Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 25.01.2014.

Aleksandar Stojadinović

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 15. 9. 1984.
 • Mesto rođenja: Vranje
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Učiteljski fakultet u Vranju/Pedagoški fakultet u Jagodini
 • Odsek / Grupa / Smer: Profesor razredne nastave/ Master studije Metodika nastave muzičke kulture
 • Godina diplomiranja: 2007, 2009. master, 2018. doktorat
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Стојадиновић, А. (2023). Интегративни модел обраде дечјих народних игара са певањем, научна монографија, 153 стр., Врање: Педагошки факултет. ISBN 978-86-6301-050-5, COBISS.SR-ID 114080009 [М42]

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

   

   

   

 • Radovi u ostalim časopisima:
  1. Спасић-Стошић, А., Стојадиновић, А. (2010). Улога учитеља у раду са ритмичким инструментима у настави Музичке културе, стручни рад, Методичка пракса часопис за наставу и учење, бр. 4.2010, Vol 13, УДК: 37.036, стр. 625-632., UDK – 37 YU ISSN 0354/9801, Београд.
  2. Стојадиновић, А. (2011). Домети истраживања развоја осећаја за ритам као основне компоненте музикалности у релевантној литератури, прегледни рад, Методичка пракса часопис за наставу и учење, бр. 3/2011, Vol 13, УДК 37.036, стр. 411-420., YU ISSN 0354/9801 UDK – 37, Београд.
  3. Вучковски, Ј., Стојадиновић, А. (2011). Хорско певање као ваннаставна активност у основној школи, стручни рад, УДК 371.3:78.087.684,  Годишњак Учитељског факултета, Књига II, стр. 497-504., ISSN 1820-3396, УФ Врање.
  4. Стојадиновић, А. (2012). Говорне бројалице у раду на развијању ритмичке компоненте музикалности, стручни рад, Методичка пракса часопис за наставу и учење, бр. 1/2012, Vol 13, УДК 37.036, стр. 91-96., YU ISSN 0354/9801 UDK – 37, Београд.
  5. Стојадиновић, А. (2012). Испољавање, развој и рад на развијању осећаја за ритам, стручни рад, УДК 371.3::37.036:78, Годишњак Учитељског факултета, Књига III, стр. 459-465., ISSN 1820-3396, УФ Врање.
  6. Вучковски, Ј., Стојадиновић, А. (2012). Мокрањац – Музичко стваралаштво и педагошки рад, стручни рад, Методичка пракса часопис за наставу и учење, бр. 4/2012, Vol 13, УДК 37.036, стр. 659-664., YU ISSN 0354/9801 UDK – 37, Београд.
  7. Здравковић, В., Стојадиновић, А. (2013). Потреба за индивидуализацијом почетне музичке наставе у основној школи, прегледни научни рад, УДК 371.311:781.028.31, Годишњак Учитељског факултета, стр. 363-371., ISSN 1820-3396, COBISS.SR – ID 174488844. УФ Врање.
  8. Вучковски, Ј., Стојадиновић, А. (2013). Ритам и говор – елементи музике и језика, прегледни научни рад, УДК 781,62:81’276.3-053.3, Годишњак Учитељског факултета, стр. 357-362., ISSN 1820-3396, COBISS.SR – ID 174488844, УФ Врање.
  9. Стојадиновић, А. (2014). Место народне песме и игре у предмету Музичка култура у разредној настави, стручни рад, УДК 37.036:78-053.5, Годишњак Учитељског факултета, стр. 467-476., ISSN 1820-3396, COBISS.SR – ID 174488844, УФ Врање.
  10. Стојановић, М., Стојадиновић, А. (2016). Инструментална композиција као подстицај за ликовни израз, стручни рад, УДК 371.3::78::73/76, Годишњак Педагошког факултета у Врању, књига VII, стр. 375-380., ISSN 1820-3396, ISSN 2466-3905, COBISS.SR–ID = 221686284
  11. Вучковски Миневска, Ј., Стојадиновић, А. (1/2017). Народно музичко стваралаштво у ваннаставним активностима, прегледни научни рад, УДК 784:378.18::371.3, Годишњак Педагошког факултета у Врању, књига VIII, стр. 343-348., ISSN 1820-3396, ISSN 2466-3905, COBISS.SR–ID = 221686284
  12. Stojadinović, А. (2017). The significante of children’s folk dances accompanied by singing in the process of music tradition conservation and fosterind, Review article, UDC 371.3::784.089.67, Facta Universitatis, Series: Teaching, learning and Teacher Education, Vol. 1, No1, pp. 59-64., ISSN 2560 – 4600 (Print) ISSN 2560 – 4619 (Online) COBISS.SR-ID 241074956
  13. Stojadinović, А., Spasić-Stošić, А. (2017). Individual learning in music teaching and in teaching of science and socal studies, DOI: 10.20544/teacher.14.07, Teacher – International journal of education, University “St. Kliment Ohridski” Faculty of Education Bitola, Vol. 14, year XV, No2, pp. 48-53., ISSN 1857 – 8888 (Online)
  14. Стојадиновић, А. (2019). Children’s folk dances accompanied by singing in physical education lessons, стручни рад, УДК 793.31-053.4:796.011/.015, Годишњак Педагошког факултета у Врању, књига X, 1/2019. стр. 21-31, ISSN 1820-3396, ISSN 2466-3905, COBISS.SR–ID = 221686284 [М52] 

  15. Zdravković, V., Stojadinović, A. & Vučkovski Minevska M. (2020). METHODOLOGICAL POSSIBILITIES OF USING MUSIC LEARNING TOPICS IN THE IMPLEMENTATION OF INTEGRATED TEACHING, Review article, UDC 371.311::78; 371.3::78]:373.32; 371.214.5:37.026, Facta Universitatis, Series: Teaching, learning and Teacher Education, Vol. 4, No1, 2020, pp. 67-74, ISSN 2560 – 4600 (Print) ISSN 2560 – 4619 (Online) COBISS.SR-ID 241074956 [М54]
  16. Tasić Mitić, I, Stojadinović, A., Malićević, A. (2020): A Modern Aproach to Teaching Fables in the Younger Grades of Primary School. International Journal of Education Teacher, ‘’St. Kliment Ohridski’’ University, Faculty of Education, Bitola, 2020, str. 83-88. ISSN: 1857-8888 DOI: 10.20544/teacher.20.12

  17. Stojadinović, A., Zdravković, D., & Zdravković, V. (2020). PHYSICAL EDUCATION AND MUSIC EDUCATION IN THE CONTEXT OF THE POSSIBILITY OF USING THE INTEGRATED LEARNING APPROACH AS A REFLECTION OF MODERN SOCIETY. Research article, UDC 796.371.212 (532) FACTA UNIVERSITATIS Series: Physical Education and Sport, Vol. 18, No 3, 2020, pp. 621 – 634., ISSN   1451-740X (Print) ISSN   2406-0496 (Online) https://doi.org/10.22190/FUPES200609060S [М24]

  18. Malićević, А., Tasić Mitić, I., Stojadinović, A. (2020). THE STUDENT AS AN ACTIVE RECIPIENT OF LITERARY ART. Review article, UDC 373.3.046.12:821.09, Facta Universitatis, Series: Teaching, learning and Teacher Education, Vol. 4, No2, 2020, pp. 139-146, ISSN 2560 – 4600 (Print) ISSN 2560 – 4619 (Online) COBISS.SR-ID 241074956, https://doi.org/10.22190/FUTLTE2002139M [М54]

  19. Taсић Митић, И., Стојадиновић, А.  (2021). Проблеми рецепције бајке у разредној настави, оригинални научни рад,  УДК 371.3::82-343:398, DOI 10.46793/Uzdanica18.1.339T,  УЗДАНИЦА 2021, XVIII/1; стр. 339–349. [М51]

  20. Stakić, M., Stojadinović, A., Milovanović, B. (2022). Wild Instruments in Serbian Phraseology. Review Article, Teme, journal for social science, Vol. XLVI, No 1, pp. 051-073. UDK 788.1/.4:811.163.41’373,7, ISSN 0353-7319 (Print)  ISSN 1820-7804 (Online) COBISS.SR-ID 559631, https://doi.org/10.22190/TEME210422003S [М23]

  21. Стојадиновић, А., Тасић Митић, А., Спасић Стошић, А. (2022). Ефикасност интегративне наставе физичког васпитања и музичке културе у првом циклусу основног образовања и васпитања. Оригинални научни рад, Иновације у настави, XXXV, 2022/3, стр. 63-74, UDK 37.011.33::796.13:793.31, 371.315-057.874, ISSN 0352-2334, COBIS.SR-ID 4289026, https://doi.org/10.5937/inovacije2203063S [М23]

  22. Tasić Mitić, I., Stojadinović, A., Spasić Stošić, A. (2022). The Effect of the Application of Individualized Instruction in Teaching Prose Texts. Review Article, Teme, journal for social science, Vol. XLVI, No 4, pp. 869-885. UDC 371.3::811.163.41, 371.311.1, ISSN 0353-7319 (Print) ISSN 1820-7804 (Online) COBISS.SR-ID 559631, https://doi.org/10.22190/TEME210416046T [М23]

  23. Milosavljevic Đukic, T., Bogavac, D., Stojadinović, A., Rajčević, P.  (2022). Parental Involvement in Education and Collaboration with School. International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE)Vol. 10, Issue 1,  (pp.1–14) https://doi.org/10.23947/2334-8496-2022-10-1-1-136 [М51]

  24. Stojadinović, A., Zdravković, V., Vučkovski Minevska J. (2022). Using Thematic Lesson Planning in Music Lessons at Younger School Age. TEACHER International Journal of Education,  Vol. 24.   (pp. 62–67).  University “St. Kliment Ohridski“, Bitola. ISSN: 1857-8888

  25. Milosavljevic Đukic, T.,  Bogavac, D., Stojadinović, A. (2022). The Role of Extracurricular Activities in Improving the Educational Function of Primary School. TEACHER International Journal of Education,  Vol. 23.   (pp. 22 – 37).  University “St. Kliment Ohridski“, Bitola. ISSN: 1857-8888

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:
  1. Стојадиновић, А. (2012). Од народне бројалице до музичког ритма, Међународни научни скуп „Школа као чинилац развоја националног и културног идентитета и проевропских вредности: образовање и васпитање традиција и савременост“, Посебна издања, Научни скупови, књ. 14, Том II, стр. 573-578., УДК 784.67, 737.2.022, ISBN 978-86-7604-087-2, COBISS.SR-ID 195529996, Факултет Педагошких наука у Јагодини.

  2. Здравковић, В., Стојадиновић, А. (2012). Породица и школа у функцији развоја дечје музикалности, стручни рад, УДК 3(045), ББК 60Я43, Ф 56, Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітаристики у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти: зб. наукових праць за заг. ред. к.філос.н. Журби М.А. – Частина ІI. стр. 152-161., Луганськ: вид-во СНУ.
  3. Здравковић, В., Стојадиновић, А. (2014). Традиција као основа музичког описмењавања у разредној настави, „Традиција као инспирација, Владо С. Милошевић – етномузиколог, композитор и педагог“, стр. 576-587., ISBN 978-99938-27-13-9, COBISS.RS-ID 4181528, АУ у Бањој Луци.
  4. Здравковић, В., Стојадиновић, А. (2016). Интегративни приступ дечјој народној песми и игри у настави музичке културе и физичког васпитања, „Традиција као инспирација, Владо С. Милошевић – етномузиколог, композитор и педагог“, стр. 615-621., ISBN 978-99938-27-21-4, COBISS.RS-ID 5819928, АУ у Бањој Луци.
  5. Стојадиновић, А., Здравковић, В., Момчиловић, З. (2019). Интегративни приступ дечјим народним играма са певањем у разредној настави. Традиционално и савремено у уметности и образовању, међународни научни скуп, Косовска Митровица 8 – 10 новембар 2019. године, Зборник сажетака стр. 98-100. Факултет уметности Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици. ISBN 978-86-83113-41-5, COBISS.SR-ID 280686348 [М34]

  6. Bačlija Sušić, B., Jeremić, B. & Stojadinović, A. (2020). Improving the quality of higher education with the interdisciplinary approach to preschool music education (plenary session). In Emina Kopas-Vukašinović and Aleksandar Stojadinović: The strategic directions of the development and Improvement of higher education quality: Challenges and dilemmas. (Ed.). Proceedings of the International Conference Vranje – Jagodina, November 6, 2020. University of Niš, Faculty of Education, Vranje, Serbia University of Kragujevac, Faculty of Education, Jagodina, Serbia, pp.52-63. ISBN 978-86-6301-039-0 UDK 371.3::78 37.02. [М31]
  7. Стојадиновић, А., Тасић Митић, И., Спасић Стошић, А. (2021). Могућности интегрисања физичког васпитања и музичке културе у првом циклусу основног образовања и васпитања. Иновативни дидактички системи у васпитно-образовном раду, међународни научни скуп, Београд 21. мај 2021. године, Зборник резимеа, стр. 52-53. Универзитет у Београду Учитељски факултет. ISBN 978-86-7849-298-3 [М34]

  8. Milanović, A., Anđelković, S., Stojadinović, A. (2022). Teacher as a Leader in Modern Education System. Management in Education – Contemporary Approaches and Perspectives, International Scientific Conference, November 25, 2022. Book of abstracts, pp. 51. University of Niš Pedagogical Faculty in Vranje. ISBN 978-86-6301-048-2, COBISS.SR-ID 80630281 [М34]

  9. Стојадиновић, А., Спасић Стошић, А., Тасић Митић, И. (2022). Тематско планирање садржаја о традицији у разредној настави. Традиционално и савремено у уметности и образовању, трећи међународни научни скуп Факултета уметности Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Зборник апстраката, стр. 70-71. Косовска Митровица 22-23. децембар 2022. године. ISBN 978-86-83113-63-7, COBISS.SR-ID 84689929 [М34]

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:
  1. Здравковић, В., Стојадиновић, А. (2010). Музичка традиција и национално васпитање у глобализацијском контексту, „Могућност националног васпитања у време глобализације“, стр. 252-264., ISBN 978-86-82695-71-4, COBISS.SR-ID 176593932, Учитељски факултет у Врању.
  2. Вучковски, Ј., Стојадиновић, А. (2011). Народни музички инструменти у настави Музичке културе, „Учитељ у балканским културама“, стр. 553-560., ISBN 978-86-82695-80-0, COBISS.SR-ID 186201100, Учитељски факултет у Врању.
  3. Здравковић, В., Стојадиновић, А. (2011). Музичком игром до хуманих односа у савременом друштву, UDK 37.333:37.017.92, „Васпитање за хумане односе – проблеми и перспективе“, стр. 514-523., ISBN 978-86-7379-233-0, COBISS.SR-ID 188518412, Филозофски факултет у Нишу.
  4. Здравковић, В., Стојадиновић, А. (2012). Стих и ритам у функцији музичког васпитања, стручни рад, „Књижевност за децу и њена улога у васпитању и образовању деце предшколског узраста“, стр. 321-332., ISBN 978-86-82695-92-9, COBISS.SR-ID 193002508, Учитељски факултет у Врању.
  5. Стојадиновић, А. (2012). Дете и музички инструмент у очувању народне традиције, UDK 37.018.122, Зборник радова са Седмог симпозијума са међународним учешћем „Васпитач у 21. веку“ бр 11, стр. 520-526., ISBN 978-86-88561-01-3, COBISS.SR-ID 189155596, Висока школа за васпитаче струковних студија Алексинац, „Свен“ – Ниш.
  6. Стојадиновић, А., Здравковић, В. (2013). Интегративна компонента дечје песме у настави музичке културе и српског језика, „Књижевност за децу и њена улога у васпитању и образовању деце школског узраста“, стр. 433-444., ISBN 978-86-6301-005-5, COBISS.SR-ID 199702540, Учитељски факултет у Врању.
  7. Здравковић, В., Вучковски, Ј., Стојадиновић, А. (2014). Интегративно посматрање предмета који припадају области Музичка култура у процесу образовања будућих учитеља и васпитача, „Савремене тенденције у наставним и ваннаставним активностима на учитељским (педагошким) факултетима“, стр. 348-355., ISBN 978-86-6301-011-6, COBISS.SR-ID 207648268, Учитељски факултет у Врању.
  8. Здравковић, В., Стојадиновић, А. (2014). Ритмичко-мелодијске слике као дидактичко средство у разредној настави, „Могућности модификовања методике васпитно-образовног рада и методике разредне наставе“, стр. 122-133., ISBN 978-86-6301-018-5, COBISS.SR-ID 212581132, Учитељски факултет у Врању.
  9. Стојадиновић, А., Здравковић, В. и Вучковски Миневска, Ј. (2020) Моцартова „Чаробна фрула“ из визуре Владете Јеротића, „Владета Јеротић – књижевник, научник и религиозни мислилац“, Тематски зборник, стр. 294-297, Педагошки факултет у Врању Универзитета у Нишу, ISBN 978-86-6301-038-3, COBISS.SR-ID 17828105 [М45]
Poslednji put izmenjeno sreda, 28 jun 2023 23:10