Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 24.01.2014.

Miloš Todorović

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 19.03.1962
 • Mesto rođenja: Prokuplje
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Ekonomski fakultet Niš
 • Odsek / Grupa / Smer: Medjunarodna ekonomija
 • Godina diplomiranja: 1985.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  -        Uvoz kapitala i privredni razvoj, Zadužbina Andrejević, Beograd, 1998.

  -        Globalna ravnoteža (monografija), Ekonomski fakultet Niš, 2007.

  -        Globalizaciq ekonomiki i perspektivx razvitiq regionov, Belgorodskij gosudarstvennyj tehnologičeskij universitet im. V. G. Šuhova, Belgorod, Rossija, 2008.  str. 1 – 136,  (monografija sa E. A. Strjapkova);

  -     Ekonomija i umetnost (monografija), Ekonomski fakultet Niš, 2019;

  -     Međunarodni ekonomski i geopolitički odnosi u 21. veku, Ekonomski fakultet Niš, 2020. (monografija sa prof. Dr Ivanom Markovićem)

   

 • Knjige i udžbenici:

  -        Međunarodni ekonomski odnosi (koautorski rad sa prof. Dr Djuricom Acinom), Pigmalion, Novi Sad, 2004.

  -        Leksikon spoljne trgovine, Ekonomski fakultet Niš, 2003.

  -        Međunarodni ekonomski odnosi (koautorski rad sa prof. Dr Djuricom Acinom i prof. Dr Stanislavom Acin Sigulinski), Pigmalion, Novi Sad, 2006.

  -        Leksikon spoljne trgovine (izmenjeno i dopunjeno izdanje), Ekonomski fakultet, Niš, 2009, str. 1 – 476.

  -        Medjunarodna ekonomija (koautorski rad sa prof. Dr Ivanom Markovićem), Ekonomski fakultet Niš, 2013.

  -     Spoljnotrgovinsko i carinsko poslovanje (koautorski rad sa prof. Dr Ivanom Markovićem), Ekonosmski fakultet Niš, 2017;

    -        Međunarodna ekonomija (koautorski rad sa prof. Dr Ivanom Markovićem), Ekonomski fakultet Niš, 2019.

   

   

   

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:


 • Radovi u ostalim časopisima:

  - ''Шансе и препреке приватизације'', Економске теме, Економски факултет, Ниш, , 1991, бр. 1-2, стр. 202 – 208.
  - ''Перспективе за решавање проблема спољне задужености'', Економика, Ниш, 1991, бр. 6. стр. 174 – 178.
  - ''Економске дилеме Истока и Југа'', Економски анали, Економски факултет, Београд, 1991, бр. 110.
  - ''Спољнотрговинска блокада и привредни развој'', Економске теме, Економски факултет, Ниш, 1993, бр. 1–2, стр. 13 – 17.
  - ''Internationalization of Currency'', Facta Universitatis, University of Nis, 1993, pg. 178 – 187.
  - ''Демократија, приватизација, либерализација економских токова са иностранством, Економске теме, Економски факултет, Ниш, 1994, бр. 1–2, стр. 73 – 78.
  - ''Доларизација привреда у транзицији'', Југословенско банкарство, Београд, 1995, бр. 11-12, стр. 56 – 59.
  - ''Увоз капитала у условима развоја или Дамоклов мач'', Економске теме, Економски факултет, Ниш, 1997, бр. 2, стр. 125- 135.

  -        ''Основне полуге процеса глобализације'', Економске теме, Економски факултет, Ниш, 2003, бр. 2, стр. 29 – 39.

  -        ''Апсурди интеграције и дезинтеграције балканских земаља'', Економски факултет, Ниш, 2003, бр. 8, стр. 77 – 82.

  -        ''Стратегија спољногрговинских односа Србије са ЕУ'' (коауторски рад са мр Иваном Марковићем), Пословна политика, Београд, 3/2004, стр. 29 – 33.

  ''Испуњеност економских и политичких услова за бржи улазак у ЕУ, (коауторски рад са мр Иваном Марковићем), Пословна политика Београд, 11/2004, стр. 25 – 28.

  -        „Матрица приступања Европској унији“, Балкан у процесу евроинтеграција – економија транзиције и регионална сарадња, Филозофски факултет, Ниш, 2005., стр. 81-91.

  -        „Критични моменти европске интеграције“, Економске теме, Економски факултет Ниш, 2005., стр. 127-132

  -        „Претња врућег новца монетарном систему“, Економска политика, 2007.

  -        ''Нова теорија или нова тумачења старих теорија међународне трговине у условима глобализације'', Изазови економске теорије и праксе у процесу придруживања Европској унији (зборник радова), Ниш, 2007, стр. 113 – 118.

  -        „Деструктивно дејство валутних криза на монетарни систем земље“, Пословна политика, октобар 2007, Београд, стр. 33-34.

  -        „Циклични токови економске сарадње балканских земаља“, Балкан у процесу евроинтеграција – економија транзиције и регионална сарадња, Филозофски факултет, Ниш, 2007., стр. 129-137.

  -        ‘’Ugroza gorqjacih denegvalutnoj sisteme””, Collection of Scientific Works Problems and Prospects of Cooperation between Countries of South-Eastern Europe within Context of Black Sea Economic Cooperation and Guam, Donetsk National University D.Tsenov Academy of Economics, 2007, p. 92-95.itd.

  -        ’’Globalization and Policy of Regional Development’’, Economic Themes, Challenges of the World Economic Crisis, Faculty of Economics, Nis, 2009, pg. 129-134.

  -        ’’Širenje tržišta – uslov opstanka sistema, Harmonizacija privredno sisztemskih rešenja Republike Srbije sa Evropskom unijom, Ekonomski fakultet, Niš, 2008 – 2009,   str 427 – 435

  -        ’’Foreign Trade  Multiplicator of Serbia’’, Facta Universitatis, Vol. 6, No. 2, Universitz of Nis, 2009, pg. Vol. 6.  No. 2. 129-136

  -        The impact of exchange rate depreciation on business condition in Serbia, Facta Universitatis, Vol 7, No 3, 2010, str. 263 – 270. The European Union debt crisis and  Euro zone survival, Facta Universitatis, , Vol. 8,    No. 2, University of Nis, 2011, str. 165 – 180.

  -        Светска економска криза и процес регионализације“, Наука и светска економска криза, Зборник радова, Економски факултет Ниш, 2011, стр.99-106

  -       Улога монетарне и фискалне политике у условима (пре)задужености и дефлације, Наука и светска економска криза, Зборник радова, Економски факултет Ниш, 2012, стр.129-135

  -      Тодоровић М., Милосављевић В (2013), Спољна трговина Мексика и сарадња са Србијом, Економске теме,  Економски факултет, Ниш, 51(2): 313-333.

  -      Милош Тодоровић, Саша Ђорђевић (2015), Мултиполарна структура међународних односа на почетку 21. века, Војно дело, pp. 44 - 53, 355/359, -1052915-, 2015.

  -     М. Тодоровић, М. Марковић (2016), Утицај депресијације националне валуте на трговински биланс Републике Србије, ТЕМЕ – часопис за друштвене науке, Универзитет у Нишу, 40, 1, pp. 139 - 154, 0353-7919 (Print), 1820-7804 (Online), 336.7(497.11), -1418654.

  -    Тодоровић М., Ђорђевић А (2018), „Механизам функционисања биткоина“, FACTA UNIVERSITATIS, Vol. 15, No 1, 2018, ISSN 0354-4699, стр. 85-96.

  -    Тодоровић М., Младеновић Ј. (2018), ROLE OF THE FIXED EXCHANGE RATE REGIME IN DEVELOPING COUNTRIES (THE CASE OF CHINA), Теме, Vol. XLII, No 2, стр. 561-583

  -    Dr Miloš Todorović, dr Ivan Marković, dr Dijana Grahovac (2019), Overcoming the Effects of Restrictive Fiscal Policy: The Case of Argentina and Serbia, Economic Themes Vol. 57(2), 2019, pp.165-179. DOI 10.2478/ethemes-2019-0010 

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  -        ''Интраиндустријска размена између земаља источне Европе и Европске уније'' (коауторски рад са ИваномМарковићем), Менаџмент у привредама у транзицији (билатерални научни скуп Економски факултет Ниш – УНСС Софија), Економски факултет, Ниш, 1999, стр. 195 – 203.

  -        ''Theoretical and Practical Aspects of Foreign Investments in East Europe'', Problems of Development of Foreign Economic Relations and Atraction of Foreign Investments, National University Doneck, Ukraine, 1999, pg. 521 – 528.

  -        ''Предвиђање девизних курсева путем неуронских мрежа'' (коауторски рад са проф. др Радмилом Јовановић и мр Огњеном Радовићем), Стратегија трансформације великих предузећа у условима глобализације, Економски факултет, Београд, 1999, стр. 63 – 66.

  -        ''Да ли транзиција у Источној Европи помаже процес глобализације'', Економске теме, Економски факултет, Ниш, 2000, бр. 2. стр. 209 – 215.

  -        'Srbija izmedju ekonomskih sankcija i liberalizacije spoljne trgovine', Problems of development of forign economic relations and attraction of forign investment, Donetck Ukraina, 2001.

  -        ''Економски односи Југославије са светом у условима глобализације'', Економски факултет Београд – Научно друштво економиста Југославије,  Београд, 2001, стр. 148 – 153.

  -        ''Политички и економски аспекти приступања Европској унији'' (коауторски рад са мр Иваном Марковићем), SYNOPIS, 14-1/09, 2004, стр. 107 – 112

  -        „Serbian cooperation with international financial institutions“, Problems of  Foreign Economic Relation Development and Attraction of Foreign Investments  Regional Aspect, Donetsk National University, 200, pg. 579-583

  -        ''Шансе и замке приступања Европској унији'', Регионални развој и демографски токови Балканских земаља, Економски факултет, Ниш, 2005., стр. 31-36

  -        ''Утицај глобализације на регионални развој'', Регионални развој и демографски токови Балканских земаља, Економски факултет, Ниш, 2007, стр. 63-67

  -      Др Mилoш Toдoрoвић, Др Ивaн Maркoвић, (2013), „EКOНOMСКИ EФEКTИ ПРИСTУПAЊA СРБИJE EВРOПСКOJ УНИJИ“, Стрaтeшки прaвци рaзвoja и утврђивaњa пoлoжaja Србиje у сaврeмeним мeђунaрoдним oднoсимa, Meђунaрoднa нaучнa кoнфeрeнциja, Институт зa мeђунaрoдну пoлитику и приврeду, Бeoгрaд, 22-23. April, str. 484-493., ISBN 978-86-7067-194-2.

  -      Dr Miloš Todorovic, dr Ivan Markovic (2019), CIRCULUS VITIOSUS OF LIBERALISM AND PROTECTIONISM, 50th International Scientific Conference CONTEMPORARY ECONOMIC TRENDS: TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT AND CHALLENGES OF COMPETITIVENESS, Faculty of Economics, Nis, pp. 13-18, ISBN: 978‐86‐6139‐193‐4.

  -     Dr Miloš Todorovic, dr Ivan Markovic (2020), ECONOMIC DIMENSION OF A PANDEMIC, 51st International Scientific Conference „Digital economy: changes, risks, sustainable development“, Faculty of Economics, Nis, pp. 3-7, ISBN: 978‐86‐6139‐204‐7

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  -        ''Задуженост земаља у развоју и политика условљености ММФ-а'', Зборник радова Економског факултета у Нишу, Ниш, 1987, стр. 431 – 440.

  -        ''Девизни курс и спољна задуженост'', Зборник радова Економског факултета у НИшу, Ниш, 1988, стр. 307 – 313.

   

Poslednji put izmenjeno petak, 07 maj 2021 18:05