Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 26.01.2014.

Stojan Cenić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 15.10.1950
 • Mesto rođenja: Velika Grabovnica
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet
 • Odsek / Grupa / Smer: Pedagogija
 • Godina diplomiranja: 1975.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Obrazovawe odraslih na jugu Srbije 1878 - 1941, Kwi`ara  *Sveti Sava*, Gwilane, 1997,

   

  Osnovna {kola u Grdelici 1878 - 1998, Osnovna {kola *D. Maksimovi}*,  Grdelica, 1998.

   

  Pra}ewe i ocewivawe rada, uspeha i razvoja u~enika osnovne {kole. U~iteqski fakultet u Vrawu, Vrawe, 2000.

   

  Vaspitawe u anti~koj i feudalnoj epohi, U~iteqski fakultet u Vrawu, Vrawe, 2001.

   

  Reforma U~iteqskog fakulteta, potrebno i mogu}e, U~iteqski fakultet u Vrawu, Vrawe, 2002. godine - u koautorstvu

   

  Savremeni tokovi u obrazovawu nastavnika i vaspita~a u osnovnom i pred{kolskom vaspitawu i obrazovawu ili Transformacija u~iteqskog u pedago{ki fakultet, U~iteqski fakultet u Vrawu,  Vrawe, 2003. - u koautorstvu

   

  Model pedago{kog fakulteta, U~iteqski fakultet u Vrawu, Vrawe, 2003.- u koautorstvu

   

  Vaspitawe kroz istorijske epohe, U~iteqski fakultet u Vrawu, Vrawe, 2005. - u koautorstvu (oba izdawa 2005.)

   

  Kreativna nastava vo priroda, Sojuz za gri`i i vospituvawe na decata na Makedonija, Skopje, 2006. - u koautorstvu

   

  Vaspitawe kroz istorijske epohe I i II kwiga, U~iteqski fakultet u Vrawu, Vrawe, 2012. - u koautorstvu

   

 • Knjige i udžbenici:

  Op{ta pedagogija, U~iteqski fakultet u Vrawu, Vrawe, 1999.

   

  Uvod u pedagogiju, U~iteqski fakultet u Vrawu, Vrawe, 2003. - u koautorstvu ( drugo izdawe 2009.)

   

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Po~eci modernog obrazovawa odraslih na jugu Srbije od 1878. do 1900. godine, Zbornik U~iteqskog fakulteta u Vrawu, kwiga I, 1994.

   

  Program op{te pedagogije , Zbornik U~iteqskog fakulteta u Vrawu, kwiga II, 1995.

   

  Profesor Borivoje Samolov~ev kao ~ovek i nau~nik (1923-1994), Zbornik U~iteqskog fakulteta u Vrawu, kwiga II, 1995.

   

  Jedan vek obrazovawa odraslih na jugu Srbije od 1878. do 1974. godine, Vrawski glasnik, Vrawe, kwiga III, 1995.

   

  Kqu~ne istorijske faze u razvoju didakti~ke misli i teorije, Zbornik U~iteqskog fakulteta u Vrawu, kwiga III, 1996.

   

  Dr Borivoj Samolov~ev, Savremeni Izrael i obrazovawe, Zbornik U~iteqskog fakulteta u Vrawu, kwiga III, 1996.

   

  Rad Osnovne {kole u Grdelici od wenog nastanka do Prvog svetskog rata

  1878-1914, Leskova~ki zbornik, br. 36, Leskovac, 1996.

   

  Selo i prosve}ivawe odraslih na jugu Srbije izme|u dva svetska rata, Zbornik radova Vlasinski susreti, Beograd, 1996.

   

   

  Obrazovawe vaspita~kog i nastavni~kog kadra kao oslonac

  Modernizacije obrazovawa,  (u koautorstvu), Zbornik radova Vi{e

  {kole  obrazovawe vaspita~a, Gwilane, 1997.

   

  Obrazovawe odraslih na jugu Srbije u periodu od 1945. do 1950. godine,

  Ogledi i iskustva, Vi{a {kola za obrazovawe vaspita~a u Pirotu, 1997.

   

    Dr Borivoj Samolov~ev, Historical roots and the development of theori of

  andragogi, Zbornik U~iteqskog fakulteta u Vrawu, kwiga IV, 1997.

   

  Praksa i teorija obrazovawa odraslih na jugu Srbije u periodu od 1950. do

  1974. godine, Zbornik U~iteqskog fakulteta u Vrawu, kwiga IV, 1997.

   

  Zdravstveno-pedago{ki aspekti malokrvnosti - anemije - u koautorstvu

  Zbornik U~iteqskog fakulteta u Vrawu, kwiga V, 1998.

   

  Dana{wi univerzitet i savremeni izazovi, Vaseqena, Univezitet u

  Sarajevu, Sarajevo, 1998.

   

  Op{ta didakti~ka na~ela u univerzitetskoj nastavi, Zbornik

  U~iteqskog fakulteta u Vrawu, kwiga VIII, 2001.

   

  Multikulturno vaspitawe i u~we u~ewa kao kqu~ne pretpostavke

  obrazovnih vrednosti na po~etku novog veka, Zbornik U~iteqskog

  fakulteta u Vrawu,  kwiga IX, 2002.

   


  Identifikacija in pedagoska obravnava nadarjenih, Didaktika slovenika

  (pedagoska obzorja), br. 3-4, Visokosolsko sredisce, Novo Mesto, 2003.

   

  Neki problemi rane identifikacije darovitih u~enika u mla|im

  razredima osnovne {kole, Zbornik radova U~iteqskog fakulteta u

  Vrawu, kwiga XI, 2004.

   

  Savremeni tokovi u obrazovawu nastavnika i vaspita~ u osnovnom i

  pred{kolskom vaspitawu i obrazovawu ili transformacija u~iteqskog

  u pedago{ki fakultet, Zbornik radova sa me|unarodnog nau~nog skupa -

  Savremeni tokovi u obrazovawu nastavnika, U~iteqski fakultet u

  Vrawu i Savez pedago{kih dru{tava SCG, Vrawe, 2005.

   

  Osvrt na razvoj {kola u prirodi, (u koautorstvu), U okviru projekta

  [kola u prirodi, U~iteqski fakultet u Vrawu, Vrawe, 2007.

   

   

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Stavivi polaznika politi~kih {kola prema organizaciji i na~inu vaspitno-obrazovnog rada, ^etvrti kongres andragoga Jugoslavije, Beograd, 1985: Obrazovawe odraslih u dru{tveno-ekonomskom razvoju, Andrago{ki centar, Zagreb, 1985.

   

  Pedago{ka identifikacija i adekvatan pedago{ki tretman darovitih  u~enika u mla|im razredima osnovne {kole, ( u koautorstvu), Mednarodni znanstveni simpozij:  Nadarjeni - izkori{~en ali prezret potencial, Pedago{ka fakulteta Univerze v Qubqani, Slovensko zdru`ewe za nadarjene Novo Mesto, Visoko{olsko sredi{~e Novo mesto, Novo Mesto, 2003.

   

  Identifikacija in pedagoska obravnava nadarjenih, Didaktika slovenika (pedagoska obzorja), br. 3-4, Visokosolsko sredisce, Novo Mesto, 2003.

   

  Sovremenite tekovi vo obrazovanieto na nastavnicite i vospituva~ite vo osnovnoto i predu~ili{noto vospitanie i obrazovanie I del, Prosvetno delo, br. II, Skopje, 2004.

   

  Sovremenite tekovi vo obrazovanieto na nastavnicite i vospituva~ite vo osnovnoto i predu~ili{noto vospitanie i obrazovanie II del, Prosvetno delo, br. III, Skopje, 2004.

   

  Edukacija operaterjev za reagiranje v stresnih pogojih (u koautorstvu), Didaktika Slovenika, (pedagoška obzorja), br. 1-2, Visokošolsko središće, Novo Mesto, 2011.

   

Poslednji put izmenjeno nedelja, 26 januar 2014 22:49