Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 14.10.2018.

Dragana Stankovic

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 23. 08. 1979
 • Mesto rođenja: Vranje
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet, Niš
 • Odsek / Grupa / Smer: Srpski jezik
 • Godina diplomiranja: 2005
 • Spisak publikacija

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Томић, Д. (2010). Новина у стручној и методолошкој литератури. Српски језик  XV/1-2, 729–736. ISBN 0354-9259 COBISS. SR-ID 140692487 УДК 811.163.41

  Маринковић, Ј., Првуловић, Б., Томић, Д. (2010). Диференцијална граматика – иновативни приступ у настави матерњег језика на дијалекатском језичком подручју. Годишњак Учитељског факултета у Врању 1, 305–315. ISSN 1820-3396 COBISS.SR-ID 174488844 УДК 371.3::811.163.41'282.3 371.3::811.163.41

  Томић, Д. (2011). Методолошки проблеми у проучавању језичких варијетета. Годишњак Учитељског факултета у Врању 2, 311–321. ISBN 1820-3396 COBISS. SR-ID 174488844 УДК 81'282

  Томић, Д. (2011). Систем личних заменица у призренско-тимочкој говорној зони, Радови 2, 61–89. ISBN 978-86-7746-319-9 COBISS. SR-ID 189126412 УДК 811.163.41(082) 821.163.41.09(082)

  Томић, Д. (2012). Акценат говора врањске деце предшколског узраста. Годишњак Учитељског факултета у Врању 3, 437 – 449. ISBN 1820-3396 COBISS. SR-ID 174488844 УДК 82'276.3-053.2 81'282.2

  Томић, Д. (2013). Фонолошке алтернације у изведеницама у роману Нечиста крв Боре Станковића. Годишњак Учитељског факултета у Врању  4, 261 – 277. ISSN 1820-3396 COBISS. SR-ID 174488844 УДК 81'344

  Томић, Д. (2015). Турцизми у роману Нечиста крв Борисава Станковића. Годишњак Учитељског факултета у Врању  6, 243–259.  ISSN 1820-3396 COBISS.SR-ID 174488844 УДК 811.163.161`373.613:811.512.41 811.163.41

  Томић, Д. (2016). Правописне карактеристике српскословенског језика у 12. и 13. веку. Годишњак за српски језик 14, 271–282. ISSN 1451-5415 ISSN 2334-6922 COBISS.SR-ID 195610124 УДК 811.163.1ʼ35ʼʼ11/12ʼʼ

  Stanković, D. (2017). Future I in the speech of the Vranjeʼs children in preschool and primary school. Facta Universitatis, Series: Teaching, learning and teacher education, Vol. 1, No 2, 113–126. ISSN 2560-4600 (Print) ISNN 2560-4619 (Online) COBISS.SR-ID 241074956 UDC 37.016:81-053.4; 81ʼ366.584.2-053.4

  Stanković, D. (2018). Speech of preschool children and elementary school students from Vranje from the standpoint of urban dialectology. Facta Universitatis, Series: Teaching, learning and teacher education, Vol. 2, No 1, 059–070. ISSN 2560-4600 (Print) ISNN 2560-4619 (Online) COBISS.SR-ID 241074956 UDC 811.163.411ʼ282.2(497.11 Vranje); 81ʼ233-053.4; 81ʼ233

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Томић, Д. (2013). Балканизми у призренско-тимочкој говорној зони. У Иво Андрич и балканското историческо битие. Научни трудове том 50, кн. 1, сб. Б, 2012 Филологиà (245-258). Пловдив: Пловдивски университет „Паисиè Хилендарски“ Филологически факултет.

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Маринковић, Ј., Томић, Д. (2011). Неке језичке особине у роману Нечиста крв Борисава Станковића. У Нечиста крв Борисава Станковића – 100 година после, тематски зборник (стр. 239–251). Врање: Универзитет у Нишу, Учитељски факултет у Врању (Врање: Аурора). ISBN 978-86-82-695-80-6 COBISS. SR-ID 184392460 УДК 821.163.41.09-31

  Томић, Д. (2012). Говор деце предшколског узраста и језички стандард. У Књижевност за децу и њена улога у васпитању и образовању деце предшколског узраста, тематски зборник (стр. 252 – 273). Врање: Учитељски факултет у Врању (Врање: Аурора). ISBN 978-86-82695-92-9 COBISS. SR-ID 193002508 УДК 373.2.016(082) 821.163.41.09-93(082) 371.3::82-93-028.31(082) 371.3::811-038.31(082) 821.163.41.09

  Томић, Д. (2013). Фреквенцијски речник именица у књижевним делима за децу школског узраста. У Књижевност за децу и њена улога у васпитању и образовању деце школског узраста, тематски зборник (стр. 209–225). Врање: Учитељски факултет (Врање: Аурора). ISBN 978-86-6301-005-5 COBISS. SR-ID 199702540 УДК 371.3::821.09-93(082) 821.163.41.09-93(082)

Poslednji put izmenjeno nedelja, 14 oktobar 2018 17:03