Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 25.01.2014.

Ana Spasić Stošić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 12. 8. 1974.
 • Mesto rođenja: Vranje
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Učiteljski fakultet u Vranju
 • Odsek / Grupa / Smer: Obrazovanje učitelja
 • Godina diplomiranja: 2000.
 • Spisak publikacija

 • Knjige i udžbenici:

  Здравковић, В., Вучковски, Ј., Спасић Стошић, А. (2013). Зборник песама за музичку наставу, (друго издање), Приручник за студенте учитељских факултета, Врање: Учитељски факултет. ISBN 978-86-6301-003-1, COBISS.SR-ID 199142412

 • Radovi u ostalim časopisima:

   Спасић Стошић, А. (2020). Еколошке компетенције учитеља. Годишњак Педагошког факултета у Врању, књига XI, 1/2020, стр. 79-85. УДК 37.033: 502/504  371.3: 502/504,  ISSN 1820-3396,  ISSN 2466-3905,  COBISS.SR-ID 221686284.

  Спасић Стошић, A. (2019). Начин реализације еколошких садржаја у настави о природи и друштву. Годишњак Педагошког факултета у Врању, књига X, 2/2019, стр. 61-73. УДК 371.3::502/504, ISSN 1820-3396,  ISSN 2466-3905,   COBISS.SR-ID 221686284.

  Spasić Stošić, А., Tasić Mitić. I. (2018). Application of Integrative Teaching in Primary School Teaching Practice. Facta Universitatis Series: Teaching, Learning and Teacher Education, Vol. 2, No 1, pp. 113–123. UDC 37.026.9, ISSN 2560 – 4600 (Print), ISSN 2560 – 4619 (Online), COBISS.SR-ID 241074956. DOI Number: https://doi.org/10.22190/FUTLTE1801113S

  Spasić Stošić, A. (2017). Teaching contents of science and social studies for the purpose of environmental education. Facta Universitatis Series: Teaching, Learning and Teacher Education, Vol. 1, No 1, pp. 65–72. UDC 37.033:502/504, ISSN 2560 – 4600 (Print), ISSN 2560 – 4619 (Online), COBISS.SR-ID241074956. DOI Number: https://doi.org/10.22190/FUTLTE170328007S

  Stojadinović, A., Spasić Stošić, A. (2017). Individual learning in music teaching and in teaching of science and social studies. TEACHER - International Journal of Education, Vol. 14, Year XV, No. 2. Bitola: Faculty of Education University “St. Kliment Ohridski”, pp. 48–53. ISSN 1857-8888 (online), DOI: https://doi.org/10.20544/teacher.14.07

  Спасић Стошић, A. (2016). Улога школске библиотеке у реализацији интегративне наставе у основној школи. Годишњак Педагошког факултета у Врању, књига VII, стр. 381-392. УДК 027.8:371.3, ISSN 1820-3396, ISSN 2466-3905,  COBISS.SR-ID=221686284.

  Спасић Стошић, A. (2014). Корелација наставних предмета Свет око нас и Српски језик у I разреду основне школе. Годишњак Учитељског факултета у Врању, књига V, стр. 499-509. УДК 371.3:3/5 371.3::811.163.41, ISSN 1820-3396, ISSN 0354-5997,  COBISS.SR-ID 174488844.

  Спасић Стошић, A. (2013). Поетски текст у функцији развоја појмова о природи и друштву. Годишњак Учитељског факултета у Врању, књига IV, стр. 485-496. УДК 821-93 : 315  373.2, ISSN 1820-3396, ISSN 0354-5997, COBISS.SR-ID 174488844.

  Спасић Стошић, A. (2012). Мишљења и ставови учитеља о значају школе у природи у васпитно-образовном процесу. Методичка пракса, бр. 1, Vol 13, година XII, стр. 49-60. УДК. 37.033, YU ISSN 0354-9801, UDK 37.

  Здравковић, В., Спасић Стошић, А. (2012).  Интеграција наставних садржаја у разредној настави. Методичка пракса, бр. 3, Vol 13, година XII, стр. 415-422, УДК: 371.3, YU ISSN 0354-9801, UDK 37.

  Спасић Стошић, А. (2012). Јасперсово схватање односа науке и филозофије. Методичка пракса, бр. 4, Vol 13, година XII, стр. 491-500. УДК: 37.012, YU ISSN 0354-9801, UDK 37.

  Спасић Стошић, А. (2011). Могућности примене интегративне наставе у наставном предмету Природа и друштво. Методичка пракса, бр. 3, Vol 13, година XI, стр. 395-402. УДК: 371.3, YU ISSN 0354-9801, UDK 37.

  Здравковић, В., Спасић Стошић, А. (2011). Интеграција уз музику кроз предмете у разредној настави. Годишњак Учитељског факултета у Врању, књига II, стр. 489-496. УДК 371.311.4:78, ISSN 0354-5997, ISSN 1820-3396 COBISS.SR-ID 174488844

   

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Милосављевић Ђукић, Т., Момчиловић, З., Спасић Стошић, А. (2020). Перцепција стручних сарадника о оспособљености наставника за реализацију задатака васпитног рада у основној школи. У: Наука без граница III: образовање и развој личности. Међународни тематски зборник, свеска 4, ур. Игор Ђурић и Душан Ранђеловић. Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, стр. 69-96. УДК 373.3 37.091.12, ISBN 978-86-6349-154-0, ISBN 978-86-6349-150-2 (за издавачку целину), COBISS.SR-ID 23341065                                                                                                                               

  Tasić Mitić, I., Spasić Stošić, A., Zdravković, V. (2020). Possibilities and extensiveness of teacher education for the purpose of implementing the integrated approach to teaching. In: The strategic directions of the development and improvement of higher education quality: challenges and dilemmas. Proceedings of the International Conference Vranje - Jagodina, November 6, 2020. Editors Emina Kopas-Vukašinović and Aleksandar Stojadinović. Vranje: University of Niš, Faculty of Education; Jagodina: University of Kragujevac, Faculty of Education, pp. 164-173. UDK 371.31, ISBN 978-86-6301-039-0, COBISS.SR-ID 24476169

  Momčilović, Z., Milosavljević Đukić, T., Spasić Stošić, A. (2018). Teachers’ Opinions on Significance and Implementation of Outdoor School in the Teaching Process. In: Knowledge in practice, KNOWLEDGE - International Journal, Vol. 28.3, December, 2018. Editor in chief Robert Dimitrovski. Skopje: Institute of Knowledge Management, pp. 865-870. UDK 37, ISSN 1857- 923X   (for e-version), ISSN 2545 – 4439   (for printed version). DOI: https://doi.org/10.35120/kij2803865Z   

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Тасић Митић, И., Спасић Стошић, А.  (2020). Јеротићево схватање о васпитању у светлу холистичког приступа развоју личности. У: Владета Јеротић – књижевник, научник и религиозни мислилац. Тематски зборник. Научни скуп са  међународним учешћем одржан 5. 4. 2019. године. Ур. Александар Стојадиновић. Врање: Педагошки факултет Универзитета у Нишу, стр. 298-304. ISBN 978-86-6301-038-3, COBISS.SR-ID 17828105

  Момчиловић, З., Спасић Стошић, А. (2019). Еколошке и спортске активности ученика млађег школског узраста у функцији унапређивања наставног процеса. У: Иновативни приступ васпитању и образовању: стање, дилеме и перспективе. Зборник радова / III научни скуп са међународним учешћем одржан 31. маја – 1. јуна 2019. Ур. Пауновић. Љ. и Видосављевић, С. Лепосавић: Учитељски факултет у Призрену - Лепосавићу, стр. 243-254. ISBN 978-86-84143-51-0, COBISS.SR-ID 281994252

  Спасић Стошић, А., Тасић Митић, И. (2014). Методичко оспособљавање студената за извођење интегративне наставе, У: Савремене тенденције у наставним и ваннаставним активностима на учитељским (педагошким) факултетима. Тематски зборник. Научни скуп са међународним учешћем одржан 6. 12. 2013. године. Ур. Сунчица Денић. Врање: Учитељски факултет, стр. 356-363. ISBN 978-86-6301-011-6, COBISS.SR-ID 207648268

  Тасић Митић, И., Спасић Стошић, А. (2014). Савремени методички приступ у изграђивању компетенција будућих учитеља. У: Могућности модификовања методике васпитно-образовног рада и методике разредне наставе. Тематски зборник. Научни скуп одржан 17. 10. 2014. године. Ур. Сунчица Денић. Врање: Учитељски факултет, стр. 134-144. ISBN 978-86-6301-018-5, COBISS.SR-ID 212581132

Poslednji put izmenjeno utorak, 16 februar 2021 20:40