 13.12.2013.

Milica Ristić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 14.09.1982
 • Mesto rođenja: Leskovac
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet u Nišu
 • Odsek / Grupa / Smer: psihologija
 • Godina diplomiranja: 2007
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Уређивање монографије Односи на послу и у породици у Србији, почетком 21. века (уред. Хедрих, В., Тодоровић, Ј., Ристић, М.), Ниш, Филозофски факултет. ISBN 978-86-7379-313-9

  Хедрих, В., Симић, И., Ристић, М. (2013). Односи на послу и у породици у Србији – методологија истраживања, у Односи на послу и у породици у Србији почетком 21. века (уред. Хедрих, В., Тодоровић, Ј., Ристић, М.). Ниш: Филозофски факултет, стр. 311-349. ISBN 978-86-7379-313-9       

  Ранђеловић, К., Ристић, М. и Ракић-Бајић, Г. (2013). Психометријске карактеристике примењених психолошких скала, у: Односи на послу и у породици у Србији почетком 21. века (уред. В. Хедрих, Ј. Тодоровић, М, Ристић). Ниш: Филозофски факултет, стр. 215-243. ISBN 978-86-7379-313-9

  Ристић, М., Ранђеловић, К. и Белић, М. (2013). Разлике у изражености варијабли с обзиром на најзначајније социодемографске карактеристике, у Односи на послу и у породици у Србији почетком 21. века (уред. В. Хедрих, Ј. Тодоровић, М, Ристић). Ниш: Филозофски факултет, стр. 321-341. ISBN 978-86-7379-313-9     

 • Knjige i udžbenici:

  Ристић, М. и Златковић Б. (2023). Психосоцијални проблеми ученика – наставник у улози партнера у афективној интеракцији. Врање: Педагошки факултет у Врању. ИСБН 978-86-6301-051-2

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  Mitrović, M., Kostić, J. O., & Ristić, M. (2022). Intolerance of uncertainty and distress in women with delayed IVF treatment due to the COVID-19 pandemic: The mediating role of situation appraisal and coping strategies. Journal of Health Psychology, 27(11), 2515-2528. 

  DOI https://doi.org/10.1177/13591053211049950

  Mitrovic, M., Ristic, M., Dimitrijevic, B., and HadziPesic, M. (2020). Facial Emotion Recognition and Persecutory Ideation in Paranoid Schizophrenia. Psychological Reports, 123 (4), 1099-1116. 

  DOI: 10.1177/0033294119849016

  Pejičić, M., Ristić, M., & Anđelković, V. (2018). The mediating effect of cognitive emotion regulation strategies in the relationship between perceived social support and resilience in postwar youth. Journal of Community Psychology, 46(4), 457-472. DOI: 10.1002/jcop.21951

  Милојевић, М., Стојиљковић, С., Тодоровић, Ј., Кашић, К. (2009). Циљеви постигнућа и перфекционизам гимназијалаца. Психологија, 42(4), стр. 517-534.YU ISSN 0048-5705 UDC 159.9

 • Radovi u ostalim časopisima:

   

  Ristić, M., Zlatković, B., & Malinović-Jovanović, N. (2022). How do teachers in serbia manage their classrooms? Facta Universitatis, Series: Teaching, Learning and Teacher Education, 6(2), 131-140. 

  DOI https://doi.org/10.22190/FUTLTE221208009R

  Ristić, M., Zlatković, B. (2020). Coping with Test Situations and Exam Performance among Students. TEME, XLIV(4), pp. 1245-1249.  DOI: 10.22190/TEME190626075R

  Златковић, Б. М. & Ристић, М. Н. (2019). Имплицитна уверења васпитача о природи детета и могућностима развоја. Иновације у настави, XXXII, 2019/4, стр. 57–68. DOI: 10.5937/inovacije1904057Z

  Malinović-Jovanović, N., & Ristić, M. (2019). Possible models of integration of preschool mathematics and physical education. Facta Universitatis, Series: Physical Education and Sport, 16(3), 595-610. ISSN   1451-740X 

  Ristić, M., Hedrih, V., & Stojiljković, S. (2017). Narcissistic personality inventory – possibility of application on a serbian population. Facta Universitatis, Series: Philosophy, Sociology, Psychology and History, 16(2), 139-149. ISSN 1820-8495; UDC 159.923.3.072.59

  Stojanović, S., Ristić, M., Đorđević, S., & Dimitrijević, S. (2017). Leisure time activities and interests of elementary school children. Facta Universitatis, Series: Teaching, Learning and Teacher Education, 1(1), pp. 001-010. ISSN 2560 – 4600; UDC 379.82-053.5

  Hedrih, V. O., Ristić, M. Ranđelović, K. (2017). Vocational interests of recreational athletes. Facta Universitatis, Series: Physical Education and Sport, 15(1), pp. 037-048. ISSN 1451-740X CORRIENDUM

  Ристић, М., Хедрих, В. (2015). Способност моралног расуђивања на узорку адолесцената из Србије. Годишњак Учитељског факултета у Врању,  књига VI. Врање: Учитељски факултет, стр. 103-114.ISSN 1820-3396; COBISS.SR-ID 174488844.

  Ристић, М. (2014). Интерперсонална оријентација родитеља и деце. Годишњак Учитељског факултета у Врању, књига V. Врање: Учитељски факултет, стр. 193-207. УДК 159.922.8 159.922.3 159.922.73

  Ранђеловић, К., Стојиљковић, С. и Милојевић, М. (2013). Персонални фактори синдрома изгарања код наставника у оквиру теорије самоодређења. Зборник Института за педагошка истраживања, 45(2), стр. 260-281. DOI: 10.2298/ZIPI1302260R; UDK: 159.944.4:371.12.011.3-051; 159.923.2; ID BROJ: 203649292      

  Милојевић, М. и Митровић, М. (2013). Ставови према ментално оболелим особама и процена особина личности на основу фотографија лица. Годишњак за психологију, 10(12), стр. 102-114. ISSN 1451-5407 UDK 159.97:316.647-057.875

  Милојевић, М., Златковић, Б. (2013). Преглед најутицајнијих модела гласачког понашања – како вршимо избор? Годишњак Учитељског факултета у Врању, књига IV, стр. 181-191. ISSN 1820-3396

  Милојевић, М., Хаџи-Пешић, М. (2012). Интерперсонална психотерапија. Klinička psihologija, 5(1-2), 81-94. ISSN 1847-3172

  Милојевић, М., Златковић, Б. (2012). Мотивација постигнућа – развој и савремена теоријска одређења. Годишњак Учитељског факултета у Врању, књига III, стр. 207-220. ISSN 1820-3396

  Mitrović, M., Milojević, M. i Ranđelović, K. (2012). Partnerska afektivna vezanost, samopoštovanje i emocionalna kompetentnost. Radovi Filozofskog fakulteta, 14, 445-459. ISSN 1512-5858; COBISS.BIH-ID 7948294; UDK:0/9

  Милојевић, М., Тасић, М. (2011). Неки од приступа проучавања личности у политичкој психологији. Годишњак за психологију, 8(10), стр. 55-66. ISSN 1451-5407

  Златковић, Б., Милојевић, М. (2010). Представе о половима у основношколским уџбеницима – принципи равноправности или очување традиционалног културног обрасца. Тематски зборник радова: Могућност националног васпитања у време глобализације, Учитељски факултет, Врање, стр. 173-182. СOBISS.SR-ID 176593932 ISBN 978-86-82695-71-4

   

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Ристић, М. и Златковић, Б. (2023). Саморегулисане вештине студената приликом учења на даљину током пандемије covid-19 . Међународна научна конференција Образовање у време пандемије COVID-19: искуства и поуке, Учитељски факултет,  Универзитет у Београду,  1.6–3.6, 242,243. ISBN 978-86-7849-319-5

  Ristić, M., Zlatković, B., & Malinović-Jovanović, N. (2022). Teachers’ classroom management styles, resilience and emotional competence. International Scientific Conference Management in Education – Contemporary Approaches and Perspectives, Pedagogical Faculty in Vranje, University of Niš, Serbia, 25.11., 2022. Book of Abstracts, pp. 47. ISBN 978-86-6301-048-2

  Panić, D., Ristić, M., & Ranđelović, K. (2019). How we express aggressiveness at work and how at home: Does job satisfaction matters? 15th conference Days of Applied Psychology, Faculty of Philosophy, University of Niš, 27.9-28.9. Book of Abstracts, pp. 23. ISBN 978-86-7379-509-6

  Златковић, Б. И Ристић, М. (2018). Имплицитне теорије васпитача о природи детета. Научни скуп Наука и стварност, Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет, 19. мај 2018.

  Ristić, M. and Zlatković B. (2018). Exam coping strategies among Pedagogical faculty students.4th International Conference “Education Across Borders”, Education in the 21st Century: Challenges and Perspectives, 19 – 20 October, University of Western Macedonia, Faculty of Education, Florina. https://drive.google.com/file/d/1_kM-GTtTKqD_N-lCj2eQ37KW9NutoKqP/view

  М. Ристић, В. Хедрих, К. Ранђеловић. (2017). Personal and Demographic Correlates of Resilience Employees, Work and Family relations at the beginning of the 21st century, Niš: University of Niš, Faculty of Philosophy, pp. 49 – 58. udc: 159,923,2:159,944, isbn: 978-86-7379-468-6

  К. Ранђеловић, С. Стојиљковић, М. Ристић. (2017). Personal factors of job burnout syndrome among Serbian employees, Work and family relations at the beginning of the 21st century, Niš: University of Niš, Faculty of Philosophy, pp. 191 - 208, 2017. udc: 159,923,2:159,944, isbn: 978-86-7379-468-6

  Ristić, M., Hedrih, V., & Ranđelović, K. (2017). Personal and sociodemographic correlates of employees. 13th conference Days of Applied Psychology, Faculty of Philosophy, University of Niš, 29.9-30.9. Book of Abstracts, pp 102. ISBN: 978-86-7379-458-7

  Ranđelović, K. Stojiljković S., & Ristić, M. (2017). Personal factors of job burnout syndrome among Serbian employees. 13th conference Days of Applied Psychology, Faculty of Philosophy, University of Niš, 29.9-30.9. Book of Abstracts, pp 93-94. ISBN: 978-86-7379-458-7

  Hadži Pešić, M., Mitrović, M., Ristić, M. (2014). Stress and coping strategies of alcoholic addict. International Conference on Theory and Practice in Psychology, Department of Psychology, Faculty of Philosophy, Ss. Cyril and Methodius University, Skopje, 30. 9 - 1.10. Book of Abstracts, pp. 167.

  Милојевић, М., Митровић, М. (2013). Задовољство социјалном подршком мушкараца и жена различитих старосних категорија. Научни скуп Наука и глобализација. Пале: Филозофски факултет, стр. 334-335.

  Малиновић-Јовановић, Н., Милојевић, М. (2013). Прича и мотивација при изграђивању и формирању почетних математичких појмова. Међународни научни скуп „Књижевност за децу и њена улога у васпитању и образовању деце школског узраста. Учитељски факултет, Врање. 176- 188. ISBN 978-86-6301-005-5

  Milojević, M., Mitrović, M. i Ranđelović, K. (2013). Obrasci afektivnog vezivanja adolescenata i njihovih roditelja. Zbornik radova Nauka i tradicija, knj. 2/2, pp. 973-990, Filozofski fakultet Pale. ISBN 978-99938-47-47-2; COBISS.BIH-ID 3643160

  Милојевић, М., Митровић, М., Ранђеловић, К. (2012). Обрасци афективног везивања адолесцената и њихових родитеља. Научни скуп Наука и традиција. Пале: Филозофски факултет, књига резимеа, стр. 186. ISBN 978-99938-47-40-3

  Милојевић, М., Симић, И., Тошић, М., Хедрих, В. (2012) Конфликт посла и породице у Србији 2011 спрам пола, образовања и типа домаћинства у коме особа живи. LX научно стручни скуп психолога Србије, стр. 69,70.

  Малиновић-Јовановић, Н., Милојевић, М. (2012). Прича и мотивација при изграђивању и формирању почетних математичких појмова. Међународни научни скуп Књижевност за децу и њена улога у васпитању и образовању деце школског узраста. Врање: Учитељски факултет, књига резимеа, стр. 36, 37.

  Златковић, Б., Милојевић, М. (2011).  Образовање учитеља усмерено на исходе учења.  Међународни научни скуп: Учитељ у балканским културама, Учитељски факултет, Врање, стр. 280-291. COBISS.SR-ID 186201100; ISBN 978-86-82695-82-0

  Kasic, K., Milojevic, M. i Hedrih, V. (2009). Vocational interests of serbian psyshology students, South-East European Regionl Conference of Psychology (SEERCP 2009),  30 October – November, Sofia, Bulgaria.

  Milojevic, M., Kasic, K. i Hedrih, V. (2009). Vocational interests of recreational sportsman, South-East European Regionl Conference of Psychology (SEERCP 2009),  30 October – 1 November, Sofia, Bulgaria.

   

   

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Ranđelović, K., Ristić, M. i Stojiljković, S. (2016). Osobine ličnosti, odnosi na poslu i zadovoljstvo poslom kod zaposlenih u privatnom i državnom sektoru. 64. naučno-stručni skup Sabor psihologa Srbije, Zlatibor, 25-28. maj. Knjiga rezimea „ Relacije i granice – psihologija i interpersonalni odnosi”, Beograd: DPS, CPP, str. 56-57.ISBN  978-86-89377-22-4

  Ристић, М., Хедрих, В. (2014). Израженост способности моралног расуђивања адолесцената. Емпиријска истраживања у психологији XX, књига резимеа, стр. 165, 166. ISBN 978-86-88803-47-2

  Хедрих, В., Милојевић, М., Ранђеловић, К. (2012). Односи на послу, злостављање, бурноут и време проведено на раду и задовољство послом као предиктори конфликта посао-породица. Емпиријска истраживања у психологији XVIII, књига резимеа, стр. 140-141.ISBN 978-86-86563-33-0

  Хедрих, В., Милојевић, М. (2012). Социоекономски статус и задовољство животом породица с децом из нишког региона. Tематски зборник радова са симпозијума Центра Сану и Универзитета у Нишу, стр. 67-82. ISBN  978-86-7025-581-4; УДК 159.942.53: 316.344.23/.24-055.52

  Ранђеловић, К., Стојиљковић, С., Милојевић, М. (2012). Односи на послу и синдром изгарања код запослених у приватном и државном сектору. LX научно стручни скуп психолога Србије, стр. 74, 75. ISBN 978-86-83797-93-6

  Милојевић, М., Хедрих, В. (2011). Validity of marker item approach on the example of three personality tests. Савремени трендови у психологији, 14-16.10.Одсек за психологију, Филозофки факултет, Универзитет у Новом Саду, књига резимеа,стр. 271, 272. ISBN 978-86-6065-080-3

  Милојевић, М., Тасић, М. (2011). Основне психометријске карактеристике Инвентара за мерење анксиозности као црте и као стања, 59. Сабор психолога Наш идентитет и друштвене промене, Сокобања, књига резимеа,стр. 80. СOBISS.SR-ID 183870988; ISBN 978-86-83797-85-1.

  Ранђеловић, К.,Милојевић, М. (2010). Селф-оријентација као предиктор неких индикатора добробити,VI конференција Дани примењене психологије, новембар. Департман за психологију, Филозофски факултет, Универзитет у Нишу, књига резимеа. стр. 16,17. СOBISS.SR-ID 178285580; ISBN 978-86-7379-199-9

  Милојевић, М., Златковић Б. (2010). Неке психометријске карактеристике скале емоционалне емпатије. Емпиријска истраживања у психологији XVI, књига резимеа, стр. 123, 124. СOBISS.SR-ID 172795916; ISBN 978-86-86563-29-3

  Ранђеловић, К.,Милојевић, М. (2010). Задовољење базичних психолошких потреба, селф-оријентација и синдром изгарања на послу код просветних радника, Емпиријска истраживања у психологији XVI, 5. и 6. фебруар. Филозофски факултет, Универзитет у Београду, књига резимеа, стр. 127, 128. СOBISS.SR-ID 172795916; ISBN 978-86-86563-29-3

  Милојевић, М., Тодоровић, Ј., Стојиљковић, С. (2009). Перфекционизам и циљеви постигнућа гимназијалаца. Емпиријска истраживања у психологији XV, књига резимеа, стр. 87, 88. КOBISS.SR-ID 155494924; ISBN 978-86-86563-28-6

  Милојевић, М., Стојковић, И. и Кашић, К. (2009). Самопоштовање и циљеви постигнућа гимназијалаца, Емпиријска истраживања у психологији XV, књига резимеа, стр. 84, 85. КOBISS.SR-ID 155494924; ISBN 978-86- 86563-28-6  

  Стојковић, И., Кашић, К. и Милојевић, М. (2009). Васпитни стилови родитеља и циљеви постигнућа гимназијалаца, Емпиријска истраживања у психологији XV, књига резимеа, стр. 37, 38.  КOBISS.SR-ID 155494924; ISBN 978-86- 86563-28-6   

  Марковић, З., Хедрих, В., Милојевић, М. (2008). Емоционални профил и локус контроле код ученика и студената.  IV конференција Дани примењене психологије (Ниш, 28-29. новембар), књига резимеа, стр. 42, 43. Ниш, Филозофски факултет. ISBN 978-86-7379-168-5

  Тодоровић, Ј., Хедрих, В. Милојевић, М. (2006). Редослед рођења и представа о родитељима студената Филозофског факултета, XII Научни скуп Емпиријска истраживања у психологији, 2. фебруар 2006, Београд, књига резимеа, стр. 60-61.

  Тодоровић, Ј., Хедрих, В., Милојевић, М. (2006). Редослед рођења и представа о родитељима студената Филозофског факултета. Емпиријска истраживања у психологијиЗборник радова. Београд: Институт за психологију, Филозофски факултет, стр. 213-219. КOBISS.SR-ID 136450316 ISBN 86-83797-53-8

    

     

Poslednji put izmenjeno petak, 22 septembar 2023 11:18