Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 13.09.2022.

Snežana Perišić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 10. 11. 1987.
 • Mesto rođenja: Kragujevac
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Univerzitet u Prištini - Kosovska Mitrovica Učiteljski fakultet u Prizrenu - Leposavić
 • Odsek / Grupa / Smer: Razredna nastava
 • Godina diplomiranja: 2011.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Перишић, С. и Симијоновић, И. (2019). Планирање и организација пројектне наставе у првом разреду основне школе. У: Љ. Пауновић и С. Видосављевић (ур). Тематски зборник  радова  Иновативни приступ васпитању и образовању: стање, дилеме и перспективе са научног скупа са међународним учешћем одржаног у Лепосавићу, 1 - 2. јуна 2019. године (437 – 446). Универзитет у Приштини – Косовска Митровица Учитељски факултет у Призрену – Лепосавић, УДК 371.3 (082) 371.13 (082) 37.064.1/.2 (082) ISBN 978-86-84143-51-0. М45

  Стошић Јовић, Ј. и Перишић, С. (2020). Могућности остварења општих стандарда постигнућа и заступљеност српске ауторске бајке у читанкама за млађе разреде основне школе. У: И. Ђурић и Д. Ранђеловић (ур). Међународни тематски зборник  радова  Наука без граница III – 4. Образовање и развој личности са међународног научног скупа одржаног у Косовској Митровици 2019. године (129 – 148). Универзитет у Приштини – Косовска Митровица Филозофски факултет, УДК 37.091. 3::821.163.41 821.163.41-343 ISBN 978-6349-154-0. М14

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Перишић, С. (2013). Приказ књиге - Гордана Тимотијевић: „Седмо краљевство“, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2009., Зборник радова Учитељског факултета у Призрену – Лепосавић, 9 (7), (251 – 252).  УДК 378,  ISSN 1452-9343. М46

  Перишић, С. (2014).Интерпретација романа „Бела Грива“ Рене Гија у млађим разредима основне школе. Зборник радова Учитељског факултета у Призрену – Лепосавић, 10 (8), (151 – 158). УДК 378, ISSN 1452-9343. М53

  Перишић, С. и Томић, Ј. (2015). Улога и значај портфолија у практичном и педагошком оспособљавању наставника. Зборник радова Учитељског факултета у Призрену – Лепосавић, 11 (9), (303 – 313).  УДК 378, ISSN 1452-9343. М53

  Перишић, С. (2016). Приказ књиге – Тиодор Росић: Иманентно-критичке и методичке интерпретације, Универзитет у Крагујевцу Факултет педагошких наука, Јагодина, 2015., Зборник радова Учитељског факултета у Призрену – Лепосавић, 12 (10), (363–367).  УДК 378,  ISSN 1452-9343. М46

  Minish V.L., Perisic S.P. (2017). The content of the Serbian language lessons in elementary grades of the primary school. Научный резулътат. Педагогика и психология образования, 12(3), (33-43), UDC 372-46, ISSN 987-5-9500092-4-2 (Частъ III). M53

  Перишић, С. (2017). „Дјетињство и поезија“ Григора Витеза и „Наивна песма“ Милована Данојлића – методички аспект. Зборник радова Учитељског факултета у Призрену – Лепосавић, 13 (11), (175– 187).  УДК 378, ISSN 1452-9343. М53

  Симијоновић, И. и Перишић, С. (2019). Ставови студената о спремности планирања интегративне наставе у оквиру наставног програма и њеног практичног извођења у млађим разредима основне школе. Зборник радова Учитељског факултета у Призрену – Лепосавић, 15 (13), (211– 218).  УДК 378, ISSN 1452-9343. М52

  Стошић Јовић, Ј. и Перишић, С. (2020). Компаративни приступ анализи циљева и задатака програма образовања у млађим разредима основне школе. Годишњак Педагошког факултета у Врању. Књига XI, 1/2020, (87 – 96), УДК 373.3:37.013, ISSN 2466-3905. М52

   Перишић, С. и Рашковић, Б. (2021). Народна музичка традиција Рашке области у функцији наставе музичке културе и српског језика у млађим разредима основне школе. Зборник радова Учитељског факултета у Призрену – Лепосавић, 17 (15), (129 – 138).  УДК 37.091.3::78]:398(497.11) 784.4 (497.11), ISSN 1452-9343. М52

  Миљковић, М. и Перишић, С. (2021). Разумевање англицизама код ученика четвртог разреда основне школе у односу на социодемографске варијабле. Баштина, 31 (55), (135 – 145). УДК 81'23:159.922.7-053.4/.5(497.115) 81'271 811.163.41'373.45 doi: 10.5937/bastina31-32617, YU ISSN 0353-9008 ISSN (Online) 2683-5797. М24 https://iskp.co.rs/wp-content/uploads/2022/01/BASTINA-55-za-nbs-3.pdf

  Рашковић, Б. и Перишић, С. (2021). Повезаност социодемографских чинилаца и ставова студената о интеграцији садржаја српског језика и музичке културе у млађим разредима основне школе. Баштина, 31 (54), (411 – 427). УДК 316.644-057.875:37.091.33(497.115)"2021" doi: 10.5937/bastina31-32562, YU ISSN 0353-9008 ISSN (Online) 2683-5797. М24  https://iskp.co.rs/wp-content/uploads/2021/08/Bastina-54.pdf

  Перишић, С. (2021). Стандарди квалитета дидактичког обликовања читанке за трећи разред основне школе на примеру басне Корњача и зец према Езопу. Годишњак Педагошког факултета у Врању. Књига XII, 2/2021, (15 – 27), УДК 37.016:821-82-342 371.671:006.83, ISSN 2466-3905. М52

   

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Перишић, С. (2016). Значај и улога стандарда квалитета уџбеника као фактора у изградњи знања. У: R. Dimitrovski (ur). Zbornik radova International journal of Knowledge, s međunarodnog naučnog skupa Knowledge in practice održanog u Banskom, Bugarska, 16-18. 12. 2016. (153 – 158). Skopje: Institute of Knowledge Managament, UDK 37 ISSN 1857-923Х e-version, ISSN 2545-4439 printed M33

  Перишић, С. (2017). Психосоцијална клима као чинилац образовних и васпитних исхода наставе. У: R. Dimitrovski (ur). Zbornik radova International journal of Knowledge, s međunarodnog naučnog skupa Knowledge without borders održanog u Vrnjačkoj Banji, 31. 3 -2. 4. 2017. (335 – 341). Skopje: Institute of Knowledge Managament, UDK 37 ISSN 1857-923Х e-version, ISSN 2545-4439 printed M33

  Perišić, P.S. (2017). The role of spelling software in early teaching of reading and writing. У: Ж.А. Шаповал (ур). Зборник радова Современные тенденции развитя науки и технологий, са међународног научног скупа одржаног у Белгороду, 29. 4. 2017. (20-22). Агенство перспективных научных исследований (АПНИ), УДК 001, ББК 72 С 56, ISBN 978-5-9500092-1-1 ISBN 987-5-9500092-4-2 (Частъ III). М34

  Перишић, С. (2017). Настава културе говора у млађим разредима основне школе. У: Н. Гончаренко (ур). Зборник радова Интеграция как базовый факотр создания и развития социокультурного пространства города, с међународног научног скупа одржаног у Белгороду, 24 – 26. 11. 2016. (206 – 213). Управление култътуры администрации города Белгорода, Общероссийская общественная организация Ассоциация искусствоведеов, УДК  37+70, ББК 71.41 И 73, ISBN 978-5-9909818-2-9. М33

  Перишић, С. (2017). Наставни садржаји граматике и правописа у првом разреду основне школе у Србији. У: R. Dimitrovski (ur). Zbornik radova International journal of Knowledge, s međunarodnog naučnog skupa Knowledge in practice održanog u Banskom, Bugarska 15. 12 -17. 12. 2017. (2811– 2816). Skopje: Institute of Knowledge Managament, UDK 37 ISSN 1857-923Х e-version, ISSN 2545-4439 printed M33

  Стошић Јовић, Ј. и Перишић, С. (2021). Заступљеност српске ауторске бајке у читанкама за први разред основне школе и могућности идентификације и унапређења општих стандарда постигнућа ученика. У: Д. Мартиновић и Д. Бранковић (ур). Књига резимеа међународног научног скупа Иновативни дидактичко-методички системи у васпитно-образовном раду одржаног у Београду, 21. маја 2021. године (92 – 93). Универзитет у Београду Учитељски факултет, ISBN 978-86-7849-298-3. М34

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Перишић, С. (2014). Елементи поетике у драмским текстовима и причама Душана Радовића. У: В. Јовановић и Т. Росић (ур). Зборник радова са научног скупа Књижевност за децу у науци и настави са међународним учешћем одржаног у Јагодини, 11 – 12. 4. 2014. (579 – 585). Факултет педагошких наука у Јагодини, УДК 821.09 – 93(082) 371.3::821 -82(082) 371.3 (082), ISBN 978 -86-7604-085-8. M63

  Перишић, С. (2015). Истраживачки задаци по нивоима сложености у интерпретацији романа „Мали принц“ Антоана де Сент Егзиперија. У: М. Јоковић (ур). Зборник радова „Наше стварање “, са десетог симпозијума са међународним учешћем, одржаног у Сокобањи, 28 - 29. 3.  2014. (654 -658). Алексинац: Висока школа за васпитаче струковних студија у Алексинцу, УДК 371.315.7::821.133.1.09 Сент-Егзипери А., ISBN 978-86-7746-506-3. М63

  Перишић, С. и Миљковић, М. (2016). Упоредна анализа романа „Алиса у Земљи чуда“ Луиса Керола у српском и енглеском језику. У: М. Јоковић (ур). Зборник радова Наше стварање са једанаестог симпозијума са међународним учешћем одржаног у Сокобањи, 27. 3. 2015. (396 - 401). Алексинац: Висока школа за васпитаче струковних студија, УДК 371.3::821.111 Керол Л. + 371.3::811.111,  ISBN 978-86-7746-581-0. М63

  Перишић, С. (2016). Заступљеност народних приповедака у наставним програмима и уџбеницима у млађим разредима основне школе. У: Ж. Миленовић и С. Башчаревић (ур). Зборник радова Настава и наука у времену и простору са научног скупа са међународним учешћем одржаног у Лепосавићу, 6 - 7. марта 2015. године (510 – 519). Универзитет у Приштини – Косовска Митровица Учитељски факултет у Призрену – Лепосавић, УДК 378 ISBN 978-86-84143-46-6. М63

  Перишић, Б., Перишић, С. (2018). Улога и значај игре у књижевности за децу предшколског узраста. У: М. Јоковић (ур). Зборник радова Савремени свет и толеранција кроз призму предшколског васпитања, са тринаестог симпозијума са међународним учешћем, одржаног у Сокобањи, 24 - 25. 3.  2017. (420-424). Алексинац: Висока школа за васпитаче струковних студија у Алексинцу, УДК 373.2:371.382]: 821.163.41-93.09, ISBN 978-86-7746-707-4. М63

  Симијоновић, И. и Перишић, С. (2018).Садржаји српског језика и природе и друштва у интегративној настави. У: Н. Милановић (ур). Зборник радова Педагошког факултета са научног скупа са међународним учешћем одржаног у Бијељини, 1. новембра 2018. године (36 – 45). Универзитет у Источном Сарајеву Педагошки факултет у Бијељини, УДК 373.3.016:811.163.41 373.3.016:3/5  ISSN 978-99938-55-59-0. М63

  Перишић, С. (2020).Селективна библиографија Тиодора Росића. У: И. Чутура и М. Димитријевић (ур). Зборник радова са научног скупа Књижевност за децу у науци и настави са међународним учешћем одржаног у Јагодини, 9 – 10. 5. 2019. (105 – 122). Факултет педагошких наука у Јагодини, УДК 37.091.3::821-82 (082) 821.09-93 (082), ISBN 978-86-7604-196-1. M63

Poslednji put izmenjeno utorak, 13 septembar 2022 19:46