Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 24.02.2017.

Biljana Prodović Milojković

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 05.05.1982
 • Mesto rođenja: Prokuplje, Srbija
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet
 • Odsek / Grupa / Smer: Sociologija
 • Godina diplomiranja: 2007
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Продовић Милојковић, Б. (2016): Традиција, модернизација, и национални идентитет у Србији и на Балкану у процесу европских интеграција - Извештај о раду 2011-2016, приредила Биљана Продовић Милојковић - Ниш: Удружење књижевника "Бранко Миљковић": Филозофски факултет, Центар за социолошка истраживања, Ниш: Unigraf X-Copy, 1-160, CIP 323.1:005.8, ISBN 978-86-6479-000-0 (УКБМ), COBISS.SR-ID 223766796. 

 • Radovi u ostalim časopisima:
  • Продовић, Б. (2011), „Ниш као центар региона - просторно-демографске карактеристике Ниша - 'Односи у простору су огледало односа у друштву', Економика, 2011, vol. 57, бр. 4, стр. 243-253.
  • Продовић, Б., Продовић, Б. (2012), "ЕВРОПСКИ КУЛТУРНИ ИДЕНТИТЕТ - како изаћи на крај са културном разноликошћу", Култура полиса, год. XI (2014), бр. 24, стр. 183-199. УДК 159.923.2(4):316.7.
  • Prodović Milojković, B. (2012), "THE PLACE OF SOCIOLOGICAL KNOWLEDGE IN CONTEMPORARY SOCIETY AND PROFESSIONALIZATION OF SOCIOLOGY - the Visibility of Sociology as a Discipline“, Facta universitatis, Philosophy, Sociology, Psychology ang History, Vol. 11, No 2, стр.187-196.  UDC 316.1 ISSN 1820-8495.
  • Ђорић, Г., Продовић Милојковић, Б. (2013), "НЕКИ АСПЕКТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У ЗЕМЉАМА У ТРАНЗИЦИЈИ", Социјална мисао, часопис за теорију и критику социјалне идеје и праксе; Тема броја 20/80, октобар-децембар 2013, Београд, стр. 129-141. ИССН-0354-401Х.
  • Prodović, B., Prodović Milojković B. (2014): „"RESPONSIBILITY OF THE UNIVERSITY FOR SOCIALLY-HUMANE DEVELOPMENT IN TERMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT", Меѓународно списание за образование УЧИТЕЛ, University “St. Kliment Ohridski“ Faculty of Education - Bitola, Makedonija, vol. 7, Decembar, Year XIII, No. 2 (2014), 109-119, ISSN 1857 – 8888 (Online); ISSN 1409 – 6870 (Print).
  • Prodovic, T., Ignjatovic-Ristic, D., Prodovic-Milojkovic, B. (2014): „BIO-PSYCHO-SOCIAL CONCEPT OF AGEING“, Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini, sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, XLIV (3)/2014, Pregledni rad, 159.922.63, 613.98, DOI:10.5939/ZRFFP44-7092, str. 309-326.
  • Продовић Милојковић, Б., Продовић, Б. (2016): "ДИЛЕМА МЛАДИХ ОСТАТИ ИЛИ ОТИЋИ - размишљања и делања у правцу емиграције", Политичка ревија, Година (XXVIII) XV, vol=48, Бр. 2/2016., стр. 65-83, УДК 316.65-057.875(497.11):325.2.
 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:
  • Продовић Милојковић, Б., Самокал, А. (2013): "Криза, глобализација и судбина културних идентитета у глобалном свету", Наука и глобализација, књига 8, том 2/1, стр. 245-256. DOI 10.7251/ZRNSFFP0814245P.
  • Продовић, Б., Продовић, Т. (2014): „ОБРАЗОВАЊЕ И СА/ЗНАЊЕ КАО НЕЗАМЕНЉИВИ ФАКТОРИ СОЦИЈАЛНОГ И ХУМАНИСТИЧКОГ РАЗВОЈА“, УЛОГА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА У РАЗВИЈАЊУ ХУМАНИСТИЧКИХ, ИНТЕРКУЛТУРАЛНИХ И НАЦИОНАЛНИХ ВРЕДНОСТИ, Филозофски факултет, Косовска Митровица, str. 791-812, UDK: 37.012. 37.017.92, ISBN 978-86-6349-036-9(ФФ) KOBISS-ID 212573964.
  • Продовић Милојковић, Б., Продовић, Б. (2015): „ДОПРИНОС ФИЛМА „ГДЕ ЦВЕТА ЛИМУН ЖУТ“ КУЛТУРИ СЕЋАЊА НА ПРВИ СВЕТСКИ РАТ - Срби као разбојници или Срби као савезници, Век српске Голготе (1915–2015) I–III, књ. III, Филозофски факултет, Косовска Митровица, UDK 791.43(497.11) 316.776:791(497.11), стр. 429- 472. 
  • Продовић, Т., Продовић Милојковић, Б. (2015): „КОНЦЕПТ СТАРЕЊА И КВАЛИТЕТ ЖИВОТА“,Старење и квалитет живота: транзиција и евроинтеграције, Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини, Краљево: Graficolor, стр. 29-43, CIP 159.922.63 (082); 612.67 (082); 316.346.32-053.9(082); ISBN 978-86-6349-053-6    COBISS.SR-ID 220362508;   УДК 159.922.63   612.67   316.346.32-053.9.
 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:
  • Продовић, Б. (2011), „Непосредна демократија као фактор политичке модернизације и развоја савременог друштва“,ТРАДИЦИЈА, МОДЕРНИЗАЦИЈА, ИДЕНТИТЕТ, Место традиције и модернизације у различитим концепцијама и стратегијама развоја земаља у транзицији, бр. 1, Ниш, стр. 459-474. УДК 321.7; 323:316.42.
  • Продовић, Б. (2012): „Европски идентитет и мултикултурализам у европском политичком дискурсу“,ТРАДИЦИЈА, МОДЕРНИЗАЦИЈА, ИДЕНТИТЕТ, Традиционално и модерно у култури српског и балканских народа, Међународна научна конференција, бр. 2, Ниш, 2012, стр. 473-486. УДК 323.1(4-672ЕУ), 316.72(4-672ЕУ) ИСБН 978-86-7379-244-6.
  • Продовић, Б. (2012): "Утицај медија на ставове и понашање човека – медији и морална паника, Наука и савремени универзитет бр. 1, Други том: Криза и перспектива знања и науке, Филозофски факултет у Нишу, стр. 380-390. UDK 316.774:316.6.
  • Продовић Милојковић, Б., Динић, С. (2013): "СУДБИНА/ПРЕОБРАЖАЈ ИДЕНТИТЕТА КУЛТУРЕ БАЛКАНСКИХ НАРОДА У УСЛОВИМА МОДЕРНИЗАЦИЈЕ, ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ И РЕГИОНАЛИЗАЦИЈЕ", Дијалог култура и партнерство цивилизацијa на Балкану" посвећена јубилеју – „1700 година од Миланског едикта“, Филозофски факултет Ниш, Центар за социолошка истраживања, стр. 199-212. УДК 316.72:316.32(497).
  • Продовић Милојковић, Б., Попић, С. (2014): „БАЛКАНСКИ НАРОДИ И ИЗАЗОВИ ЕВРОИНТЕГРАЦИЈА - ПЕРЦЕПЦИЈА СТУДЕНАТА НИШКОГ, ВЕЛИКО-ТРНОВСКОГ И БИТОЉСКОГ УНИВЕРЗИТЕТА“, Наука и савремени универзитет бр. 3, Историографија и савремено друштво – 1 том, Филозофски факултет, Ниш, стр. 313-328, УДК 327(061.1 ЕУ:497)-057.875 (497.11+497.2+497.17).
  • Стевановић, Б., Продовић Милојковић, Б. (2014): „О ПОЖЕЉНОСТИ ДЕМОКРАТИЈЕ НА БАЛКАНУ (ПОГЛЕД ИЗ УГЛА СТУДЕНАТА)“, КУЛТУРНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ СТУДЕНАТА И КУЛТУРА МИРА НА БАЛКАНУ, Филозофски факултет, Центар за социолошка истраживања, Ниш, стр. 109-128. УДК 316.644-057.87:321.7, ISBN 978-86-7379-359-7.
  • Продовић, Б., Продовић, Б. (2014): „ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ У ВИСОКО-ШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА У СРБИЈИ“, Образовање и балканска друштва на путу културе мира и евроинтеграција, Филозофски факултет, Центар за социолошка истраживања, Ниш,  55-64, УДК 378:502.131.1(497.11) приређивачи: Наталија Јовановић, Сузана Марковић Крстић, Лела Милошевић Радуловић, ISBN 978-86-7379-358-0. 
  • Продовић Милојковић, Б., Миладиновић, С. (2015): "Утицај масовних медија на вредносну оријентацију младих на Балкану", ДРЖАВНОСТ, ДЕМОКРАТИЗАЦИЈА И КУЛТУРА МИРА, Филозофски факултет, Ниш, стр. 213-227, УДК 316.754:316.648-057.874]:316.752. ИСБН 978-86-7379-391-7. 
  • Самокал, Јовановић, А., Продовић Милојковић, Б. (2015): "Утицај глобализације и транзиције на идентитете и идентификационе процесе младих на Балкану", Друштвене науке и савремени свет, 159-170, УДК 316.32:323.174(497), 316.7:39(497)”20”. ISBN 978-86-7379-429-7.
  • Продовић, Милојковић, Б.,Продовић, Б. (2016), "Повезаност илегалне имиграције и организованог криминала", у: Сеобе и развој, Институт друштвених наука, Центар за економска истраживања, Београд,  297-313, 314.114(082), 330.341:314.15(082), ISBN 978-86-7093-164-0, COBISS.SR-ID 223311116.
Poslednji put izmenjeno ponedeljak, 22 april 2024 08:14