Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 16.12.2019.

Milica Aleksić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 11.6.1991.
 • Mesto rođenja: Leskovac
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet u Nišu
 • Odsek / Grupa / Smer: Srbistika
 • Godina diplomiranja: OAS 2014, MAS 2015, DAS 2022.
 • Spisak publikacija

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Научни и стручни радови:

  Алексић, М. (2016). „Приповедач Драгиша Васић и Први светски рат“, Годишњак Педагошког факултета у Врању, књ. VII, стр. 319–325. УДК 821.163.41“1914/1918“  (М52)

  Алексић, М. (1/2017).  „Човек у приповеци Слободана Џунића Кад залази, сунце је најлепше“, Годишњак Педагошког факултета у Врању, књ. VIII, стр. 217–223.  УДК 821.163.41.09 Џунић С.  (М52)

  Алексић, М. (2017). „Фигура мајке у романима Симе Жикића“, Сима Жикић, сведок времена, зборник радова. Књажевац: Народна библиотека „Његош“, стр. 41–49. УДК 821.163.41.09-31 Жикић С.  (М33)

  Алексић, М. (1/2018). „Феноменолошки приступ приповеци Борисава Станковића Печал“, Годишњак Педагошког факултета у Врању, књ. IX, стр. 93–103. УДК 821.163.41.09-32 Станковић Б.  (М52)

  Алексић, М. (2018). „Друштвена функција романа Бранислава Нушића Општинско дете“, Philologia Mediana, год. X, бр. 10. Ниш: Филозофски факултет, стр. 191–204. УДК 821.163.41.09-31 Нушић Б.  (М51)

  Алексић, М. (2019). „Путописни свет Симе Матавуља“, Годишњак за српски језик, год. XXX, бр. 17. Ниш: Филозофски факултет, стр. 23–32.  УДК 821.163.41.09-992 Матавуљ С.  (М52)

  Алексић, М. (2019). „Игра и метаморфозе у бајци Зачарани чичак Гроздане Олујић", Детињство: часопис о књижевности за децу, год. XLV, бр. 4, стр. 34–38. UDC 821.163.41–93–342.09 Olujić G.  (М52)

  Aleksić, М. (2020). ''The doublings in a short story collection Stari dani by Borisav Stanković'', Facta Universitatis, Series: Linguistics and Literature, vol. 18, No 1, 2020, pp. 119–129. UDC 821.163.41.09-32 Stanković B.  (М51)

  Алексић, М. (2020). „Интертекстуалност збирке песама Попа Д. Ђурђева Извођач бесних глиста", Philologia Mediana, год. XII, бр. 12. Ниш: Филозофски факултет, стр. 691–703.  УДК 821.163.41.09-93 Ђурђев Д. П.  (М51)

  Алексић, М. (2020). „Деца и млади у роману Иве Андрића Омерпаша Латас", Наслеђе: часопис за књижевност, језик, уметност и културу, год. XVI, бр. 46. Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, стр. 171–184.  821.163.41.09 Andrić I.  (М24)

  Алексић, М. (2/2020). „Слика јавног и приватног живота у приповеци Стевана Сремца Божићна печеница", Годишњак Педагошког факултета у Врању, књ. XI, стр. 17–26.  УДК: 821.163.41.09-32 Сремац С.  (М52)

  Aleksić, M. (2021). "Floral-faunal motifs in Svetozar Ćorović's Love stories", Palimpsest: International journal for linguistic, literary and cultural research, vol. 6, No 12, Stip, 2021, pp. 137-148. (М53)  UDC 821.163.41-32.09

  ISSN 2545-3998

  https://doi.org/10.46763/PALIM21612

   Алексић, М. (2023). „Диклићеви простори детињства", Предговор у: Арсен ДиклићАнтологијска едиција Десет векова српске књижевности, књ. 155, приредила Милица Алексић, Издавачки центар Матице српске, Нови Сад 2023, стр. 7–16. (М45)

  Алексић, М. (2023). „Све боје света у Плавом чуперку Мирослава Антића”, Годишњак Института за дечју књижевност, год. III, бр. 3, 2023, 218–223.

   

  Критички прикази:

  Алексић, М. (2016). „Фактографија и фикција“ (Душан Иванић, Догађај и прича: Српска мемоарско-аутобиографска проза, Филозофски факултет у Нишу, Филолошки факултет – Београд, 2015), Philologia Mediana, год. VIII, бр. 8, Филозофски факултет у Нишу, 2016, стр. 847–851.  УДК 821.163.41.09»18/19»(049.32)

  Алексић, М. (2018). „Поводом сто седамдесет година од рођења српског Гогоља“ (Поетика Милована Глишића, зборник радова, ур. Душан Иванић, Ваљево: Матична библиотека „Љубомир Ненадовић“, 2017), Philologia Mediana, год. X, бр. 10, Филозофски факултет у Нишу, 2018, стр. 722–726. УДК 821.163.41.09 Глишић М.(049.32)

  Алексић, М. (2019). „Човек пева о апсурду после рата“ (Драгослав Михаиловић, Преживљавање, Сабрана дела Драгослава Михаиловића, књ. 11, Лагуна, Београд, 2019), Градина: часопис за књижевност, уметност и културу, бр. 89/2019, стр. 210–212.

  Алексић, М. (2020). „Од поезије и прозе ка драми" (Марта Фрајнд, Песници у позоришту: погледи на српску међуратну драму, Службени гласник, Београд, 2019), Градина: часопис за књижевност, уметност и културу, бр. 91/2019, стр. 169-171.

  Алексић, М. (2020). „Једна нова прича о самоспознаји и уметности" (Стефан Тићми, Капут од маховине, Лагуна, Београд, 2020), Градина: часопис за књижевност, уметност и културу, бр. 92-93/2020, стр. 305-306.

  Алексић, М. (2021). „Larus argentatus“ (Сунчица Денић, Вера, Књижевна заједница „Борисав Станковић“, Врање, 2020), Нови Легат: часопис за библиотекарство, науку и културу, година II, бр. 2, 2021, стр. 111–113.

   Алексић, М. (2021). „Четири знамените Српкиње“ (Едиција Знамените Српкиње из пера књижевница за децу, I коло, Чачак: „Пчелица издаваштво ДОО“, 2020), Наше стварање: часопис за књижевност, уметност и културу, год. LXVIII, 1-2/2021, стр. 187–190.

  Алексић, М. (2021). „Срећним људима не треба поезија” (Лидија Дедуш, Ништа од најављиваног краја свијета, Трећи трг – Сребрно дрво, Београд, 2019), Градина: часопис за књижевност, уметност и културу, бр. 96-97/2021, стр. 199–201.

  Алексић, М. (2021). „Наука о књижевности – почеци, развој и питања” (Јован Пејчић, Путеви српске науке о књижевности, Српска књижевна задруга – Лесковачки културни центар, Београд – Лесковац, 2020), Градина: часопис за књижевност, уметност и културу, бр. 96-97/2021, стр. 216–220.

  Алексић, М. (2022). "Магија двострукости светова" (Данијела Костадиновић, Магични реализам Слободана Џунића, Албатрос плус, Београд 2019), Нови легат: часопис за библиотекарство, науку и културу, год. III, бр. 4, 2022, стр. 79-81. 

  Алексић, М. (2022). „Путописна проза Зорана Давинића” (Зоран Давинић, Maybe next time, Књижевна заједница „Борисав Станковић”, Врање, 2021), Наше стварање: часопис за књижевност, уметност и културу, LXVIII, 3/4, 2022, стр. 82–85.

  Алексић, М. (2023). „Књижевници и духовници новог века” (Горан Максимовић, Земаљско и небесно: о књижевном надахнућу српских православних свештеника и монаха 19. и 20. вијека и другим сакралним темама нове српске књижевности. Ниш – Бања Лука, Центар за српске студије), Филолог, Vol. 27, No 14, 2023, 531–536. 

   
   
 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Алексић, М. (2019). „Родитељство у роману Госпођица Иве Андрића“, Бебе: зборник радова са XIII међународног научног скупа одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу 26 – 27. X 2018, књ. 2. Ур. Бошковић, Д. и Николић, Ч. стр. 367–373. 821.163.41-31.09 Andrić I.  (М14)

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Алексић, М. (2017). „Феномен мушкости у прози Светолика Ранковића“, Савремена проучавања језика и књижевности, зборник радова са VIII научног скупа младих филолога Србије, одржаног 2.4.2016. на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу. Ур. Анђелковић, М. Год. VIII/ књ. 2, стр. 159–166. 163.41-3.09 Ranković S.  (М45)

  Алексић, М. (2019). „Модерна митологија: Ујдурме и зврчке из античке Грчке Љубивоја Ршумовића“, Књижевно дело Љубивоја Ршумовића, Зборник радова са научног скупа одржаног 28. септембра 2018. на  Педагошком факултету у Ужицу. Ур. Маринковић, С. стр. 371378. ISBN 978-86-6191-061-6   УДК 821.163.41.09-93-1  (М45)

  Алексић, М. (2020). „Књижевно дело Радоја Домановића у оглед(ал)у Владете Јеротића", Владета Јеротић – књижевник, научник и религиозни мислилац. Ур. Стојадиновић, А. Врање: Педагошки факултет, стр. 107–112.  (М45)

   

Poslednji put izmenjeno sreda, 22 novembar 2023 09:52