Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 13.01.2014.

Buba Stojanović

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 27.06.1972.
 • Mesto rođenja: Vranje
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Učiteljski fakultet u Vranju
 • Odsek / Grupa / Smer: Profesor razredne nastave / Metodika nastave srpskog jezika i knjizevnosti
 • Godina diplomiranja: 1997, 2007. (magistratura), 2010. (doktorat)
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  1. Стојановић, Б., Мишић, Д. (2018): Дечји светови у књигама - могућности тумачења, Врање: Педагошки факултет Врање, рецензенти: проф. др Тихомир Петровић, проф. др Зорица Цветановић, проф. др Нина Даскаловска,  231 стр. (монографија),

  UDK 821.09-93; 371.3::821-82; 821.111.09-93(497.11),

  ISBN 978-86-6301-024-6,

  COBISS.SR-ID 260205324,

  М42

  2. Стојановић, Б. (2015): Вредности народне књижевности у наставитеоријски и методички приступ, Врање: Учитељски факултет, рецензенти: проф. др Стана Смиљковић, проф. др Тихомир Петровић, проф. др Миомир Милинковић, 248 стр. (монографија),

  ISBN 978-86-6301-019-2,

  COBISS.SR-ID 212859916,  

  М42

  3. Стојановић, Б (2007): Интерпретација бајке у млађим разредима основне школе. Врање: Учитељски факултет, рецензенти: проф. др Стана Смиљковић, проф. др Вук Милатовић, 166 стр.(монографија),

  ISBN 978-86-82695-41-7,

  COBISS.SR-ID 140998156, 

  М42

  4. Стојановић, Б. (2011): Компаративни приступ методици матерњег језика и књижевности, (коаутор са Станом Смиљковић), Учитељски факултет, Врање, рецензенти: проф. др Миомир Милинковић, проф. др Љиљана Бајић, проф. др  Стојан Ценић, 288 стр. (монографија),

  ISBN 978-86-82695-83-7,

  COBISS.SR-ID 186639116, 

  М42

 • Knjige i udžbenici:

  1. Индивидуализована настава српског језика I-IV разреда, (коауторство са Младеном Вилотијевићем, Станом Смиљковић и Марином Јањић), Учитељски факултет, Врање, 2008, рецензенти: проф. др Раденко Круљ, проф. др Јован Ђорђевић, 174 стр. (приручник),

  ISBN978-86-82695-57-8,

  COBISS.SR-ID 153763852, 

  М45

  2. Библиографија Стана Смиљковић, приредиле Б. Стојановић, Д. Здравковић, Педагошки факултет у Врању, Врање, 2019. рецензенти: проф. др Александра Вранеш, проф. др Сунчица Денић. проф. др Зорица Цветановић.

  ISBN 978-86-6301-028-4

  COBISS.SR-ID 275513612

  М49

 • Radovi u ostalim časopisima:

  1. Stojanović, B. (2020): The meaning of the literary text - reader's individual act. FACTA UNIVERSITATIS, Series: Teaching, Learning and Teacher Education, Vol.4, No 4, 2020, p.p.171-178.

  DOI: https://doi.org/10.22190/FUTLTE2002171S

  ISSN 2560 – 4600 (Print)
  ISSN 2560 – 4619 (Online)

  http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUTeachLearnTeachEd

   

  2. Стојановић, Б. (2017): Интегративни приступ народној књижевности - потребе и могућности, рад са скупа "Методике разредне наставе - изазови и домети", одржаног 18.новембра 2016, објављено у Годишњак Педагошког факултета у Врању, књ.8, 2/2017, стр. 121-140.

  УДК 371.3::821.163.41:398

  doi:10.5937/gufv172121s

  ISSN 2466-3905

  COBISS.SR-ID 221686284

  М52

  3. Стојановић, Б., Пурић, Д. (2017): Настава почетног читања и писања и савремени медији, у Годишњак Педагошког факултета у Врању, књ.8, 1/2017, стр. 241-256.

  УДК 371.3.003-028.31, 37.016:316.774, 371.382

  ISSN 2466-3905

  COBISS.SR-ID 221686284

  М52

  4. Стојановић, Б., Здравковић, Д. (2019). Књижевни јунак и социјално одговорно понашање појединца у читанкама за млађе разреде основне школе. У: Теме XLIII (4), Универзитет у Нишу, октобар - децембар 2019, стр. 1247–1264.

  UDK 316.74:373.3/.4"20"

  https://doi.org/10.22190/TEME190531075S.

  ISSN 0353-7919 (Print)

  ISSN 1820-7804 (Online)

  COBISS.SR-ID 559631

  М24

  5. Пурић, Д., Стојановић, Б. (2019): Читалачке преференције ученика млађег школског узраста. У: Наслеђе, часопис за књижевност, језик, уметност и културу, 42/2019, год. XVI, ФИЛУМ Филолошко-уметничли факултет Крагујевац, стр. 281-296.

  028.01-053.5

  ISSN 1820-1768- Наслеђе (Крагујевац),

  COBISS.SR-ID 115085068

  М24

  6. Стојановић, Б., Мишић, Д. (2018): Наставни предмети у програмима педагошких (учитељских) факултета у Србији у функцији развијања комуникативних језичких компетенција будућих учитеља – преглед и анализа. У: Иновације у настави, XXXI, 2018/3, стр. 108–123, Учитељски факултет у Београду.

  UDC 378.6:37(497.11)

  doi: 10.5937/inovacije1803108S

  ISSN 0352-2334 (Print)

  ISSN 2335-0806 (Online)

  М 24

  7. Цветановић. З., Стојановић, Б., Мишић. Д. (2017). Врсте текстова у разредној настави језика и књижевности. У: Теме 3/2017. год. XLI, бр. 3, јул-септембар, стр. 639-652.

  DOI 10.22190/TEME1703639C

  UDC 37.016:[81+82,

  print ISSN 0353-7919,

  online ISSN 1820-7804

  М24

  8. Stojanović, B. (2019): Monitoring and Evaluation in Serbian Language Teaching. FACTA UNIVERSITATIS, Series: Teaching, Learning and Teacher Education, Vol.3, No 2, 2019, p.p.183-196.

  UDC 371.26::811.163.41, 371.3::811.163.41

  https://doi.org/10.22190/FUTLTE1902183S

  новопокренути часопис M54

  9. Stojanović, B. (2018): The reception of literary works by menas of modern media, in KNOWLEDGE - International journal, Scientific Papers, Vol.22, No 6, Skoplje, 2018, pp.1577-1583, vice president prof. Robert Dimitrovski. 

  UDK 37

  ISSN 2545-4439 (Print)

  ISSN 1857-923X (Online)

  Global Impact Factor (1.832 for 2017)

  Global Impact & Quality Factor  (1.322 for 2016) http://globalimpactfactor.com/knowledge-international-journal/

  nekategorisano

  10. Д. Пурић, Б. Стојановић (2016). Букварско писмо у уџбеницима за млађе разреде основне школе, У: Зборник радова Учитељског факултета у Ужицу, год. 19, бр. 18, стр. 113-128.

  UDK 371.3::003.344-028.1

  ISSN 1450-6718

  COBISS. SR-ID 146220551

  М52

  11. Стојановић, Б., Мишић, Д. и Цветановић, З. (2017): Стрип у настави језика и књижевности у млађим разредима основне школе – методичке могућности, оригинални научни рад, у Зборник Филозофског факултета у Приштини, Косовска Mитровица, XLVII, vol 47, 2/ 2017, стр.317-336.

  UDK 371.3::821 741.5

  doi: 10.5937/zrffp47-13518

  ISSN 2217-8082

  eISSN 2217-8082

  М51

  12. Стојановић, Б. (2017): Иновативни модели наставе у млађим разредима основне школе и могућности интеграције. У: Педагогија, часопис Форума педагога, год. LXXII, бр. 3/ 2017. стр. 310-322.

  UDK: 37.026 371.31

  UDK=37

  ISSN 0031-3807

  М51

  13. Стојановић, Б. (2016): Језик басне и култура младих. У: Филологија културе, књ.2, Филолошки факултет Београд, међународна научна конференција 9-11-јун. 2016. ур. А. Вранеш, Љ. Марковић, CLIMB, , стр. 99-112.

  УДК 371.3::821, 821-342

  https:/doi.org/10.18485/filkult.2016.2.ch7  

  ISSN 2560-3426

  ISBN 978-86-6153-426-3

  COBISS. SR-ID 228381964

  М53

  14. Стојановић, Б. (2012). Развој емоционалних и естетских компетенцијa ученика кроз уметност речи. У: Педагогија, часопис Форума педагога, бр.1/2012. стр. 113-126.

  UDK=37

  ISSN 0031-3807

  UDK: 37.036-057.874

  М51

  15. Стојановић, Б. (2011). Књижевна уметност и компетенције будућег учитеља. У: Годишњак српске академије образовања за 2010. Београд: Српска академија образовања. 2011, стр. 611-624.

  УДК 371.14

  ISSN 1820-5461

  COBISS.SR-ID 140963340

  М53

  16. Стојановић, Б. (2011). Савремена наставна технологија и народна књижевност. Иновације у настави. Београд: Учитељски факултет. 2/2011. стр. 103-110.

  YU ISSN 0352-2334

  М52

  17. Стојановић, Б. (2013). Дете - мост који спаја различитости. У: Детињство, часопис о књижевности за децу 1/2013, стр. 107-112. Нови Сад.

  UDK 82-93.09

  UDK 159.922.7

  М53

  18. Stojanović, Buba; Mitić, T. TONGUE TWISTERS AND COUNTING RHYMES IN A FUNCTION OF CORRECT ARTICULATION OF PRE-SCHOOL CHILDREN. International Journal of Education TEACHER, [S.l.], v. 8, n. 16, p. 37- 49, nov. 2018.

  doi: https://doi.org/10.20544/teacher.16.04

  ISSN 1857-8888

  некатегорисани часопис

  19. Стојановић, Б. (2013). Место народне књижевности у наставном програму и читанкама за млађе разреде основне школе. У: Годишњак Учитељског факултета 2013, Врање, 2013, стр.319-330.

  УДК 37.016:821.163.41:398

  ISSN 1820-3396

  ISSN 0354-5997

  COBISS. SR-ID 174488844

  М52

  20. Стојановић, Б. (2013). Читанке мале антологије вредности, знања и мудрости. У: Книжевна академија, међународно научно списание, Македонија Презент, Скопље, 1-2, 2013, стр.61-76.

  некатегорисани часопис

  21. Стојановић, Б. (2012). Истраживачко читање текста и истраживачки задаци у функцији мисаоне активизације ученика. У: Годишњак Учитељског факултета 2012. Врање, стр.427-436.

  ISSN 1820-3396

  ISSN 0354-5997

  М52

  22. Стојановић, Б. (2011). Тематско повезивање предуслов успешне интерпретације народне књижевности. У: Методичка пракса, бр. 4. Врање: Учитељски факултет, Школска књига Београд. 2011, стр. 479-488.

  ISSN 0354-9801

  М53

  23. Стојановић, Б. (2011). Студенти учитељског факултета и евалуација наставе данас. У: Методичка пракса, бр. 3. Врање: Учитељски факултет, Школска књига Београд. 2011, стр. 327-334.

  ISSN 0354-9801

  UDK:378.147 

  М53

  24. Стојановић, Б. (2010). Утицај народне књижевности на писану. У: Методичка пракса, бр.4. Врање: Учитељски факултет, Школска књига Београд. 2010, стр. 565-570.

  ISSN 0354-9801

  UDK:37.025

  М53

  25. Стојановић, Б. (2009). Утицај књижевног дела на личност ученика.У: Међај-часопис за књижевност, уметност и културу, бр.71. Ужице: Народна библиотека Ужице. 2009, стр. 119-123.

  ISSN 0351-5451

  М53

  26. Стојановић, Б. (2010). Народна књижевност у новом „руху“. У: Методичка пракса, 2/2010, Учитељски факултет Врање и Школска књига ДОО Београд. стр.163-170.

  YU ISSN 0354-9801

  UDK 37

  М53

  27. Стојановић, Б. (2009). Народна књижевност и проблеми њене рецепције. У: Методичка пракса, бр. 1, Учитељски факултет Врање и Школска књига, ДОО Београд, 2009, стр.29-39.

  YU ISSN 0354-9801

  UDK 37

  М53

  28. Стојановић, Б. (2010). Вук Стефановић Караџић - сакупљач и гласник народне књижевности. У: Међај, 76/77. Народна библиотека Ужице. 2010, стр.105-109.

  ISSN 0351-5451

  некатегорисани часопис

  29. Стојановић, Б. (2010). Појмовник из методике наставе почетног читања и писања. У: Методичка пракса, 4/2010. Учитељски факултет Врање и Школска књига, ДОО Београд, стр.663-666.

  ISSN 0354-9801

  UDK:372.41

  М53

  30. Стојановић, Б. (2010). Индивидуализована настава у школи данас. У: Школски час српског језика и књижевности, бр.5. Београд: Ваша књига. 2010. стр. 22-30.

  ISSN 1450-6521

  М53

  31. Стојановић, Б. (2009). Иновативни приступ бајци применом методе дијалога и методе рецепције. У: Школски час српског језика и књижевности, бр.1. Београд: Ваша књига. 2009, стр. 41-49.

  ISBN 0352-1338

  ISSN 1450-6521

  COBISS:SR-ID 57196546

  32. Стојановић, Б. (2009). Бајка и ставови ученика у вези са њом. У: Методичка пракса. 2/2009. Учитељски факултет Врање и Школска књига, ДОО Београд. стр.69-79.

  YU ISSN 0354-9801

  UDK 37

  М53

  33. Стојановић, Б. (2009). Природа у књижевним делима за децу - специфичности интерпретације. У: Методичка пракса, 4/2009. Учитељски факултет Врање и Школска књига, ДОО Београд. стр.113-121.

  YU ISSN 0354-9801

  UDK 37

  М53

  34. Стојановић, Б. (2009). Калиграфија - Орфелин. У: Методичка пракса. 4/2009. Учитељски факултет Врање и Школска књига, ДОО Београд. стр.237-239.

  YU ISSN 0354-9801

  UDK37

  М53

  35. Стојановић, Б. (2008). Примена образовног софтвера у настави српског језика и књижевности. У: Образовна технологија. 2008, бр.3-4. Београд. стр. 53-64.

  YU ISSN 1450-9407

  М53

  36. Стојановић, Б. (2008). Интегративна настава српског језика. У: Методичка пракса бр.1-2, 2008, Београд: Учитељски факултет Врање и Школска књига, ДОО. стр. 83-92.

  37. Стојановић, Б.: Писана припрема и обрада бајке Црвенкапа. У: Методичка пракса – часопис за наставу и учење, број 3-4, 2001, Београд: Школска књига.

  38. Контролни задаци из српског језика 1 (2002) (у коауторству са С. Смиљковић и С. Стојановић), Врање: Учитељски факултет.

  39. Стојановић, Б. (2006). Савремени методички захтеви у обради бајке. У: Зборник Учитељског факултета у Врању, књига XII- XIII, Врање. Учитељски факултет, 2006, стр. 231-242.

  ISSN 0353-2607

  ISSN 0354-5997

  COBISS.SR – ID 155301127

  УДК 371.3::82-342

  40. Стојановић, Б. (2004). Рецепција бајке у млађим разредима основне школе. У: Зборник Учитељског факултета у Врању, књига XI, Врање. Учитељски факултет, 2004, стр.207-212.

  41. Стојановић, Б. (2003). Метода дијалога у настави. У: Зборник Учитељског факултета у Врању, књига X, Врање. Учитељски факултет, 2003, стр.149-156.

  ISBN 86-82695-13-8 

  42. Стојановић, Б. (2002). Значај емоционално-интелектуалне припреме ученика за успех часа. У: Зборник Учитељског факултета у Врању, књига IX. Врање: Учитељски факултет. 2002.стр.191-197.

  ISBN 86-82695-06-5 

  43. Стојановић, Б. (2000). Ефикасност проблемске наставе у обради басне. У: Зборник Учитељског факултета у Врању, књига VIII. Врање. Учитељски факултет, 2000, стр.161-174.

  44. Стојановић, Б. (2000). Басна књижевна врста или дидактички текст. У: Зборник Учитељског факултета у Врању, књига VI. Врање. Учитељски факултет, 1999, стр. 130-149.

  ISSN 354-5997 

  45. Стојановић, Б. (2012). Проза и поезија Славка Јаневског (Стана Смиљковић:Прозното и поетското творештво за деца на Славко Јаневски, Македонија презент, Скопје, 2012. У: Методичка пракса, бр. 4/2012, Vol 13, стр. 674-677.

  ISSN 0354-9801 

  46. Стојановић, Б. (2009). МЕТОДИКА НАСТАВЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ у разредној настави (Вук Милатовић: Методика наставе српског језика и књижевности у разредној настави, Учитељски факултет, Београд, 2011, приредиле доц. др Зорица Цветановић, мр Валерија Јанићијевић и Вишња Мићић). У: Иновације, бр. 4/2012, Београд.

  YU ISSN 0352-2334

  47. Стојановић, Б. (2010). Савремена настава, ефикасан наставник и активан ученик за друштво које учи. У: Годишњак Учитељског факултета у Врању 2010. година. Врање: Учитељски факултет. 2010. стр. 417-420.

  ISSN 1820-3396

  ISSN 0354-5997

  COBISS.SR-ID 174488844

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  1. Стојновић, Б. (2020): Језички контекст и тумачење непознатих речи у читанкама, у: Језик, књижевност, контекст. Ур. Весна Лопичић, Биљана Мишић-Илић. Филозофски факултет, Ниш, стр.411-423. 

  ISBN 978-86-7379-526-3   

  М14

  2. Стојановић, Б. (2019): Најмлађи читалац и сазнавање књижевног дела из угла теорије рецепције у Језик, књижевност, теорија, тематски зборник, ур. Весна Лопичић, Биљана Мишић – Илић, Филозофски факултет Ниш, стр. 701-712.

  УДК 821.163.41.09-93:371.3

  ISBN 978-86-7379-495-2

  COBISS.SR-ID 2757243756

  M14

  3. Стојановић, Б. (2018): Чудесно-реални простори у бајкама Гроздане Олујић у Језик, књижевност, простор, ур. Весна Лопичић, Биљана Мишић – Илић, Филозофски факултет Ниш, 28-29.април 2017, објављено 2018.године, стр.277-287.

  ISBN 978-86-7379-473-0

  COBISS.SR-ID 262242572

  УДК 821.163.41.09-342 Олујић Г.

  М14

  4. Стојановић, Б. (2017). Време у бајци – спона међу народима у Језик, књижевност, време, ур. Весна Лопичић, Биљана Мишић Илић, Филозофски факултет Ниш, стр.173-185.

  ISBN 978-86-7379-445-7

  COBISS.SR-ID

  УДК 821.09-343.4:398

  М14

  5. Стојановић, Б. (2015): Бајка у преводу и интеркултурално васпитање деце, у Културе у преводу, тематски зборник, књига 2, ур. А. Вранеш, Љ. Марковић, Филолошки факултет, Београд, 2015, стр. 407-422.

  ISBN 978-86-6153-356-3 (књ.2)

  COBISS.SR-ID 220513036

  М14

  6. Stojanović, B. (2015): Kulturna i moralna dimenzija obrazovanja temelj budućeg društva, u Izzivi globalizacije in družbeno-ekonomsko okolje EU, zbornik prispevkov, ur. Jasmina Starc, Novo Мesto, 2015, str. 519-528.

  ISBN 978-961-6770-32-3, 281317632

  М33

  7. Стојановић, Б. (2017): Народнa књижевност на Балкану у функцији очувања хуманости (Фолклорната литература на Балканите като пазителка хуманизма) у Балканите - език, историја, култура, Великотрновскиј универзитет "Св. св. Кирил и Методиј", том 4, бр. 1, стр. 477-485, доступно на: journals.uni-vt.bg/balkans/bul/

  М33

  8. Stojanović, B. (2012): Innovative approach to fairy-tale by the use of modern media. U:Inovacii i interaktivni tehnologii v obrazovanieto, RB Stilijan Čilingirov-Šumen, Sofija, 2012, str. 135-140.

  ISBN 978-954-2936-04-6

  M33

  9. Стојановић, Б. (2010): Fairy-Tale as a Literary Category in the Function of Multicultural Education of Children Today. Multiculturalism in Education. Isparta. Turkey. 2010, стр.119-126.

  ISBN 978-9944-452-39-7

  М33

  10. Стојановић, Б. (1999): Примереност Читанке за IV разред основне школе захтевима савремене наставе књижевности. У: Педагошка реформа школе. Београд: Руска академија образовања – Москва. Заједница учитељских факултета Србије, 1999, стр. 275-286,

  ИД 79793932

  М33

  11. Stojanović, B. (2012): Nastavnik kao menadžer u obrazovnom sistemu danas. Izzivi globalizacije in družbeno-ekonomsko okolje EU, zbornik prispevkov, ur. Jasmina Starc, Novo Мesto, 2012, str. 495-505.

  ISBN 978-961-6309-38-7, 262904064

  М33

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  1. Стојановић, Б(2020): Синергија младих и старијих сигуран пут у будућност - књижевни приступ, у: Унапређивање квалитета образовног процеса о старости и старијима, тематски зборник, ур. Данијела Здравковић, Педагошки факултет Врање, 2020, стр.142-151,

  UDK 316.7-053.9(082), 364.65-053.9(082), 159.922.63(082),

  ISBN 978-86-6301-033-8,

  COBISS.SR-ID 283214860,  

  рад је настао у оквиру пројекта  Развијање електронске подршке, за акредитовани студијски програм дипломске академске студије за образовање васпитача Педагошког факултета у Врању, модул Васпитач за рад са старијим лицима, одобреног од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја у оквиру активности Развој високог образовања, бр. 612-00-01968/2017-06 од 30.11.2017.године    

  М 45

  2. Стојановић, Б. (2015): Даровити ученици и учење пројектом на примеру књижевног текста. У: Могућности модификовања методике васпитно-образовног рада и методике разредне наставе, ур. Сунчица Денић, Учитељски факултет Врање, 2015, стр.90-102.

  ISBN 978-86-6301-018-5

  COBISS.SR-ID 212581132

  М45

  3. Стојановић, Б. (2016): Потреба за индивидуализацијом садржаја почетног читања и писања и савремени буквари. У: Уџбеник у функцији наставе и учења, Учитељски факултет у Ужицу, 4.новембар, 2016, стр.115-132.

  УДК 371.3::003-028.31

  ISBN 978-86-6191-040-1

  COBISS. SR-ID 226795276

  М44

  4. Стојановић, Б., Цветановић, З. (2018): Емоционална компетентност учитеља предуслов за подстицање и неговање даровитости. У: Место и улога учитеља у савременом друштву, тематски зборник, ур. проф. др Данијела Здравковић, Педагошки факултет у Врању, Врање, стр. 29-43.

  ISBN 978-86-6301-026-0

  COBISS.SR-ID 271582476

  M45

  5. Стојановић, Б. (2013): Васпитне вредности текстова у читанкама за млађе разреде основне школе. У: Књижевност и њена улога у васпитању и образовању деце школског узраста, тематски зборник, ур. Сунчица Денић, Учитељски факултет Врање, 2013, стр. 351-361.

  ISBN 978-86-6301-005-5 

  M45

  6. Стојановић, Б. (2012): Интегративни приступ књижевном делу услов успешне рецепције и креативности. У:Повезивање наставних предмета и модели интегрисане наставе у основној школи, Педагошки факултет Сомбор, 2012, стр. 214-226.

  ISBN 978-86-6095-013

  COBISS.SR-ID 277022727

  M64

  7. Стојановић, Б. (2012): Игра и игролике активности у настави почетног читања и писања. У: Образовне иновације у информатичком друштву, Српска академија образовања, Београд, 2012, стр. 203-218.

  ISSN 1820-5461

  UDK 372.41,45 

  M45

  8. Стојановић, Б. (2012): Поезија Добрице Ерића - ода детињству, природи, љубави, лепоти и завичају. У: Књижевност за децу и омладину-наука и настава, зборник радова са научног скупа, 2012, стр. 473-480, Јагодина: Педагошки факултет.

  ISBN 978-86-7604-093-3

  COBISS.SR-ID 180937228

  М45

  9. Стојановић, Б. (2012): Књижевни текст као подстицај стваралаштва и креативности деце предшколског узраста. У: Књижевност за децу и њена у лога у васпитању и образовању деце предшколског узраста, ур. Сунчица Денић, Врање: Учитељски факултет, 2012, стр. 216-228.

  ISBN 978-86-82695-92-9

  COBISS.SR-ID 193002508

  М45

  10. Стојановић, Б. (2011): Лик учитеља у читанкама балканских народа. У: Учитељ у

  балканским културама. Врање: Учитељски факултет, ур. С. Смиљковић и М. Јањић, 2011, стр. 414-427.

  ISBN 978-86-82695-82-0

  COBISS.SR-ID 186201100

  М45

  11. Стојановић, Б. (2011): Дух старине у роману Нечиста крв Борисава Станковића. У"Нечиста крв" Борисава Станковића 100 година после (1910-2010), ур. Сунчица Денић, Врање: Учитељски факултет. 2011, стр. 208-215.

  ISBN 978-86-82695-80-6

  COBISS. SR-ID 184392460

  М45

  12. Стојановић, Б. (2010): Бајка и њен значај у васпитању деце. У: Савремени тренутак

  књижевности за децу у настави и науци, ур. Сунчица Денић, Врање: Учитељски факултет. 2010, стр. 382-388.

  ISBN 978-86-82695-78-3

  COBISS. SR-ID 176368140

  М45

  13. Стојановић, Б. (2010): Мултидисциплинарни приступ народној књижевности и постигнуће ученика. У: Иновације у основношколском образовању-вредновање, ур. др Ивица Радовановић, др Биљана Требјешанин, Београд: Учитељски факултет. 2010, стр.360-368.

  ISBN 978-86-7849-136-8

  COBISS. SR-ID 172337676

  UDK: 159.942.5-057.874

  М45

  14. Стојановић, Б. (2011): Ликови у књижевним делима и ненасилно понашање ученика. У: Школа у природи као фактор социјализације и могућности сузбијања насиља у школи. Врање: Учитељски факултет. 2011, стр.353-362.

  ISBN 978-86-82695-81-3

  COBISS-SR. ID 185612300

  М45

Poslednji put izmenjeno četvrtak, 29 april 2021 13:42