Naučne publikacije akademskog osoblja
Datum kreiranja: 13.01.2014.

Buba Stojanović

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 27.06.1972.
 • Mesto rođenja: Vranje
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Učiteljski fakultet u Vranju
 • Odsek / Grupa / Smer: Profesor razredne nastave / Metodika nastave srpskog jezika i knjizevnosti
 • Godina diplomiranja: 1997, 2007. (magistratura), 2010. (doktorat)
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  1. Стојановић, Б. (2007): Интерпретација бајке у млађим разредима основне школе. Врање: Учитељски факултет, 166 стр.(монографија), ISBN 978-86-82695-41-7,COBISS.SR-ID 140998156

  2. Компаративни приступ методици матерњег језика и књижевности, (коаутор са Станом Смиљковић), Учитељски факултет, Врање, 2011, 288 стр. (монографија), ISBN 978-86-82695-83-7, COBISS.SR-ID 186639116

  3.Индивидуализована настава српског језика I-IV, (коауторство са Младеном Вилотијевићем, Станом Смиљковић и Марином Јањић), Учитељски факултет, Врање, 2008, 174 стр. (приручник), ISBN978-86-82695-57-8, COBISS.SR-ID 153763852, (рецензенти: проф. др Раденко Круљ, проф. др Јован Ђорђевић).

   

 • Radovi u ostalim časopisima:

  1. Развој емоционалних и естетских компетенцијa ученика кроз уметност речи, (изворни научни рад), Педагогија, часопис Форума педагога, бр.1/2012. стр. 113-126.UDK=37, ISSN 0031-3807, UDK: 37.036-057.874

  2. Књижевна уметност и компетенције будућег учитеља. Годишњак српске академије образовања за 2010. Београд: Српска академија образовања. 2011, стр. 611-624. УДК 371.14, ISSN 1820-5461, COBISS.SR-ID 140963340

  3.Савремена наставна технологија и народна књижевност. Иновације у настави. Београд: Учитељски факултет. 2/2011. стр. 103-110. YU ISSN 0352-2334

  4. Дете - мост који спаја различитост, Детињство, часопис о књижевности за децу 1/2013, стр. 107-112. Нови Сад. UDK 82-93.09, UDK 159.922.7

  5. Место народне књижевности у наставном програму и читанкама за млађе разреде основне школе, Годишњак Учитељског факултета 2013, Врање, 2013, стр.319-330. ISSN 1820-3396, ISSN 0354-5997 COBISS.SR-ID 174488844 УДК 37.016:821.163.41:398

  6. Читанке мале антологије вредности, знања и мудрости, Книжевна академија, међународно научно списание, Македонија Презент, Скопље, 1-2, 2013, стр.61-76.

  7. Истраживачко читање текста и истраживачки задаци у функцији мисаоне активизације ученика, Годишњак Учитељског факултета 2012. Врање, стр.427-436., оригинални научни рад, ISSN 1820-3396, ISSN 0354-5997

  8. Тематско повезивање предуслов успешне интерпретације народне књижевности, Методичка пракса број 4. Врање: Учитељски факултет, Школска књига Београд. 2011, стр. 479-488. ISSN 0354-9801

  9. Студенти учитељског факултета и евалуација наставе данас, Методичка пракса број 3. Врање: Учитељски факултет, Школска књига Београд. 2011, стр. 327-334. ISSN 0354-9801, UDK:378.147

  10. Утицај народне књижевности на писану. Методичка пракса, бр.4. Врање: Учитељски факултет, Школска књига Београд. 2010, стр. 565-570. ISSN 0354-9801 UDK:37.025

  11. Утицај књижевног дела на личност ученика. Међај-часопис за књижевност, уметност и културу, бр.71. Ужице: Народна библиотека Ужице. 2009, стр. 119-123. ISSN 0351-5451

  12. Народна књижевност у новом „руху“, Методичка пракса, 2/2010, Учитељски факултет Врање и Школска књига ДОО Београд. стр.163-170. YU ISSN 0354-9801, UDK 37

  13. Народна књижевност и проблеми њене рецепције, Методичка пракса, бр. 1, Учитељски факултет Врање и Школска књига, ДОО Београд, 2009, стр.29-39. YU ISSN 0354-9801, UDK 37

  14. Вук Стефановић Караџић - сакупљач и гласник народне књижевности. Међај, 76/77. Народна библиотека Ужице. 2010, стр.105-109. ISSN 0351-5451

  15. Појмовник из методике наставе почетног читања и писања. Методичка пракса, 4/2010. Учитељски факултет Врање и Школска књига, ДОО Београд, стр.663-666. ISSN 0354-9801, UDK:372.41

  16. Индивидуализована настава у школи данас. Школски час српског језика и књижевности, бр.5. Београд: Ваша књига. 2010. стр. 22-30. ISSN 1450-6521

  17. Иновативни приступ бајци применом методе дијалога и методе рецепције. Школски час српског језика и књижевности, бр.1. Београд: Ваша књига. 2009, стр. 41-49. ISBN 0352-1338, ISSN 1450-6521, COBISS:SR-ID 57196546

  18. Бајка и ставови ученика у вези са њом. Методичка пракса. 2/2009. Учитељски факултет Врање и Школска књига, ДОО Београд. стр.69-79. YU ISSN 0354-9801, UDK 37

  19. Природа у књижевним делима за децу - специфичности интерпретације. Методичка пракса, 4/2009. Учитељски факултет Врање и Школска књига, ДОО Београд. стр.113-121. YU ISSN 0354-9801, UDK 37

  20. Калиграфија - Орфелин, Методичка пракса. 4/2009. Учитељски факултет Врање и Школска књига, ДОО Београд. стр.237-239. YU ISSN 0354-9801, UDK 37

  21. Примена образовног софтвера у настави српског језика и књижевности. Образовна технологија. 2008, бр.3-4. Београд. стр. 53-64. YU ISSN 1450-9407

  22. Интегративна настава српског језика, у  Методичка пракса бр.1-2, 2008, Београд: Учитељски факултет Врање и Школска књига, ДОО. стр. 83-92.

  23. Стошић, Б.: Писана припрема и обрада бајке Црвенкапа у: Методичка пракса часопис за наставу и учење, број 3-4, 2001, Београд: Школска књига.

  24. Контролни задаци из српског језика 1 (2002) (у коауторству), Врање: Учитељски факултет.

  25. Савремени методички захтеви у обради бајке у: Зборник учитељског факултета у Врању, књига XII- XIII, Врање. Учитељски факултет, 2006, стр. 231-242, ISSN 0353-2607, ISSN 0354-5997, COBISS. SRID 155301127, УДК 371.3::82-342

  26. Рецепција бајке у млађим разредима основне школе у: Зборник учитељског факултета у Врању, књига XI, Врање. Учитељски факултет, 2004, стр.207-212,

  27. Метода дијалога у настави у: Зборник учитељског факултета у Врању, књига X, Врање. Учитељски факултет, 2003, стр.149-156, ISBN 86-82695-13-8

  28. Значај емоционално-интелектуалне припреме ученика за успех часа у: Зборник учитељског факултета у Врању, књига IX. Врање: Учитељски факултет. 2002.стр.191-197. ISBN 86-82695-06-5

  29. Ефикасност проблемске наставе у обради басне у: Зборник учитељског факултета у Врању, књига VIII. Врање. Учитељски факултет, 2000, стр.161-174.

   

  30. Басна књижевна врста или дидактички текст у: Зборник учитељског факултета у Врању, књига VI. Врање. Учитељски факултет, 1999, стр. 130-149, ISSN 354-5997

   

  31. Проза и поезија Славка Јаневског (Стана Смиљковић: Прозното и поетското творештво за деца на Славко Јаневски, Македонија презент, Скопје, 2012, Методичка пракса, бр. 4/2012, Vol 13, стр. 674-677. ISSN 0354-9801

   

  32. МЕТОДИКА НАСТАВЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ у разредној настави (Вук Милатовић: Методика наставе српског језика и књижевности у разредној настави, Учитељски факултет, Београд, 2011, приредиле доц. др Зорица Цветановић, мр Валерија Јанићијевић и Вишња Мићић), часопис Иновације, бр. 4/2012, Београд. YU ISSN 0352-2334

  33. Савремена настава, ефикасан наставник и активан ученик за друштво које учи, Годишњак Учитељског факултета у Врању 2010. година. Врање: Учитељски факултет. 2010. стр. 417-420. ISSN 1820-3396, ISSN 0354-5997,COBISS.SR-ID 174488844

   

   

   

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  1. Innovative approach to fairy-tale by the use of modern media, Inovacii i interaktivni tehnologii v obrazovanieto, RB Stilijan Čilingirov-Šumen, Sofija, 2012, str. 135-140. ISBN 978-954-2936-04-6

  2. Fairy-Tale as a Literary Category in the Function of Multicultural Education of Children Today. Multiculturalism in Education. Isparta.Turkey. 2010, стр.119-126. ISBN 978-9944-452-39-7

  3. Примереност Читанке за IV разред основне школе захтевима савремене наставе књижевности у: Педагошка реформа школе. Београд: Руска академија образовања – Москва. Заједница учитељских факултета Србије, 1999, стр. 275-286, ИД 79793932

  4. Nastavnik kao menadžer u obrazovnom sistemu danas, Izzivi globalizacije in družbeno-ekonomsko okolje EU, zbornik prispevkov, ur. Jasmina Starc, Novo Мesto, 2012, str. 495-505, ISBN 978-961-6309-38-7, 262904064.

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  1.Васпитне вредности текстова у читанкама за млађе разреде основне школе, у Књижевност и њена улога у васпитању и образовању деце школског узраста, тематски зборник, ур. Сунчица Денић, Учитељски факултет Врање, 2013, стр. 351-361. ISBN 978-86-6301-005-5

  2.Интегративни приступ књижевном делу услов успешне рецепције и креативности, Повезивање наставних предмета и модели интегрисане наставе у основној школи, Педагошки факултет Сомбор, 2012, стр. 214-226, ISBN 978-86-6095-013-2, COBISS.SR-ID 277022727

  3.Игра и игролике активности у настави почетног читања и писања, у Образовне иновације у информатичком друштву, Српска академија образовања, Београд, 2012, стр. 203-218. ISSN 1820-5461, UDK 372.41,45

  4. Поезија Добрице Ерића - ода детињству, природи, љубави, лепоти и завичају, Књижевност за децу и омладину-наука и настава, зборник радова са научног скупа, 2012, стр. 473-480, Јагодина: Педагошки факултет. ISBN 978-86-7604-093-3, COBISS.SR-ID 180937228

  5.Књижевни текст као подстицај стваралаштва и креативности деце предшколског узраста, Књижевност за децу и њена у лога у васпитању и образовању деце предшколског узраста, ур. Сунчица Денић, Врање: Учитељски факултет, 2012, стр. 216-228, ISBN 978-86-82695-92-9, COBISS.SR-ID 193002508

  8. Лик учитеља у читанкама балканских народа. Учитељ у балканским културама. Врање: Учитељски факултет, ур. Стана Смиљковић и Марина Јањић, 2011, стр. 414-427. ISBN 978-86-82695-82-0, COBISS.SR-ID 186201100

  9.Дух старине у роману Нечиста крв Борисава Станковића. Нечиста крв Борисава Станковића 100 година после (1910-2010), ур. Сунчица Денић, Врање: Учитељски факултет. 2011, стр. 208-215. ISBN 978-86-82695-80-6, COBISS. SR-ID 184392460

  10.Бајка и њен значај у васпитању деце. Савремени тренутак књижевности за децу у настави и науци, ур. Сунчица Денић, Врање: Учитељски факултет. 2010, стр. 382-388. ISBN 978-86-82695-78-3, COBISS. SR-ID 176368140

  11.Мултидисциплинарни приступ народној књижевности и постигнуће ученика. Иновације у основношколском образовању-вредновање, ур. др Ивица Радовановић, др Биљана Требјешанин, Београд: Учитељски факултет. 2010, стр.360-368. ISBN 978-86-7849-136-8, COBISS. SR-ID 172337676, UDK: 159.942.5-057.874

  12. Ликови у књижевним делима и ненасилно понашање ученика. Школа у природи као фактор социјализације и могућности сузбијања насиља у школи. Врање: Учитељски факултет. 2011, стр.353-362. ISBN 978-86-82695-81-3 COBISS-SR. ID 185612300

   

Poslednji put izmenjeno četvrtak, 16 januar 2014 18:49