Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 31.12.2013.

Aleksandar Kostadinović

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 02.11.1973.
 • Mesto rođenja: Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet
 • Odsek / Grupa / Smer: Srpski jezik i jugoslovenske književnosti
 • Godina diplomiranja: 1999
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

   

  М42 Монографије

  1. Костадиновић, А. 1998. Митско у поезији Васка Попе. Рецензенти: проф. др Мирољуб Стојановић - мр Јован Пејчић. Ниш: Филозофски факултет у Нишу, 63. стр. ISBN 86-7379-045-X

  2. Костадиновић, А. 2010. Израз и огледало. Рецензенти: Александар Петров - Иван Негришорац. Београд: КИЗ Алтера, 188. стр. ISBN 978-86-6007-045-8

   

  M14 Поглавље у монографијама и тематским зборницима међународног значаја

  1. Костадиновић, А. 2016. Аксиолошки статус путописа: између сублитерарног и паранаучног феномена. In: Trends and Tendencies in Modern Philology 1 (2016). Koper: Faculty of education, University of Primorska - Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, pp. 17-32. ISSN 2464-0050

   

  M45 Поглавље у монографијама и тематским зборницима националног значаја

  1. Костадиновић, А. 2003. У славу рубова. У: Поезија Живорада Недељковића. Ур: др Славко Гордић - Иван Негришорац. Нови Сад: Матица Српска, стр. 47-61. (Рад је накнадно прештампан у: 2005. Нишки есејисти и критичари. Прир: Снежана Милосављевић Милић. Ниш: Просвета, стр. 480-494. ISBN 86-83047-60-01)

  2. Костадиновић, А. 2006. 'Урбани десетерац' Мирослава Максимовића. У: Мирослав Максимовић, песник. Ур: Драган Хамовић. Краљево: Народна библиотека 'Стефан Првовенчани', стр. 117-137. ISBN 86-83047-60-1

  3. Костадиновић, А. 2008. Поезија, језик истине? У: Поезија Николе Вујчића. Ур: др Славко Гордић - Иван Негришорац,  Нови Сад: Матица Српска, стр. 64-79. ISBN 978-86-7946-012-7

  4. Костадиновић Д., С. Божић и А. Костадиновић, Научни пројекат Књижевни и културни живот на југоистоку Србије у 19. и 20. веку. У: Двадесет година књиге: прилози и прикази. Прир. Милунка Митић - Јордана Марковић.  Ниш: Огранак Вукове задужбине у Нишу, стр. 57-87. ISBN 978-86-909045-1-8

  5. Костадиновић, А. 2014. Награда 'Бранко Миљковић' - трајање, вредност, мисија. У: Награда Бранко Миљковић, добитници. Прир: Лидија Маринковић. Ниш: Нишки културни центар - Филозофски факултет Универзитета у Нишу, стр. 5-14. ISBN 987-86-6101-095-8

  6. Костадиновић А., С. Божић и Ж. Митић. 2017. Светови без равнотеже. У: Зоран Пешић Сигма, Стровалија: приче о месту са кога пропада наша последња нада. Ниш: Друштво књижевника и књижевних преводилаца Ниша, стр. 175-178. ISBN 978-86-80942-00-1

  7. Костадиновић, А. 2018. Етнографски аспекти путописне прозе Симе Матавуља. У: Поетика српског реализма. Ур: Душан Иванић - Драгана Вукићевић, Београд: Филолошки факултет Универзитета у Београду, стр. 221-249. ISBN 978-86-6153-548-2

   Doi: 10.18485/poet_srp_real.2018.ch9

   

  M46 Издање грађе у научној публикацији националног значаја

  1. Kostadinović, A. 2013. Određivanje puta: o putopisu, putničkoj književnosti i terminologiji. Prevod naučnog rada: J. Borm, Defining Travel: On the Travel Book, Travel Literature and Terminology. U: Philologia Mediana (Niš), V/5 (2013), str. 607-621. ISSN 1821-3332

  2. Поповић Николић Д., А. Костадиновић А. 2017. Критичко приређивање грађе на старим језицима (славеносрпски): Тодор Влајић, Српски венац. Књажевац: Народна библиотека 'Његош'. ISBN 978-86-87537-80-4 (Транскрипција, израда приређивачких напомена и речника)   

 • Knjige i udžbenici:

   

   

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

   

  М24 Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлуком

  1. Костадиновић, А. 2016. Винаверова читања Бергсона: појам 'стваралачке еволуције'. Зборник Матице српске за књижевност и језик (Нови Сад), XLIV/3, стр. 713-728. ISSN 0543-1220 

 • Radovi u ostalim časopisima:

   

  M51 Рад у водећем часопису националног значаја

  1. Костадиновић, А. 1998. Митско у поезији Васка Попе (Усправна земља, Вучја со). Зборник радова Филозофског факултета у Нишу. Серија: Српски језик и књижевност (Ниш), бр. 6, стр. 181-211. ISSN 1451-5415

  2. Костадиновић, А. 2010. Метаморфоза као стилски поступак у песништву Васка Попе. Годишњак Филозофског факултета у Нишу за српски језик и књижевност (Ниш), XXIII/10 (2010), стр. 163-176. ISSN 1451-5415

  3. Костадиновић, А. 2016. Стереотип и иронија: још о вертеризму и Лази Лазаревићу. Philologia Mediana (Ниш), VIII/8, стр. 129-142. ISSN 1821-3332

  4. Костадиновић, А. 2017. Пародирање путописа и етничке представе (Бен-Акибино путовање по Европама Б. Нушића). Philologia Mediana (Ниш), IX/9, стр. 127-141. ISSN 1821-3332 

   

  М52 Рад у часопису националног значаја

  1. Костадиновић, А. 2009. За и против смисла (Саша Радојчић, Ништа и прах: антрополошки песимизам Стеријиног 'Даворја')Philologia Mediana (Ниш), I/1, стр. 248-254. ISSN 1821-3332

   

  M53 Рад у научном часопису

  1. Костадиновић, А. 1998. Континуитет певања, певање континуитета. Књижевна реч (Београд), XXVII/500, стр. 89. ISSN 0350-4115

  2. Костадиновић, А. 1998. Од хаоса ка песми: митска антиномичност песме. Свеске (Панчево),  IX/41, стр. 135-144. ISSN 0353-5525

  3. Костадиновић, А. 1998. Путништво као негација странствовања. Градина (Ниш), XXXIII/5-6, стр. 206-209. ISSN 0436-2616

  4. Костадиновић, А. 1998. Обожена цитатност. Књижевност (Београд), LII/CIV/11-12, стр. 2019-2020. ISSN 0023-2408

  5. Костадиновић, А. 1999. Риме саборне (Слободан Ракитић, Изабране и нове песме, Градац - Вајат, Рашка - Београд, 1998). Градина (Ниш), XXXIV/5-6, стр. 100-105. ISSN 0436-2616

  6. Костадиновић, А. 2003. Бахантске укрштенице (Слободан Стојадиновић, Униније, Слободна књига, Београд, 2002). Слава (Ниш), II/3, стр. 180-182. ISSN 1451-348X     

  7. Костадиновић, А. 2004. Завоји страдалне седмице. Градина (Ниш), XL, новa cepиja, 6p. 6, стр. 158-161. ISSN 0436-2616

  8. Костадиновић, А. 2006. У трагању за изгубљеним ЦЗ-ом 7,65. Градина (Ниш), XLII, новa cepиja, 6p. 14, стр. 251-256. ISSN 0436-2616

  9. Костадиновић, А. 2010. О непоновљивом делу истим начином. Летопис Матице српске (Нови Сад), CLXXXVI: 486/3, стр. 455-461. ISSN 0025-5939

  10. Костадиновић, А. 2014. О трајању и значају песничке награде 'Бранко Миљковић'. Градина (Ниш), новa cepиja, 6p. 58-59, стр. 100-105. ISSN 0436-2616

  11. Костадиновић, А. 2014. На развалинама места немогућих за живот. Градина (Ниш), нова серија, бр. 62-63, стр. 21-28. ISSN 0436-2616

  12. Костадиновић, А. 2015. Педант, ребел и опсенар: тројица њих заједно, један другоме не смета. Градина (Ниш), нова серија, бр. 64-65, стр. 339-346. ISSN 0436-2616

  13. Костадиновић, А. 2015. Провокација с варијацијама. Градина (Ниш), нова серија, бр. 66-67, стр. 11-16. ISSN 0436-2616

  14. Kostadinović, A. 2018. Pesma kao znanje o nemoći. Polja (Novi Sad), LXIII/511 (maj-jun 2018), str. 136-141. ISSN 0032-3578 

  15. Костадиновић, А. 2018. Две књиге о два Лазара: интефигуралност у песништву Рајка Петрова Нога и Злате Коцић.  Градина (Ниш), нова серија, бр. 82-83, стр. 192-213. ISSN 0436-2616

  16. Костадиновић, А. 2019. Савременост по сату без каљаки: актуалитет и архетип у песништву Каје Панчић Миленковић. Градина (Ниш), нова серија, бр. 88, стр. 154-160. ISSN 0436-2616

   

  Стручне публикације

  1. Костадиновић, А. 2000. Стваралачки тријумф светлости (Милосав Тешић, Седмица, Српска књижевна задруга, Београд, 1999). Књижевне новине (Београд), LIII/1013-1014, стр. 9. ISSN 0023-2416

  2. Костадиновић, А. 2000. Скривени зверски мир (Иван Растегорац, Недело, Рад, Београд, 2000), Књижевне новине (Београд),  LIII/1015-1016, стр. 8. ISSN 0023-2416

  3. Костадиновић, А. 2000. Дневничке белешке (Живорад Недељковић, Језик увелико, Повеља, Краљево, 2000). Књижевне новине (Београд),  LIII/1019-1020, стр. 9. ISSN 0023-2416

  4. Костадиновић, А. 2000. Кружно описивање тачке (Злата Коцић, Полог, Просвета, Београд, 1999). Књижевне новине (Београд),  LIII/1023-1024, стр. 9. ISSN 0023-2416

  5. Костадиновић, А. 2002. Уметност дијалога (Бранимир Ћосић, Десет писаца - десет разговора, прир. Ј. Пејчић, Народна библиотека, Бор, 2002). Бележница (Бор),  год. 4, 6p. 6, стр. 32-34. ISSN 1451-2378

  6. Костадиновић, А. 2002. Скитништво, изгнанство. Књижевни лист (Београд), I/2, стр. 8-9. ISSN 2334-6000

  7. Костадиновић, А. 2003. Периферно, национално, универзално (Лука Штековић, Изабране пјесме, СКД Просвјета, Загреб, 2001)Књижевни лист (Београд), II/11-12, стр. 8. ISSN 2334-6000

  8. Kostadinović, A. 2008. Jedna prva knjiga (Жељко Митић, Неонска несаница, Матица српска, Нови Сад, 2007)Odgovor. Časopis za kulturu i duhovnost, Niš, I/1, str. 164-165. ISSN 1820-9467

  9. Костадиновић, А. 2019. Чекајући стрејт-стори (Звонко Карановић, Иза запаљене шуме, ЛОМ, Београд, 2018). Кораци. Часопис за књижевност, уметност и културу (Крагујевац), LII/4-6. ISSN 0454-3556    

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

   

   

  М33 Саопштење са међународног скупа штампано у целини

  1. Костадиновић, А. 2012. Путничка пројекција интиме: путописна прича Милана Јовановића Морског. У: Наука и савремени универзитет I (Филологија и универзитет), тематски зборник радова с Научног скупа са међународним учешћем Наука и савремени универзитет. Ниш: Филозофски факултет универзитета у Нишу, стр. 205-220. ISBN 978-86-7379-263-7

  2. Костадиновић, А. 2016. Појам 'породичних сличности' и његова примена у генологији. У: Наука и савремени универзитет 5 (Савремена наука о језику и књижевности), тематски зборник радова са петог Међународног научног скупа Наука и савремени универзитет. Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу, стр. 73-86. ISBN 978-86-7379-432-7

   

  М34 Саопштење са међународног скупа штампано у изводу

  1. Костадиновић, А. 2011. Путописна пројекција интиме (Милан Јовановић Морски, С мора и са сува). У: Научни скуп Наука и савремени универзитет (10-11. новембар 2011), књига резимеа. Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу, стр. 53-54.

  2. Костадиновић, А. 2012. Слика Русије у путничким писмима Симе Милутиновића Сарајлије. У: Научни скуп Наука и савремени универзитет 2 (16-17. новембар 2012), књига сажетака. Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу, стр. 227-228.

  3. Костадиновић, А. 2015. Појам 'породичних сличности' и његова примена у генологији. У: Научни скуп Наука и савремени универзитет 5, књига резимеа. Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу, стр. 160.   

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

   

  М63 Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини

  1. Костадиновић, А. 2009. Преображај човека у вука - архетип у савременом српском песништву. У: Књижевност и историја IX (Идеализација и митологизација историје у књижевности). Ниш: Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета у Нишу, стр. 193-215. ISBN 978-86-7025-469-5 

Poslednji put izmenjeno petak, 21 jun 2019 11:12